نکته: این ویراست پس از اعمال نظرات کارشناسان و تایید مدیران ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.   

برگزاری جلسات نقد پیرامون یک کتاب خاص یا مجموعه ای ازکتاب ها نوعی حمایت و تشویق آثار پیشرو برجسته و بدیع محسوب می شود. برگزاری جلسات نقد باعث ارتقای سطح دانش و بینش آحاد جامعه و نهادینه کردن فرهنگ کتاب خوانی در میان گروه های مختلف جامعه است و زمینه های ایجاد انگیزه و رابطه بین منتقدان و نویسندگان را فراهم می آورد و از این مسیر بستر زایش ذهنی اسلام گرایان و تقویت روحیه انتقادی و علمی میان آنها فراهم می شود. در راستای تحقّق بخشیدن به منویّات مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت ایجاد فضای آزاداندیشی و همچنین با استناد به سیاست های کلّی نهاد مبنی بر ترویج فرهنگ کتاب خوانی «دستورالعمل اجرایی برگزاری جلسات نقد» به شرح ذیل تدوین و پس از ابلاغ لازم الاجرا است.

 

فصل اول: تعاریف،اهداف و راهبردها

ماده 1) تعاریف

 اثر: منظور هرگونه تألیف، تصنیف، ترجمه، گردآوری، حاشیه نویسی، تصحیح متون و پژوهشی است که قابلیّت طرح در جلسه نقد را دارد.

صاحب اثر: منظور شخص یا اشخاصی است که تولید فکری و محتوایی اثر را بر عهده دارند.

منتقدین: به اساتید و صاحب نظرانی اطلاق می شود که پیرامون موضوع و محتوای کتاب دارای اثر یا دیدگاه هستند.

نقد کتاب: منظور اقدامی است که سبب بازتاب نظرات منتقد درباره اثر مورد نقد می شود و در طی آن نقاط قوت و ضعف اثر، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و صرفاً گزارش یا خلاصه ای از کتاب نیست. نقد کتاب توصیف و تحلیل انتقادی، ارزیابی کیفیت، مفهوم، درجه اهمّیّت و میزان تأثیرگذاری یک کتاب بر مخاطبان است و نه بازگویی آن. در بیان نقد باید بر هدف، محتوا، و قدرت متقاعدکنندگی کتاب تمرکز کرد. منتقد اثر، منظور از خلق اثر را کشف و بیان می کند و از میزان موفّقیّت نویسنده در بیان منظورش پرده بر می دارد.  لازم است منتقد شواهد و مستنداتی درباره ارزیابی خود ارائه کند.

 

ماده 2) اهداف

اهداف برگزاری جلسات نقد عبارتند از:

توسعه فضای نقادی و تفکر آزادنه بر اساس مبانی نظری دینی و فرهنگ انقلابی اسلامی؛

ایجاد سازوکارهای مناسب جهت ارائه نظرات و انتقادات روشمند و علمی در حوزه ها و موضوعات مختلف علمی و فرهنگی؛

استفاده از توان و ظرفیت فکری و علمی نخبگان و صاحب نظران در جهت پاسخ گویی به نیازها و مطالبات فکری و فرهنگی جامعه؛

مقابله با جریان های ضد فرهنگی و پاسخ گویی به شبهات در حوزه های مختلف علمی و فرهنگی؛

ایجاد فرصت عادلانه برای بیان سؤالات و دیدگاه ها پیرامون موضوعات مختلف در سراسر کشور.

 

ماده 3) راهبردها

راهبردهای اصلی برای برگزاری جلسات نقد عبارتند از:

تأکید بر رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب؛

ترغیب گروه های مختلف جامعه بویژه علاقه مندان مطالعه به مشارکت فعّال در جلسات نقد؛

ایجاد فضای رقابتی سازنده در بین شرکت کنندگان در جلسات نقد؛

ترویج و تبلیغ کتاب های برگزیده و تشویق مردم به مطالعه آنها؛

ارزیابی و سنجش مستمر از جلسات برگزار شده.

 

فصل دوم: سطح بندی جلسات نقد

ماده 4) به منظور افزایش کارایی و تسهیل برگزاری جلسات نقد، این جلسات در سه سطح کشوری، استانی و شهرستانی برگزار می شود.

جلسه نقد کشوری به آن دسته از جلسات گفته می شود که در سطح کشوری برگزار می شود.

جلسه نقد استانی به آن دسته از جلساتی گفته می شود که در سطح استان برگزار می شود.

جلسه نقد شهرستانی به آن دسته از جلسات گفته می شود که در سطح شهرستان ها برگزار می شود.

 

فصل سوم: مدیریّت محتوای جلسات نقد

ماده 5) محورهای اصلی جلسات نقد کشوری و استانی عبارتند از:

معرفی نویسندگانی که علی رغم داشتن آثار فاخر به طور شایسته به آنها پرداخته نشده است (کتاب های مطرح در حوزه هایی که از نظر نهاد مهم ارزیابی می شود)؛

معرفی کتاب هایی که با وجود داشتن نویسندگان برجسته به فراموشی سپرده شده اند (انتخاب این کتاب ها در موضوعاتی است که از طرف نهاد در سطح بسیار مهم ارزیابی می شود)؛

کتاب هایی که از منظر گفتمان دینی و انقلابی دارای اشکالات مبنایی و با جریانات متخاصم فرهنگی همسو هستند و سعی در به چالش کشیدن عقبه فکری و پشتوانه نظری اسلام ناب محمدی را دارند.

ماده 6) محورهای اصلی مطرح در برگزاری جلسات نقد در سطح شهرستان به شرح زیر است:

فعّال کردن حلقه های مطالعاتی با استفاده از امکانات حمایتی و تشویقی نهاد و تلاش در جهت هر چه فعّال تر نمودن آنها؛

تحقّق نهضت مطالعه ی مفید از طریق فعّال کردن گروه های مطالعاتی در غالب جلسات نقد شهرستانی.

ماده 7) معیارهای انتخاب آثار شاخص و برجسته برای برگزاری جلسه نقد عبارتند از:

تاثیرگذاری اثر در ارتقای سطح فرهنگ عمومی کشور؛

تازگی و بدیع بودن موضوع و نگاه کتاب؛

کیفیّت و میزان تأثیرگذاری قالب و ساختار انتخاب شده برای ارائه ایده ها و اندیشه ها در اثر؛

ارزشمندی محتوای کتاب با مبنا قراردادن ارزش های دینی و ملّی؛

تاثیرگذاری عمیق بر مخاطب.

ماده 8) ویژگی های آثار مورد بحث در جلسات نقد کشوری و استانی عبارتند از:

کتاب در نظر گرفته شده برای جلسه ی نقد همسو با موضوعات مورد نظر سیاست های کلان نهاد باشد (کسب مجوز، استعلام و تأیید اداره کل فرهنگی در خصوص کتب پیشنهادی استان ها الزامی است)؛

برای جلسات نقد کشوری، حتی الامکان نویسنده ی کتاب در آن حوزه شخصی مطرح در سطح کشور و برای جلسات نقد استانی، نویسنده ی کتاب حتی المقدور شخصی مطرح در سطح استان باشد و در حوزه فعّالیّت تخصّصی مورد نظر برای فعّالان آن حوزه تخصّصی آشنا باشد. البته در صورت عدم وجود افرادی در ابعاد مورد نظر، استفاده از اشخاص صاحب نظر در هر حوزه، بلامانع است؛

اثر تألیفی باید نو و بدیع باشد و از دریچه ای جدید به موضوعات حوزه تخصّصی بپردازد؛

چاپ نخست کتاب حداکثر برای دو سال اخیر باشد. در صورتی که چاپ نخست کتاب برای دو سال اخیر نباشد، امّا شاخص های اثر فاخر را دارا باشد، می تواند به عنوان گزینه مناسب برای جلسات نقد در نظر گرفته شود.

نقد استانی نسبت به نقد کشوری از جنبه سخت افزاری و امکانات در سطح و گستره محدودتری برگزار می شود.

کتاب در نظر گرفته شده برای جلسه ی نقد باید مورد تأیید اداره کل فرهنگی باشد.

ماده 9) ویژگی های آثار مورد بحث جلسات نقد شهرستانی عبارتند از:

کتاب در نظر گرفته شده برای جلسه ی نقد ترجیحاً در موضوعات و زیر موضوعات مورد نظر سیاست های کلان نهاد باشد. در غیر این صورت باید موضوعات از سوی اداره کل فرهنگی تأیید شود.

انتخاب کتاب های در نظر گرفته شده برای جلسه نقد شهرستانی مطابق ضوابط جلسات نقد کشوری یا استانی بلامانع است. پیشنهاد می شود قبل از برگزاری جلسات نقد ملی یا استانی برای هر اثر، جلسات نقد شهرستانی اثر برگزار شود و از کسانی که در آن گروه های مطالعاتی به نقد شهرستانی پرداخته اند دعوت شود، برای حضور در جلسه نقد کشوری تا به هر چه پویاتر شدن فضای جلسه ی نقد کمک شود.

استاد جلسه ی نقد می تواند از اساتید حوزه و دانشگاه یا کارشناسان مطرحِ همان شهری که جلسه ی نقد می خواهد در آن برگزار شود انتخاب شود، اما حتماً باید خلاصه سوابق آموزشی و حرفه ای استاد جلسه نقد جهت تأیید به اداره کل فرهنگی ارسال شود.

حتی الامکان چاپ نخست کتاب حداکثر برای دو سال اخیر باشد. در صورتی که چاپ نخست کتاب برای دو سال اخیر نباشد، امّا کتاب در عین فاخر بودن مهجور و ناشناخته باشد، می تواند برای نقد شهرستانی در نظر گرفته شود.

ماده 10) چارچوب نقد آثار عبارتند از:

رعایت مبانی، آداب و اصول اخلاق اسلامی با تأکید بر حفظ صداقت و ارائه اطّلاعات مستند؛

بیان نقطه نظرات خالق اثر (نقطه نظرات نویسنده ممکن است به صورت صریح بیان نشود ولی از تحلیل مطالب کتاب انتزاع می شود)؛

مقایسه تطبیقی و ارزیابی کتاب با سایرکتاب های مشابه در حوزه موضوع کتاب؛

بیان نکات اشتراک و افتراق کتاب نسبت به کتاب های دیگر در این حوزه و نقاط ضعف و قوت اثر مورد بررسی، نسبت به سایر آثار؛

بررسی و پاسخ به این سؤال که آیا کتاب مورد نقد، نسبت به سایر آثار، اطّلاعات جدیدی در حوزه مطالعاتی موضوع خود ارائه داده است (همراه با بیان اجمالی اطّلاعات جدید)؛

بیان ویژگی هایی در اثر یا آثاری که در ارائه نظر و کشف میادین جدید شاخص و منحصر به فرد باشد؛

بیان میزان موفّقیّت نویسنده اثر در توسعه و ارائه دیدگاه های خود و این که کتاب چه میزان اهداف خود را تحقّق بخشیده است؛

بیان اینکه خالق اثر برای تبیین موضوع مورد نظر خود چه مستنداتی ارائه کرده است و آیا این مستندات قانع کننده است؛

بررسی و بیان این نکته که آیا نویسنده اطّلاعات و تحقیقات متنابع و قابل اعتنائی در ارتباط با ادعاهای مورد نظر خود ارائه کرده و یا اینکه صرفا عناوین و مطالبی اثبات نشده را بیان کرده است (در این بخش باید به مفاهیم کلیدی و نظریه های اساسی توجّه نمود و آنها را مورد تحلیل قرار داد)؛

بیان اینکه چه مطالبی از دیدگاه نویسنده مغفول مانده است که طرح آن بر کیفیّت اثر می افزاید؛

بیان دیدگاها و نظرات شخصی منتقد در رابطه با کتاب؛

بررسی و تحلیل ارتباط و پیوستگی فصول کتاب؛

تحلیل و بررسی آیین نگارش، ویرایش، پانوشت ها، کتاب نامه و غیره؛

بررسی ادبیات نویسنده از نظر فصاحت بیان و تأثیرگذاری بر مخاطبان؛

بررسی رابطه و نسبت میان زبان و ادبیات انتخاب شده با موضوع مورد مطالعه در اثر.

 

ماده 11) ضوابط و معیارهای انتخاب منتقدین

11-1. منتقدین برای جلسه ی نقد کشوری باید در حوزه مرتبط با موضوع کتاب، صاحب نظر بوده و هم سطح نویسنده ی کتاب باشند. به طور مثال در آن موضوع خاص کتاب دارای آثار شناخته شده ی کشوری باشند اعم از (سخنرانی، مقاله و کتاب و...)

تبصره 1. در صورتی که به هر دلیل ناقد هم سطح نویسنده وجود نداشت، استفاده از صاحب نظران و پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه (منوط به تأیید رزومه ایشان از طرف اداره کل فرهنگی) برای نقد کشوری استفاده شود.

تبصره 2. دعوت از صاحب نظران و پژوهشگران بومی در اولویت است.

11-2. منتقدین برای جلسه ی نقد استانی باید از اساتید حوزه و دانشگاه یا شخصیّتی مطرح در سطح استان در موضوع مورد نظر کتاب باشد و روزمه ی ایشان برای تأیید به اداره کل فرهنگی ارسال شود. محدودیتی برای تعداد منتقدین مدعو وجود ندارد.

11-3. منتقد یا استادِ جلسات نقد شهرستانی باید از  میان نخبگان شهرستان اعم از اساتید حوزه و دانشگاه یا شخصیّتی مطرح در سطح شهرستان در موضوع مورد نظر کتاب باشد و سوابق آموزشی و حرفه ای ایشان برای تأیید به اداره کل فرهنگی ارسال شود. اعضای گروه مطالعاتی نیز می توانند به عنوان منتقد در جلسه ی نقد شرکت نمایند.

 

فصل چهارم: شرح وظایف حوزه های ذیربط

ماده 12) وظایف اداره کل فرهنگی برای جلسات نقد کشوری عبارتند از:

بررسی و پیشنهاد بخشنامه های مورد نیاز؛

اتّخاذ راهبردها و تعیین اولویت موضوعات جلسات نقد؛

نظارت و بررسی آثار انتخاب شده برای جلسات نقد با توجّه به معیارهای ذکر شده در بخش و ارجاع به کمیته های اجرایی جهت پیاده سازی؛

ماده 13) کارشناس فرهنگی استان موظّف است عناوین کتب را به همراه یک نسخه از اثر حداقل یک ماه قبل از برگزاری، به منظور تصمیم گیری در مورد جوایز و هدایا و حضور نماینده اداره کل فرهنگی،  به اداره مطالعه و مشاوره ارائه نماید.

ماده 14) اعضای شرکت کننده از طرف اداره کل امور فرهنگی موظّفند فرم ارزشیابی جلسات نقد (پیوست الف) را به منظور مستندسازی روند اجرای جلسات و همچنین ارزشیابی جلسات در کوتاه ترین زمان ممکن تکمیل کنند.

ماده 15) کارشناس منابع استان موظّف است برای ارزیابی کارشناسی منابع پیشنهادی کارشناس فرهنگی برای برگزاری جلسات نقد همکاری نماید و از اداره کل منابع در صورت لزوم استعلام و نتیجه را به کارشناس فرهنگی استان منعکس کند.

ماده 16) کارشناس فرهنگی استان موظّف است امور ذیل را انجام دهد:

برنامه ریزی جهت برگزاری منظّم و قانونمند جلسات نقد؛

اجرا و نظارت به نحوه ی برگزاری جلسات نقد؛

انجام تبلیغات مناسب (بروشور، تیزر) قبل از برگزاری جلسه نقد (تمهیدات لازم جهت پوشش خبری و تصویری جلسه نقد با همکاری کارشناس روابط عمومی)؛

ارسال گزارش تصویری و مستندات پوشش خبری به اداره کل فرهنگی؛

پیاده سازی فایل های صوتی جلسه حداکثر تا 5 روز بعد از برگزاری جلسه نقد و ارسال آنها به اداره کل فرهنگی.

برگزاری نمایشگاه جانبی از کتاب های مرتبط با موضوع نقد و همچنین دیگر آثا مؤلّف در صورت امکان؛

تعیین مجری بر اساس ماده 19 این دستورالعمل؛

ارزیابی و پایش جلسه نقد برگزار شده حداکثر 5 روز از جلسه نقد، بر اساس پیوست «ب»، به اداره کل فرهنگی؛

جمع آوری و جمع بندی فرم ارزیابی مخاطبین براساس پیوست «ج»،

ارسال گزارش جلسات نقد به اداره مطالعه و مشاوره براساس دستورالعمل گزارش و ارزیابی حداکثر تا 10 روز پس از برپایی برنامه؛

برگزاری مسابقه نقد نویسی و خلاصه نویسی قبل از برگزاری جلسه در صورت امکان؛

برگزاری کارگاه آموزش و پرسش و پاسخ در حوزه تخصّصی مؤلّف با حضور نویسنده کتاب.

مادّه 17) وظایف کارشناس روابط عمومی استان عبارتست از:

اطّلاع رسانی گسترده در سطح عمومی و مجامع فرهنگی، هنری مرتبط جهت آگاهی از برگزاری مراسم؛

استفاده بهینه از کلیّهی ابزار تبلیغاتی به منظور برگزاری با شکوه مراسم؛

مستندسازی فعّالیّت های صورت گرفته در جشنواره به صورت مکتوب، صوتی و تصویری؛

انعکاس نتایج اقدامات مذکور به کارشناس فرهنگی جهت ارسال به اداره کل فرهنگی.

مادّه 18) وظایف مسئول کانون ادبی استان عبارتست از:

همکاری با کارشناس فرهنگی در برگزاری جلسات نقد کتاب در سطوح مختلف و گروه های مطالعاتی و مشاوره در معرفی منبع؛

مشاوره با کارشناس فرهنگی در معرفی منتقدین و اساتید استانی و ارتباط گیری با ایشان؛

پیوند کانون های مطالعاتی کتابخانه ها با منابع مورد بحث در جلسات نقد؛

هدایت اعضا کانون های ادبی به حضور فعّال در جلسات نقد کتاب.

مادّه 19) شرایط و وظایف مجری برگزار کننده جلسات نقد عبارتست از:

آشنایی با حوزه تخصّصی موضوع کتاب؛

توانایی و قابلیّت برگزاری جلسه؛

اعلام موضوع، ضوابط برگزاری و الزامات طرح  دیدگاه منتقدین؛

تذکر به منتقد در زمان عدم رعایت ضوابط و الزامات طرح دیدگاه ها؛

اعلام زمان باقیمانده و اتمام زمان سخنرانی منتقدین و مؤلّف؛

اجرا و مدیریّت جلسه پرسش و پاسخ با مشارکت حاضران در جلسه؛

جمع بندی دیدگاه ها و نتیجه گیری نهایی از صحبت های منتقدین و شرکت کنندگان.

 

فصل پنجم: ملاحظات اجرایی جلسات نقد

مادّه 20) برنامه های اجرایی جلسات نقد عبارتند از:

تلاوت قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی؛

عرض خیر مقدم و توضیحات اجمالی پیرامون جایگاه کتاب توسط مجری جلسه؛

سخنرانی آغازین جلسه توسط مؤلّف اثر؛

طرح دیدگاه های منتقدین؛

جلسه پرسش و پاسخ در انتهای نشست؛

جمع بندی دیدگاه ها و نتیجه گیری کلّی از برگزاری جلسه  نقد.

 

ماده 21) تعداد جلسات نقد در سطوح مختلف

21-1. تعداد جلسات نقد متناسب با نیاز ها و مطالبات فرهنگی و فکری جامعه تنظیم می شود. هر استان موظّف به برنامه ریزی و برگزاری 2 جلسه نقد ملی در سال است.

21-2. تعداد جلسات نقد استانی و شهرستانی از طرف ادارات کل  استانی پیشنهاد و بعد از تأیید اداره کل فرهنگی قابل اجرا است. برگزاری 6 جلسه نقد استانی و 6 جلسه نقد شهرستانی الزامی است.

 

ماده 22) اعتبارات و حمایت ها

هدف از اعطای هدایا و جوایز، تقدیر از آثار برجسته و بدیع در حوزه های مختلف است.

22-1. میزان هدایای اهدایی و اعتبارات از طرف نهاد  به مؤلّف و منتقدین جلسات نقد کشوری در صورت اخذ مصوبه، به شرح زیر است:

تأمین کارت هدیه برای نویسنده و یک منتقد به میزان مصوب؛

تهیّه بلیط رفت و برگشت برای نویسنده و منتقد؛

تهیّه و ارسال رایگان 50 جلد از کتاب مورد نقد از طرف اداره کل منابع برای مرکز استان پس از تأیید اداره کل فرهنگی و مکاتبه اداره کل فرهنگی با اداره کل منابع؛ (مکاتبه مستقیم با اداره کل منابع برای ارائه درخواست در این زمینه مجاز نیست).

 

ماده 23) ارزیابی و پایش

23-1. به منظور حذف نقاط منفی و تقویت جنبه های مثبت، جلسات نقد مورد ارزیابی مستمر اداره کل فرهنگی قرار  می گیرد و در همایش کارشناسان فرهنگی نیز از فعّالین تقدیر خواهد شد.         

23-2. ارزیابی جلسات با توجّه به مستندات ارائه شده از طرف استان ها و همچنین ارزیابی کارشناسان اداره کل فرهنگی انجام خواهد شد.

23-3. به منظور بهره برداری حداکثری از محتوای جلسات و فراهم آوردن امکان استفاده عموم مردم از مطالب بیان شده در جلسات نقد، مشروح بهترین جلسات نقد در قالب کتابچه از طرف نهاد منتشر خواهد شد.

23-4. محورهای ارزیابی جلسات نقد به ترتیب زیر است:

معرفی بهترین جلسه نقد برگزار شده در سطح کشوری، استانی و شهرستانی (با توجّه به بیشترین امتیاز کسب شده)؛

معرفی بهترین جلسه نقد از نظر محتوا و مطالب بیان شده؛

معرفی بهترین جلسات نقد از دیدگاه شرکت کنندگان.

23-5.دیدگاه های شرکت کنندگان باید به وسیله فرم های ارزیابی (پیوست ج) که از طرف ستاد ارسال می شود، گردآوری شود.

 

ماده 24) انعکاس جلسات نقد

24-1. مهمترین خروجی جلسات نقد، تولید محتوای نقد آثار است که قابلیّت ارائه در نشریّات تخصّصی نقد کتاب را دارد. نقد تولید شده باید توسط کارشناس فرهنگی برای اداره کل امور فرهنگی ارسال شود.

24-2. کیفیّت و کمیّت این خروجی در جلسات نقد شهرستانی و استانی و کشوری مهمترین ملاک ارزش دهی اداره کل امور فرهنگی نهاد برای فعّالیّت بخش فرهنگی هر استان در بخش نقد کتاب است. بهترین متون نقد کتاب در بخش نقد ویژه سایت booki.ir  قرار خواهد گرفت.

24-3. چنانچه محتوای برگزیده، ما حصل نقد کشوری یا استانی باشد با ذکر نام استان برگزار کننده در بخش نقد ویژه سایت قرار می گیرد و اگر ما حصل نقد شهرستانی باشد با ذکر نام کتابخانه و شهرستان و استانی که آن کتابخانه نقد شهرستانی را در آن انجام داده در سایت قرار خواهد گرفت.

 

ماده 25) شیوه گزارش نویسی جلسات نقد و بررسی کتاب

محتوای گزارش ارسالی جلسات نقد با ذکر موارد ذیل صورت گیرد:

الف- ذکر مشخّصات کتاب (نام کتاب، نویسنده، ناشر، تاریخ چاپ اول)

ب- دلیل انتخاب این کتاب (اگر کتاب برنده جایزه ای شده است باید قید شود و سایر دلایلی که باعث شده تا این کتاب برای برگزاری جلسه نقد انتخاب شود)

ج- سوابق علمی پژوهشی مؤلّف اثر

د- سوابق علمی و پژوهشی منتقدین

ه- مشخّصات مکان برگزاری

و- در صورتی که در اجرای برنامه با سایر نهاد ها و دستگاه های اجرایی مشارکت شده نام آنها باید قید شود

ز- آمار شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت، مخاطبین خاص، مخاطبین عام

ح- تبلیغات و اطّلاع رسانی شامل:

- تنظیم پیش خبر، انعکاس در خبرگزاری های استانی، رسانه ها و مراکز فرهنگی استانی جهت  برای پرشورتر جلسه نقد (قبل از برگزاری جلسه نقد)،

- پوشش خبری در سایتهای خبری،  صدا و سیما،  وبلاگها، سایت اداره کل استان و وبلاگ کتابخانه ای که در آن جلسه نقد برگزار شده (پس از برگزاری جلسه نقد).

ط- اهم موضوعات مطروحه در نشست به شکل گزارش خبری

ی- در صورت اجرای برنامه های جانبی مانند نمایشگاه کتاب از آثار مؤلّف یا مرتبط با موضوع کتاب آنها در کنار جلسه نقد یا ارائه ی بسته ی فرهنگی شامل کتاب و CD و... باید آنها با ذکر مستنداتی مانند عکس و ... ذکر شود.

ک- در صورت امکان تجلیل از برگزیدگان مسابقه مکتوب نقد نویسی و مکتوب با سؤالات تشریحی از کتابی که جلسه نقد آن برگزار شده است.

ل- انعکاس خبری جلسه

م- ارائه فایل ورد متن نقد کتاب جلسه نقد

ن- ارائه فایل صوتی جلسه نقد با کیفیت مطلوب

س- ارائه فایل تصویری جلسه نقد با کیفیت مطلوب

ع- جمع آوری و جمع بندی فرم ارزیابی مخاطبین

ماده 26) این دستورالعمل در 26 ماده و 2 تبصره تهیّه و تدوین شد و از زمان ابلاغ لازم الاجراست.

  

 

 

جدول امتیاز بندی گزارش ارسالی جلسه نقدردیف

موارد مورد نیاز

حداکثر امتیاز مثبت در صورت درج در گزارش

حداکثر امتیاز منفی در صورت عدم درج در گزارش

1

ذکر مشخّصات کتاب (کتاب نویسنده منتقد)

5

10-

2

دلیل انتخاب این کتاب

20

15-

3

سوابق علمی پژوهشی مؤلّف اثر

15

15-

4

سوابق علمی و پژوهشی منتقدین

15

15-

5

مشخّصات مکان برگزاری

5

10-

6

در صورتی که در اجرای برنامه با سایر نهاد ها و دستگاه های اجرایی مشارکت شده نام آنها باید قید شود

15

 

7

آمار شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت، مخاطبین خاص، مخاطبین عام

10

5-

8

تبلیغات و اطّلاع رسانی (پیش خبر قبل از برگزاری)

15

10-

9

اهم موضوعات مطروحه در نشست به شکل گزارش خبری

20

10-

10

ذکر برنامه های جانبی جلسه نقد (در صورت وجود برنامه جانبی)

15

 

11

ذکر برگزیدگان مسابقه مکتوب از کتاب جلسه نقد (در صورت برگزاری مسابقه پیش از جلسه نقد، همراه با مستندات!)

15

 

12

*ذکر انعکاس خبری جلسه بعد از برگزاری جلسه نقد (همراه با مستندات آن)

25

10-

13

*ارائه ی فایل ورد متن نقد کتاب جلسه نقد

40

30-

14

*ارائه ی فایل صوتی جلسه نقد (با کیفیت بالا)

30

20-

15

*ارائه ی فایل تصویری جلسه نقد

30

10-

16

جمع آوری و جمع بندی فرم ارزیابی مخاطبین (بر اساس پیوست ج)

15

10-

مجموع امتیازات

300

150

 

 

  

پیوست الف. فرم ارزشیابی جلسات نقد

(ویژه نمایندگان اداره کل فرهنگی)

مشخّصات جلسه

عنوان کتاب:                               نویسنده:                     استان:                        شهرستان:                   

سخنران:                                                     مدعوین ویژه:

مکان:                                                        زمان:

منتقدین:

 

سازمان ها یا ارگانهای همکار:

تعداد حاضرین:                                            تعداد خانمها:                              تعداد آقایان:                                مخاطب:     عام            خاص

نوع مخاطبین خاص شرکت کننده: دانشجو  طلبه دانش آموززنان خانهدار       سایر:..........

 

کیفیت برگزاری مراسم:

نحوه ی سخنرانی نویسنده و منتقد:

مدت زمان:                                 اشاره به موضوعات کلیدی:                                            پراکنده گویی:                      

سین برنامه:

 

کمیت برگزاری مراسم

تبلیغات و اطّلاع رسانی: (پیش خبر قبل از برگزاری و بازتاب آن بعد از برگزاری)

برنامه های جانبی:

انعکاس خبری جلسه:

 

مشخّصات نماینده اداره کل فرهنگی:

نام نام خانوادگی:                                                                         سمت:

نظر یا نکته ویژه:

 

امضا و تاریخ:

 

 

 

 

 

پیوست ب. فرم ارزشیابی جلسات نقد

(ویژه کارشناس فرهنگی استان)

مشخّصات جلسه

عنوان کتاب:                               نویسنده:                     استان:                        شهرستان:                   

سخنران:                                                     مدعوین ویژه:

مکان:                                                        زمان:

منتقدین:

 

سازمان ها و یا ارگانهای همکار:

تعداد حاضرین:                                            تعداد خانمها:                              تعداد آقایان:                                مخاطب:     عام            خاص

نوع مخاطبین خاص شرکت کننده: دانشجو  طلبه دانش آموززنان خانهدار       سایر:..........

 

کیفیت برگزاری مراسم:

نحوه ی سخنرانی نویسنده و منتقد:

مدت زمان:                                 اشاره به موضوعات کلیدی:                                            پراکنده گویی:                      

سین برنامه:

 

کمیت برگزاری مراسم

تبلیغات و اطّلاع رسانی: (پیش خبر قبل از برگزاری و بازتاب آن بعد از برگزاری)

برنامه های جانبی:

انعکاس خبری جلسه:

 

مشخّصات کارشناس استان:

نام نام خانوادگی:                                                                         سمت:

نظر یا نکته ویژه:

 

امضا و تاریخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست ج. فرم ارزیابی جلسات نقد (ویژه شرکت کنندگان در جلسات)

نام کتاب:                                        نویسنده:               

استان:                                               شهرستان:                                                                   تاریخ:

نحوه ی اطّلاع از جلسه:  اینترنت      تبلیغات شهری     تیزر تلویزیون      تلفن          اس ام اس

آیا کتاب مورد نظر را خواندهاید؟                             بله                    خیر

آیا نسبت به کتاب سئوال و یا نقد مطرح نشده دارید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ یادداشت فرمایید:

 

آیا در کتاب به نکته مبهم مثبت و یا منفی برخورد کردهاید؟

 

میزان رضایت از کمیت برگزاری مراسم

پذیرایی:         ضعیف   متوسط   خوب             مکان: ضعیف   متوسط   خوب               

گرمایش و سرمایش:   ضعیف   متوسط   خوب                 دسترسی: ضعیف   متوسط   خوب              

اطّلاع رسانی:              ضعیف   متوسط   خوب

میزان رضایت از کیفیت برگزاری مراسم

سخنران:         ضعیف   متوسط   خوب        مجری:  ضعیف   متوسط   خوب                

منتقد:              ضعیف   متوسط   خوب        عوامل اجرایی: ضعیف   متوسط   خوب

نمایشگاه و یا مطالب جانبی:             ضعیف   متوسط   خوب

پیشنهاد و یا انتقاد:

 

در صورت تمایل تکمیل نمایید:

نام و نام خانوادگی:                                       مدرک تحصیلی:                                          رشته تحصیلی:

ایمیل:                                                                                                                                     شماره تماس:

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه بخشنامه های اداره کل فرهنگی

 

بخشنامه شماره 1: تشکیل گروه های مطالعاتی

شماره: 39567/51/ک/ن             

تاریخ: 3/10/1391

 

مدیران کل کتابخانه های عمومی استان ها

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 23543/51/ ک ن مورخ 9/7/91 در خصوص تشکیل گروه های مطالعاتی در استان ها، راهکارها و توضیحات اجرایی ذیل حضورتان ایفاد می شود:

هدف از راه اندازی گروه های مطالعاتی پاسخگویی به نیازها و علائق مطالعاتی مخاطبین کتابخانه های عمومی، برقراری ارتباط میان مؤسسات و تشکل های فعّال در عرصه مطالعاتی و جذب مخاطبین غیر عضو، رشد فعّالیت های فرهنگی و فکری اعضا، هدایت ایشان به مطالعات تخصّصی و هدفمند است. گروه های مزبور بستر مناسبی جهت تحقّق فعّالیت های محتوایی فرهنگی اعم از نقد و سیرمطالعاتی خواهد بود.

گروه مطالعاتی بر مدار اندیشه یا موضوع خاصی شکل می گیرد و از گروهی از افراد علاقمند به مطالعه و مباحثه در یک موضوع خاص تشکیل می شود که پیرامون یک کتاب مشخّص، مجموعه آثار یک نویسنده یا مجموعه ای از منابع در یک موضوع با دارا بودن شاخص های سیرمطالعاتی به مطالعه و مباحثه می پردازند.

روال اجرایی کار بدین منوال است:

گروه کتاب خاص خود را انتخاب نموده و اعضا شروع به مطالعه می نمایند.

گروه به صورت مشخّص جلساتی را میان اعضا برگزار می نماید تا بخش هایی از کتاب مطالعه بررسی شود. این سلسله جلسات تا پایان اتمام کتاب معرّفی شده ادامه دارد.

در پایان بررسی هر کتاب که ممکن است چندین جلسه بین اعضای آن برگزار شده باشد، یک جلسه تحلیل و نقد و بررسی کلی کتاب برگزار می شود که این جلسه مانند جلسات نقد کتاب اطّلاع رسانی عمومی می شود.

مسئولیت شناسایی مراکز و مؤسسات فعّال فرهنگی، برنامه ریزی جلسات و هماهنگی با اساتید بر عهده کارشناس فرهنگی در سطح استان و رابط فرهنگی در سطح شهرستان است.

تأیید تشکیل گروه مطالعاتی در سطح شهرستان و استان، موضوعات خارج از موضوعات ذیل و منابع بر عهده کارشناس فرهنگی استان است(در این صورت پس از ارسال معرّفی کتاب و دلیل انتخاب منبع، اداره کل امور فرهنگی پاسخگوی رفع نیازهای اطّلاعاتی مذکور خواهد بود).

نحوه ی تشکیل جلسات گروه ها به دو شیوه خواهد بود:

در صورتی که جلسات گروه های مطالعاتی در کتابخانه ها تشکیل شود مسئولیت اطّلاع رسانی، جذب عضو، تأمین فضای مناسب، در اختیار گزاردن منابع موضوع مورد مباحثه گروه (موجود در مجموعه کتابخانه) بر عهده مسئول کتابخانه و تأمین امکانات از قبیل تهیّه منابع مورد نیاز گروه مطالعاتی و هماهنگی با استاد (در صورت نیاز) بر عهده اداره کل استان خواهد بود. در این شیوه مناسب تر است جلسات در کتابخانه ای که امکان تشکیل جلسات مزبور را دارد برگزار شود.

ارتباط گیری با مراکز فرهنگی فعّال در اعم از مؤسسات و تشکل های غیردولتی، هیات فرهنگی، پژوهشکده ها، دانشگاه ها، استفاده از ظرفیت اساتید و پژوهشگران و اعضا گروه های موضوعات خاص مراکز مذکور و تشکیل جلسات آن مراکز فرهنگی در کتابخانه به منظور پویا و فعّال سازی کتابخانه ها و جذب اعضا کتابخانه ها در این گروه ها (در این صورت تأمین امکانات مناسب فوق الذکر جهت برگزاری جلسات و سیاست های حمایتی و تشویقی طبق نظر مدیرکل استان خواهد بود). ترجیحاً محل برگزاری جلسات مشترک نیز کتابخانه ها باشد تا اعتماد جامعه علمی بیرونی به نهاد جلب شود.

موضوعاتی که جهت تشکیل کانون های مطالعاتی در اولویت قرار دارند عبارتند از: انقلاب اسلامی، تاریخ معاصر ایران، فلسفه غرب، غربشناسی، جنگ نرم و دشمن شناسی، مهدویت، تاریخ اسلام، عاشورا، دفاع مقدس، اخلاق اسلامی، وهابیت و بهائیت، یهود شناسی، صهیونیزم، هنر (خارج از موضوعات یاد شده موضوعات جدید با اداره کل فرهنگی هماهنگ گردد)

جلسات توسط پژوهشگر یا فردی مسلط به موضوع مدیریّت شود تا جلسات از موضوع اصلی منحرف نشود. یک نفر از اعضا گروه به عنوان سرگروه تعیین شود تا با کارشناس فرهنگی جهت برنامه ریزی جلسات مرتبط گردد.

تفکیک جنسیتی در برگزاری جلسات ضروری است. در خصوص گروه های مطالعاتی که با نفرات محدود در کتابخانه تشکیل می شود نظارت بر رعایت شئونات اسلامی و ارزشی در طول برگزاری جلسات بر عهده کارشناس فرهنگی استان است.

 

 

بخشنامه شماره 2: طرح رشد

شماره: 29550/51/ک/ن             

تاریخ: 17/6/1392

 

 

مدیران کل محترم کتابخانه های عمومی استان ها

با سلام و احترام

به استحضار می رساند اداره کل فرهنگی در راستای ارتقای فکری و فرهنگی پرسنل، هدایت ایشان به مشاور امین، افزایش سرانه مطالعه وترویج کتاب خوانی اقدام به برگزاری " طرح رشد" می نماید. شرکت کنندگان در این طرح، پس از مشخّص کردن موضوعات مورد علاقه خود و انعکاس به ستاد، اقدام به مطالعه کتاب های موجود در طرح "کتاب برتر" آن موضوع یا موضوعات نموده و معرّفی یا نقد آن را بر اساس استانداردهای معین ارسال می نمایند. این طرح دو فاز اجرا می شود. فاز اول این طرح کارشناسان فرهنگی، رابطین فرهنگی و مسئولین کانون های ادبی را شامل می شود و فاز بعدی کتابداران و سایر کارشناسان را پوشش خواهد داد. روال اجرایی کار به شرح ذیل است:

انتخاب موضوعات اصلی و فرعی مورد علاقه یا زمینه مطالعاتی از میان کتب برتر (پیوست1)

انعکاس موضوعات مورد علاقه حداکثر تا پایان شهریور مطابق (پیوست 2)  

در صورتی که موضوع اصلی یا فرعی مورد علاقه در فهرست کتب برتر موجود نباشد افراد می توانند پس از استعلام موضوعات مذکور و کتاب مد نظر از اداره کل فرهنگی، به مطالعه و نقد اثر مزبور بپردازند.

ارسال آثار به صورت ماهانه(حداکثر تا تاریخ 28 ام هر ماه) با رعایت استاندارد(حداقل 300 و حداکثر 2000 کلمه)

تنظیم نقد و معرّفی کتاب بر اساس ویژگی های مدنظر(پیوست 3)

لازم به ذکر است علاوه بر درج بهترین نقدها در بخش "نقد ویژه" و درج معرّفی کتاب های برگزیده در بخش چکیده "کتاب هفته" شبکه کتابخوان حرفه ای، به برگزیدگان به قید قرعه جوایز نفیسی اهدا خواهد شد و فعّالیت در طرح در ارزیابی دوره ای کارشناسان و رابطین تاثیر گذار خواهد بود.

موضوعات و زیرموضوعات با مراجعه به بخش کتاب برتر شبکه کتابخوانان حرفه ای قابل احصاء خواهد بود.

ساختار  معرفی و نقدکتاب:

معرفی کتاب باید شامل موارد ذیل باشد:

1- فشرده تمام مطالب مهم و ویژه، مباحث اساسی و پیام کتاب باشد.

2- صحیح، واضح و بدون هیچگونه تفسیر اضافی و یا انتقادی بر آن باشد.

3- نکات کلیدی و مضامین اصلی کتاب را برجسته  نماید.

4- معمولاً از چند پاراگراف مستقل و منسجم تشکیل شود.

5- جمله های معرفی باید ساده باشند. مطلب مورد نظر آسان و رسا بیان گردد و از بکار بردن کلمات پر طمطراق خودداری شود. بعلاوه، باید از پرنویسی و استفاده از صفت های غیر لازم، کلمات مترادف و تکراری احتراز گردد.

6- تا آنجا که ممکن است جملات کوتاه باشند. جملات بلند ایجاد ابهام می کنند و وضوح چکیده را خدشه دار می سازند.

7- با جملات خبری ارائه شود.

8- شامل کلید واژه ها و اصطلاحات اصلی و محوری کتاب باشد.

9- قسمتهایی از بهترین و نابترین جملات و پاراگراف های کتاب با رعایت انسجام کلی متن عیناً نقل قول شود.

10- به صورت اجمالی توضیحاتی پیرامون محتوای فصول کتاب ارائه دهد.

11- شامل مهم ترین سؤالاتی که نگارنده کتاب در پی پاسخ دادن به آنها بوده است باشد.

12- مطلوب است در معرفی کتاب اطّلاعاتی پیرامون نویسنده ی اثر، احیاناً نظرات دیگر صاحب نظران در باره ی نویسنده و خود کتاب ، کتاب هایی هم که هم پوشانی تکمیلی محتوایی با کتاب مورد نظر دارند نیز ذکر شود (این مورد اختیاری بوده است و امتیاز مضاعف دارد).

تبصره: داشتن انسجام و پیوستگی محتوایی در نگارش معرفی کتاب از مهمترین پارامترهای ارزشیابی است.

 

نقد کتاب باید شامل موارد ذیل باشد:

1- مشخّصات کتاب و نویسنده: مواردی نظیر عنوان، تعداد صفحات و غیره؛

2- محتوای کتاب: اشاره به موضوع کتاب و کلیاتی از محتوا، نقطه نظرات و...

3- ساختار کتاب: بیان فصل بندی و تقسیمات ساختاری کتاب

4- نقاط قوت کتاب: داشته های کتاب (اعم از نگارش، محتوا، ساختار، ادبیّات و سبک بیان، نتیجه گیری، بحث در موضوع و ...)

5- نقاط ضعف: بیان بایسته هایی که در کتاب نیست، کمبودها، نقصان ها، اشتباهات (اعم از ساختاری، محتوایی و حتی املایی)

6- تبیین جایگاه و ارزش کتاب در حوزه مورد نظر

7- نتیجه گیری تحلیلی: اینکه آیا نویسنده توانسته است که با خلق اثر به منظور نظر خود برسد یا نه(با استناد به ادله)

نقد کتاب گزارشی پیرامون کتاب یا خلاصه ای از آن نیست بلکه بازتاب دهنده واکنش منتقد درباره اثری که موضوع نقد واقع شده و در طی آن نقاط قوت و ضعف اثر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در واقع نقد کتاب توصیف و تحلیل انتقادی، ارزیابی کیفیت، مفهوم، درجه اهمّیّت و میزان تأثیرگذاری یک کتاب بر مخاطبان است و نه بازگویی آن.

 

بخشنامه شماره 3. برگزاری فعّالیت های جنبی

شماره: 2499/51/ک/ن             

تاریخ: 29/1/1391

 

 

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه های شماره 30498/51/ ک ن مورخ 21/8/90 و 31638/51/ ک ن مورخ 30/8/90 در خصوص برگزاری فعّالیت های جنبی و استعلام در خصوص برگزاری مسابقات استانی، نظر به عدم اجرای کامل بخشنامه های یاد شده و تأکیدات دبیرکل محترم موارد ذیل یادآور می شود:

الف- طبق بخشنامه 31638/51/ ک ن مورخ 30/8/90 ضروری است پیش از برگزاری مسابقات، در خصوص موضوع و منابع مسابقات استانی از اداره کل امور فرهنگی استعلام شود.

ب- طبق بخشنامه شماره 30498/51/ ک ن مورخ 21/8/90:

فعّالیت هایی که جنبه هنری یا آموزشی صرف داشته بر خلاف سیاست های نهاد بوده و ممنوع می باشد.

برگزاری فعّالیت هایی که در راستای ترویج کتابخوانی و ارتقاء مطالعه مفید باشد پس از کسب مجوز از اداره کل امور فرهنگی بلامانع می باشد.

برگزاری کلاس های آموزشی قرآن، نهج البلاغه، تکنیک های مطالعه، روش نگارش انشاء و مقاله، شیوه استفاده از اینترنت، آموزش شبکه کتابخوانان حرفه ای و نرم افزار نمایه نشریّات با تفکیک جلسات خانم و آقا و بهره مندی از اساتید ارزشی و مورد تایید نیاز به اخذ مجوز ندارد.

برگزاری نشست های ادبی طبق آیین نامه ی ابلاغی و با رعایت تشکیل جداگانه جلسات خانم و آقا صورت پذیرد.

ج- پیش از برگزاری سایر فعّالیت های فرهنگی استانی که در بخشنامه های مذکور قید نشده مکاتبه و هماهنگی با اداره کل امور فرهنگی ضروری است.

منابع جلسات نقد و بررسی کتاب از اداره کل منابع و اساتید و موضوعات جلسات نقد و بررسی کتاب از اداره کل امور فرهنگی استعلام شود.

در برگزاری کلاس های قصه گویی و کتابخوانی بخش کودک، انتخاب منابع مناسب و مورد تایید اداره کل منابع با بار محتوایی غنی و هدفمند الزامی است.

در اجرای کلیه برنامه های فرهنگی و جنبی، عدم تقارن زمان اجرایی با ساعت اذان و نماز مورد توجه قرار گیرد.

 

 

بخشنامه شماره 4. شاخص های کتابخانه برتر فرهنگی

شماره: 1038/51/ک/ن             

تاریخ: 19/1/1392

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره 1781/51/ ک ن مورخه 29/1/1391 در خصوص ارسال شاخصهای کتابخانه های برتر به لحاظ فرهنگی، به پیوست فرم جدید معرفی کتابخانه برتر برای بهره برداری حضورتان ارسال می شود. مقتضی است اقدامات ذیل را در این خصوص مبذول فرمایید:

الف- 15 لغایت 17 هر ماه فرم حاضر تکمیل و ارسال شود.

ب- معرفی ماهانه سه کتابخانه نهادی، مشارکتی و روستایی از سوی استان امکان پذیر است.

ج- استانهای واجد 100 باب کتابخانه نهادی، امکان معرفی دو کتابخانه نهادی را دارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

فرم ارزیابی کتابخانه برتر فرهنگی

ردیف

شاخص اصلی

شاخص فرعی

شاخص جزء

امتیاز شاخص

امتیاز

امتیاز کل

1

"فضا سازی فرهنگی
(12- الی 0)"

وجود تمثال رهبری

وجود هریک الزامی و فاقد امتیاز

نبود هریک کسر 2 امتیاز (2-)

 

 

وجود تصویر حضرت امام(ره)

 

وجود دعای مطالعه

 

وجود سند جشم انداز

 

منشور اخلاق حرفه ای

 

تصویر شهداء/ بزرگان

 

2

"وبلاگ
(0 الی 20)"

"سایت کتابخانه با 3 ماه سابقه
آدرس: ......................................................."

10

 

 

هر10 پست جدید یک امتیاز

حداکثر 10

 

 

3

"اطّلاع رسانی فعّالیّت های فرهنگی
(0  الی 100)"

" تابلو اعلانات فرهنگی
(0  الی 65)"

وجود تابلو اعلانات فرهنگی

10

 

 

نقد کتاب از نشریّات

5

 

 

نوشته خود کتابدار

5

 

 

خروجی جلسات نقد کتاب

5

 

 

حدیث هفته

5

 

 

چکیده نویسی

5

 

 

اسامی تازه های کتاب

5

 

 

اسامی برندگان مسابقات

5

 

 

خبر مسابقات

5

 

 

اطّلاع رسانی فعّالیّت های فرهنگی استان،شهرستان،کتابخانه

5

 

 

تبلیغات شبکه کتابخوانان حرفه ای

10

 

 

"نصب پوستر
(0  الی 35)"

تابلواعلانات کتابخانه

2

 

 

ورودی کتابخانه

2

 

 

ورودی مخزن

2

 

 

ورودی سالن مطالعه

4

 

 

وجود پوستر مسابقات مطلبق با ماه برگزاری

5

 

 

وجود و نصب شماره های پیشین پوستر این چند کتاب (

 

بله 

 

 خیر)

10

 

 

وجود فرم مسابقات مکتوب روی میز امانات

5

 

 

وجود بخش مجزای نمایش فرم مسابقات مکتوب

5

 

 

4

"منابع مسابقات فرهنگی
(0  الی 40)"

نمایش منابع در قفسه کتابخانه

5

 

 

ثبت کلیّهی منابع مسابقات

5

 

 

وجود منابع مسابقات ماه جاری در طبقه اول فقسه

10

 

 

قراردادن منابع مسابقات ماه های پیشین در مخزن

5

 

 

بالا بودن امانت منابع مسابقات فرهنگی

15

 

 

5

"کتابخانه های دارای بخش کودک
(0  الی 40)"

کلاس قصه گویی

 

5

 

کلاس کتابخوانی

 

5

 

بازدید مدارس و مهدهای کودک

 

5

 

برگزاری مسابقه نقاشی

 

5

 

برگزاری مسابقه نویسندگی

 

5

 

برگزاری مسابقه خلاصه نویسی

 

5

 

کاردستی

 

5

 

وجود قفسه جوایز

 

5

 

6

"کانون ادبی،
گروه مطالعاتی و نقد کتاب
(0 الی 80)"

جلسات قرآن و نهج البلاغه

 

5

 

برگزاری برنامه های فرهنگی (شاهنامه خوانی، حافظ خوانی و....)

 

10

 

برگزاری سخنرانی های ادبی  (کارگاه های ادبی با محوریت آموزشی)

 

10

 

برگزاری نقد کتاب( با دارا بودن شرایط آیین نامه نقد)

 

25

 

تشکیل گروه های مطالعاتی ذیل کانون ادبی

 

15

 

برگزاری شب های شعر

 

5

 

برگزاری رونمایی کتاب

 

5

 

برگزاری همایش ها و جشنواره های ادبی

 

5

 

7

سایر فعّالیّتها (0 الی 40)

"برگزاری نمایشگاه با موضوع کتاب و کتابخوانی
موضوع : .................................................   تاریخ: ..........................."

 

5

 

"مشارکت فعّال در برگزاری مسابقات ملّی
(0  الی 20)"

آنلاین  (

 

بلی   خیر)

 

10

 

"مشارکت در فعّالیّت های فرهنگی استان
(2- الی5)"

مکتوب  (بلی   خیر)

 

10

 

عالی

 

5

 

خوب

 

2

 

متوسط

 

0

 

ضعیف

 

1-

 

بسیار ضعیف

 

2-

 

8

"ارتباط گیری با مراکز فرهنگی
(0  الی 40)"

"شناسایی و تعامل با مراکز فرهنگی پیرامون  کتابخانه
(0  الی 20)"

"هر مرکز یک امتیاز
 سقف امتیاز 20
تعداد مرکز : ............."

 

20

 

"نحوه ی تعامل و ارتباط با مراکز فرهنگی
(0 الی 20)"

"ارسال پوستر به مراکز فرهنگی
(بلی   خیر)"

 

10

 

ارسال فرم مسابقات مکتوب به مراکز فرهنگی (بلی   خیر)

 

10

 

9

"ارتباط با کارشناس فرهنگی استان
(10- الی 10)"

عالی

 

10

 

خوب

 

5

 

متوسط

 

0

 

ضعیف

 

5-

 

بسیار ضعیف

 

10-

 

10

"ارائه ایده های بدیع و خلّاقانه جهت ارتقاء مطالعه مفید به کارشناس فرهنگی استان (توسط کتابداران مجموعه)
(0 الی 10)"

10

 

11

"سایر دلایل علاوه بر موارد فوق
(0  الی 30)"

"هردلیل 10 امتیاز   (سقف امتیاز30)
...................................................."

30

 

 

                               جمع کل از 400 امتیاز

کارکنان کتابخانه های برتر(کتابداران، مسئول کتابخانه، رابط شهرستان):

نام و نام خانوادگی

سمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی و امضاء مدیرکل استان