از طریق زیر می توانید با ما در تماس باشید:


تلفن ها:

ساختمان شماره یک: 88937579

              اداره کل امور کتابخانه ها:

                             معاون اداره کل: 1110

                             اداره برنامه ریزی: 1098

                             نظارت و ارزیابی: 

ساختمان شماره دو: 88925791


ایمیل:

ساختمان شماره یک: 

               اداره کل امور کتابخانه ها:

                            اداره برنامه ریزی: pishnahad1@gmail.com

                            نظارت و ارزیابی: plib31@gmail.com


همچنین می توانید پیشنهادها، انتقادات و نظرات خود را از طریق فرم ذیل ارسال نمایید: