نکته: این ویراست پس از اعمال نظرات کارشناسان و تایید مدیران ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.   

در راستای تحقّق بند 1 ذیل مادّه 7 شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی ارزیابی، انتخاب و خرید منابع، مصوّبه مورخ 3/7/1390 هیأت امنای نهاد کتابخانه های عمومی کشور، شیوه نامه و دستورالعمل کارگروه های تخصّصی، تهیّه و تولید محتوای منابع، از سوی کارگروه ویژه مطرح و به تأیید و تصویب رییس کارگروه ویژه (دبیرکل نهاد) رسید، که مفاد آن با بیان توضیحات و تغییرات لازم به شرح زیر است:

 

فصل اول: نظام تهیّه و توزیع مبتنی بر انتخاب کارگروه ها

مادّه 1) واژگان اختصاری جایگزین عبارات و تعاریف

کارگروه ها: کارگروه های تخصّصی انتخاب منابع

کارگروه ویژه: کارگروه ویژه عبارتست از گروهی که به  بررسی ضرورت وجود یک کارگروه، تعیین متخصصان موضوعی هر کارگروه، و ارزیابی عملکرد آنها می پردازد. همچنین در ارتباط با نیازمندی های موضوعی روز که در بازار نشر موجود است و نیازمندی های محتوایی که در بازار نشر موجود نیست، بازخوردهای مطرح شده در هر کارگروه تخصصی را مورد مطالعه قرار می دهد.

ماده 2) اهداف تأمین منابع در کتابخانه های عمومی با استفاده از کارگروه ها

 ارتقای مطالعه مفید به عنوان هدف نهایی نهاد؛

انتخاب منابع مناسب با استفاده از نظر متخصّصان موضوعی (منظور از منابع مناسب منابعی است که حائز چهار معیار اصلی باشد. این چهار معیار عبارتند از: کیفیّت و غنای محتوایی، جهت گیری،  ضرورت و جذابیّت)؛

برآوردن نیاز مخاطبان اصلی کتابخانه های عمومی؛

پاسخ گویی به نیازهای اطّلاعاتی با در نظر گرفتن شرایط جغرافیای فرهنگی مناطق مختلف کشور؛

اولویت بندی خرید آثار موضوعی موجود در بازار نشر و اطمینان از کیفیت محتوای آثار با دخالت دادن متخصّصان موضوعی.

 

ماده 3) ضوابط تشکیل و اداره کارگروه های تخصّصی (متخصّصان موضوعی)

کارگروه های تخصّصی یا متخصّصان حوزه های موضوعی، شامل افرادی هستند که به صورت گروهی مسئولیّت بررسی و انتخاب منابع کتابخانه ای را به عهده دارند. انتخاب منابع کتابخانه ای حول موضوعات مورد بررسی اعضای کارگروه، مصوّبات کارگروه ویژه، یا پیشنهادات ناشران صورت می گیرد.

3-1. توانمندی های ضروری اعضای کارگروه مشتمل بر تسلط به حوزه موضوعی هر کارگروه، اطّلاع نسبی از نیاز عموم جامعه و نیز مهارت در اولویّت­ گذاری برای تهیّه منابع است؛

3-2. اعضای هر کارگروه حداقل 3 نفر هستند و با تصویب کارگروه ویژه و حکم دبیرکل برای مدت دو سال منصوب می شوند؛

3-3. انتخاب مجدّد اعضا برای دوره های متوالی بلامانع است.

3-4. کارگروه های تخصّصی به لحاظ موضوعی باید حداقل شامل ده رده اصلی دیویی و حوزه کودک و نوجوان را تحت پوشش قرار دهد. این عناوین و موضوعات و تعداد آنها با تصویب کارگروه ویژه برای دوره های دوساله مشخّص می شود.

3-5. تعداد کارگروه های نهاد متشکل از 27؟؟ کارگروه به شرح زیر است:

«ادبیّات»، «اقتصاد»، «مدیریّت و برنامه ریزی»، «انتخاب کتاب برای زندانیان»، «اهل تسنن»، «ایرانیان و فارسی زبانان خارج از کشور»، «تاریخ»، «جغرافیا»، «گردشگری و نجوم»، «دفاع مقدس»، «دین»، «رسانه»، «سینما و بازی های مجازی»، «روان شناسی و علوم تربیتی»، «بهداشت و ورزش»، «علوم اجتماعی»، «علوم سیاسی و حقوق»، «علوم محض و کاربردی 1» (ریاضی، شیمی، فیزیک، فنّی و مهندسی و زمین شناسی)، «علوم محض و کاربردی 2» (کشاورزی و دامداری)، «منابع طبیعی و محیط زیست»، «علوم محض و کاربردی 3» (رایانه، فضاهای مجازی و علوم راهبردی)، «فلسفه و عرفان»، «کلیّات و علوم کتابداری»، «کودک و نوجوان 1» (ادبیّات، قصّه وشعر)، «کودک و نوجوان 2» (تاریخ، اسلام، انقلاب و تربیت)، «کودک و نوجوان 3» (دانش و دانشنامه ها)، «کودک و نوجوان 4» (خردسال و اسباب بازی)، «مهارت های خانه داری»، «هنر» و «کارگروه ویژه».

3-6. هر کارگروه دارای یک دبیر برای اداره جلسات و انجام امور محوّله حسب تشخیص مدیرکل منابع است (اداره چند کارگروه توسط یک دبیر بلامانع است).

3-7. غیبت هر یک از اعضا در سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب (بدون عذر موجه) موجب سلب عضویّت می شود. تشخیص و اعلام این موضوع به کارگروه ویژه به عهده مدیرکل منابع است.

3-8. در صورتی که سلب عضویّت یا استعفای اعضا موجب نقض بند 2 ذیل ماده 3؟؟ شود، اداره کل منابع موظّف است در اسرع وقت افراد جایگزین را پیشنهاد دهد.

3-9. هماهنگی تشکیل جلسات و دعوت از اعضای کارگروه ها، برنامه ریزی و زمان بندی به منظور تشکیل منظّم جلسات، ثبت، طبقه بندی و نگهداری خروجی جلسات و نظرات اعضای کارگروه ها در کاربرگ بررسی منابع و صورت جلسات مربوطه مضبوط می شود. علاوه بر این موارد، اطّلاعات اعضا و اسناد و مکاتبات مربوط به کارگروه ها از سوی دبیرخانه کارگروه های تخصّصی در سامانه مکاتبات اداری و نیز در نظام بایگانی اداره کل منابع نگهداری می شود.

3-10. تعداد دفعات تشکیل جلسه کارگروه ها در یک سال با توجّه به وضعیّت بازار نشر و حجم انتشارات هر حوزه موضوعی، کثرت مخاطبین، ظرفیت مخزن کتابخانه ها، میزان بودجه، و اهمّیّت موضوع و عناوین مورد بررسی حسب تشخیص مدیرکل منابع به کارگروه ویژه (هر شش ماه؟؟) پیشنهاد می شود.

3-11. با توجّه به موضوعات مورد نظر در دستور جلسات می توان حسب تشخیص مدیرکل منابع، از سایر ادارات کل و افراد ذیربط نیز دعوت به عمل آورد.

3-12. جلسات به مدت 2 ساعت در روزهای اداری، در محل دبیرخانه کارگروه های تخصّصی اداره کل منابع تشکیل می شود، مگر در موارد خاص که امکان هماهنگی در آن مواقع نباشد.

3-13. تقویم جلسات به صورت فصلی به صورت مکتوب ازسوی دبیرخانه کارگروه ها به اطّلاع اعضای هر کارگروه رسانده می شود.

3-14. برای منابع مختلف پس از تکمیل کاربرگ کارشناسی توسط کارگروه، فرم اظهار نظر مدیریّتی به پیوست منبع به ترتیب در اختیار مدیرکل منابع، معاون توسعه و دبیرکل نهاد، قرار گرفته و جهت اقدامات بعدی به اداره کل تأمین منابع ارجاع می شود.

3-15. نظریات کارشناسی اعضای کارگروه ها، دبیر مربوطه و مدیران نهاد در اتوماسیون منابع ثبت و به صورت مکتوب بایگانی می شود.

3-16. اسامی و نظرات اعضای کارگروه های تخصّصی و دبیر مربوطه و نظرات مدیریّتی از لحاظ طبقه بندی، محرمانه تلقی می شود.

3-17. امانت کتاب به اعضای کارگروه و دبیران به مدت دو ماه بلا مانع است (کتب نایاب و کم یاب از این بند مستثنی هستند).

3-18. در صورت اختلاف نظر اعضای کارگروه ها، تصمیم نهایی پس از تأیید و امضای مدیرکل منابع و معاون توسعه و تصویب و امضای دبیرکل اخذ می شود.

 

ماده 4) شرح وظایف کارگروه های تخصّصی (متخصصان موضوعی در هر کارگروه)

وظایف کارگروه های تخصّصی به شرح زیر تعیین می شود:

4-1. بررسی کتب، نشریّات، و اقلام دیداری-شنیداری؛

4-2. اعلام نظر در مورد کتب اهدا شده به کتابخانه ها؛

4-3. طراحی برنامه های سیر مطالعاتی برای اعضای کتابخانه ها؛

4-4. معرّفی کتب برتر در موضوعات مربوط به کارگروه؛

4-5. همکاری در طراحی و نگارش برنامه های فرهنگی برای ترویج فرهنگ کتاب خوانی؛

4-6. بررسی و اعلام خلأهای تولید محتوا در سرفصل های موضوعی مصوب کارگروه ویژه.؟؟

ماده 5) شرح وظایف دبیرکارگروه

در هر کارگروه یک نفر با حکم مدیرکل تأمین منابع به عنوان دبیر کارگروه فعّالیت می کند.وظایف دبیر کارگروه به شرح زیر است:

5-1. برگزاری منظّم جلسات کارگروه با هماهنگی اعضای کارگروه؛

5-2. تنظیم دستور جلسه کارگروه شامل موارد ارجاع شده از کتب، نشریّات، منابع چندرسانه ای، طرح های تولید محتوا، موارد مربوط به اداره کارشناسی، طرح کتاب من و طرح های اداره کل فرهنگی با هماهنگی اعضای کارگروه؛

5-3. شرکت در جلسات کارگروه و تنظیم صورتجلسات و فرم های مربوطه؛

5-4. رصد منابع مفید و ارزشمند و مورد نیاز کتابخانه ها در حوزه مرتبط جهت طرح در کارگروه؛

5-5. تهیّه گزارش های مورد نیاز از بررسی های قبلی و جاری نهاد در موضوع مربوط و تنظیم دستورجلسات مبتنی بر این گزارش ها؛

5-6. جمع بندی نظر کارگروه در خصوص منابع بررسی شده، طرح های تولید محتوا، طرح های مربوط به اداره کل فرهنگی و اعلام به قسمت های ذیربط؛

5-7. ارائه نظرات جدید و راهکارهای مناسب جهت توسعه کمی و کیفی مطالعه و کتاب خوانی در حوزه موضوعی واجد مسئولیت.

 

ماده 6) معیارهای ارزیابی منابع توسط اعضای کارگروه ها

در فرم های ارزیابی منابع که توسط استادان کارگروه ها تکمیل می شود، منابع با توجّه به شاخص های ذیل ارزیابی می شوند:

6-1. "جهت گیری": در نظرگرفتن نسبت محتوای اثر با ارزش های انقلاب اسلامی، ارزش های دینی و شاخصه های هویت ملّی؛

6-2. "کیفیت و غنای اثر": با در نظرگرفتن محتوای منابع از جهت عمق، غنا و کیفیت طرح بحث یا پرداختن به موضوع در مقایسه با آثار مشابه در حوزه مورد بررسی و توجّه به این مسأله که آیا اثر در نوع خود از بهترین ها است یا خیر؛

6-3. "جذابیت": با در نظرگرفتن محتوای کتاب، بدیع بودن موضوع مطرح در اثر و نحوه ی پرداختن به آن، داشتن رویکرد نو در طرح مبحث و اجتناب از طرح مباحث با شیوه های تکراری و نیز در نظرگرفتن جذابیت های ظاهری کتاب و ارزیابی تناسب کتاب برای مخاطبان کتابخانه ها؛

6-4. "ضرورت": با در نظرگرفتن نیاز جامعه،  مسائل مبتلابه فضای فرهنگی کشور و نیز علایق مخاطبان کتابخانه ها؛

تبصره 1. سال نشرنمونه های منتشرشده باید جدید و حداکثر مربوط به دو سال گذشته باشد، مگر در صورت محتوای فاخر اثر، ویرایش یا تصحیح جدید یا نیاز کتابخانه ها؛

تبصره 2. با توجّه به موضوعات برخی کارگروه ها معیارهای ارزیابی بر اساس نظر کارگروه و تأیید در اداره کل منابع تغییر می یابد.

 

ماده 7) فرآیند اداری خرید منابع

7ـ1. پس از ارزیابی آثار توسط کارگروه های تخصصی،  منابع انتخاب شده (با تأیید مدیر کل منابع، معاون توسعه، و دستور دبیر کل)  با امضای مدیرکل منابع، معاون توسعه  و تصویب تأیید دبیرکل نهاد، خرید اثر توسط مدیرکل منابع صورت می گیرد؛

7ـ2. چنانچه تعداد نسخه مصوب بر اساس درجات کتابخانه ها تعیین شده باشد، آمار تعداد کتابخانه بر اساس درجات اعلام شده توسط اداره کل امورکتابخانه ها در هنگام سفارش، مبنای تعداد سفارش به ناشر خواهد بود؛

تبصره 3. حسب تشخیص اداره کل منابع، پیش بینی تأمین منابع تحت عنوان سهمیه اولیه کتابخانه های جدید التأسیس یا سهمیه های ویژه به تعداد سقف خرید مستمر افزوده می شود. این تعداد بر اساس اعلام اداره کل امور کتابخانه ها مشخّص می شود؛

تبصره 4. برای نشریّات و سایر انواع منابع کتابخانه ها، علاوه بر معیارهای خرید کتاب (اگر قابل اعمال باشند) وجود مجوز قانونی نشر و توزیع در زمان خرید و فقد حکم نهایی دایر بر ممنوعیت نشر و توزیع از مراجع قضایی، شرط اساسی است؛

7ـ3. تأیید اثر در کارگروه به منزله خرید قطعی آن نیست و تمامی خریدها پس از طی مراحل مندرج در بند 1 ذیل ماده 8 نهایی خواهد شد.

 

ماده 8) خرید منابع؟؟

8-1. خرید آثار از ناشران منابع با ارائه مجوز نشر انجام می شود؟؟؛

تبصره 5. در صورت واگذاری حق انتشار یا فروش منابع توسط ناشر به مؤلّف یا افراد حقیقی و حقوقی دیگر، با ارائه مجوز کتبی از آنها، خرید از ناشر انجام می شود؛

تبصره 6.  در صورت نیاز و بروز موارد خاص با تأیید مدیرکل منابع، انجام خرید به صورت غیرمستقیم و توسط پیمانکار بلامانع است؛

8-2. قیمت گذاری منابع و درصد تخفیف خرید آنها، با کارشناسی اداره کل منابع و تأیید مدیرکل منابع و در نظر گرفتن قیمت پشت جلد و هزینه های به روز بازار نشر مشخّص می شود. حداقل درصد تخفیف در خریداری منابع 40 درصد است؛

تبصره 7. تصمیم گیری برای تخفیف کمتر از 40 درصد در اختیار دبیرکل نهاد است؟؟؛

8-3. اولویت در خرید منابع چندرسانه ای آثار حاوی متن و تصویر متن است. فیلم و موسیقی و نظایر آن در اولویت خرید منابع چندرسانه ای و ارائه آنها در کتابخانه ها نیست؛

8-4.  بررسی و خرید منابع چندرسانه ای در حوزه اداره کل تأمین منابع انجام می پذیرد؛

8-5.  در خرید منابع چندرسانه ای، مجوز منبع و اجازه ارائه نامحدود آن در کتابخانه ها خریداری می شود؛

8-6.  برای آثاری که جهت استفاده در کتابخانه رقومی نهاد و عرضه برای استفاده اختصاصی اعضای کتابخانه های عمومی کشور خریداری می شوند، مبلغ هر صفحه 10000 تا 20000 ریال به ناشر پرداخت شود. قیمت گذاری متناسب با قطع، تاریخ انتشار و موضوع کتاب با تشخیص اداره کل منابع خواهد بود؛

8-7.  برای آثاری که برای استفاده آزاد در فضای اینترنت مدنظر هستند، مبلغ هر صفحه 20000 تا 30000 ریال به ناشر پرداخت شود. قیمت گذاری متناسب با قطع، تاریخ انتشار و موضوع کتاب با تشخیص اداره کل منابع خواهد بود؛

تبصره 8. در موارد خاص، در خصوص بند 6 و 7 ذیل ماده 9 تشخیص کارگروه ویژه اعمال می شود؛

تبصره 9. تغییر مبالغ قیمت گذاری به تشخیص دبیرکل نهاد خواهد بود؛

تبصره 10. برایکتاب هائی که با تیراژ بالاتر از 1000 نسخه خریداری می شوند فایل رقومی کتاب برای ارائه در کتابخانه رقومی نهاد رایگان دریافت خواهد شد؛

تبصره 11. در صورت لزوم برای کتاب هایی که با تیراژ کمتر از 1000 نسخه خریداری می شوند بر مبنای قیمت های بند 6 ذیل ماده 9 طبق تشخیص مدیرکل منابع فایل رقومی کتاب خریداری خواهد شد؛

8-8.  سفارش به ناشران با نامه نگاری رسمی توسط نهاد به ایشان اعلام می شود؛

8-9.  خرید کتاب برای کتابخانه های عمومی سراسر کشور فقط پس از دریافت مجوز از اداره کل منابع، بر اساس دستور العمل های تهیّه شده مجاز است.

8-10. برخی از مهم ترین ملاحظات در خرید منابع توسط اداره کل منابع عبارتند از:

الف- چاپ اول آثار متعلق به دو سال اخیر باشد.

ب- قطع آنها رقعی یا وزیری باشد.

تبصره 12. در مورد دایره المعارف ها قطع رحلی و در مورد کتب کودکان همه قطع ها مورد بررسی قرار می گیرد.

تبصره 13. در صورت امکانِ تغییر قطع برای آثار و انتشار آن با قطع مورد نظر نهاد، نمونه های ارسالی بررسی می شوند.

ج- از نظر تایپ، تصحیح، ویراستاری، صحافی و کتاب سازی فاقد اشکال باشند.

د- کتاب های نفیس در اولویت خرید نیست.

ه- خرید آثار در موضوعات کاملاً تخصّصی در اولویت خرید متمرکز نهاد نیست.

و- کتاب های غیرفارسی در اولویت خرید نهاد نیست.

ز- کتاب های آموزشی و کمک آموزشی نظیر حل المسائل وکتاب های تست کنکور در اولویت خرید نهاد نیست.

ح- منابعی که محتوای آنها تبیین مناسب دین مبین اسلام، انقلاب اسلامی، ولایت فقیه، مؤلّفه های هویت ملی ایرانیان، تقویت مبانی خانواده، تعبد، معنویت و توحید باشند، در اولویت بررسی و خرید قرار می گیرند.

 

ماده 9) تولید محتوا

9-1. در خصوص طرح های تولید آثار اعم از کتاب، نشریّات و منابع چندرسانه ای پس از نظر کارگروه های موضوعی مربوط با امضای مدیرکل منابع و معاون توسعه  و تصویب دبیرکل نهاد مراحل انعقاد قرارداد خرید اثر انجام خواهد شد؛

9-2. قیمت گذاری در خصوص آثاری که برای انعقاد قرارداد تولید محتوا مدنظر هستند با نظرکارشناسی اداره کل منابع پیشنهاد و پس از تأیید کارگروه ویژه و تأیید دبیرکل اقدام خواهد شد؛

9-3. در خصوص آثاری که قرارداد خرید اثر منعقد می شود، مالکیت مادی اثر به نهاد تعلق خواهد داشت؛

تبصره 12. در موارد خاص حمایت از تولید آثار با روندی غیر از روال مندرج در بندهای فوق در اختیار کارگروه ویژه خواهد بود.

 

ماده 10) اهدای کتاب

10-1. هرگونه اهدای کتاب از طرف نهاد ممنوع بوده، مگر در مواردی که به دستور مستقیم دبیرکل صورت گرفته باشد یا بر اساس دستورالعمل های مربوطه اقدام گردد؛

10-2.کتاب های اهدایی به کتابخانه های عمومی سراسر کشور پس از تأیید اداره کل منابع و بر اساس دستورالعمل های تنظیم شده قابل استفاده خواهد بود.

 

فصل دوم: نظام تهیّه و توزیع مبتنی بر نیاز عموم (طرح کتاب من)

ماده 11) اهداف نظام تهیّه و توزیع مبتنی بر نیاز عموم

جذب همه افراد و اقشار به کتابخانه و تأمین نیاز مطالعاتی آنها؛

حرکت در راستای عدالت فرهنگی؛

مشارکت اعضای کتابخانه ها در غنی سازی مجموعه کتابخانه ها؛

ترویج فرهنگ مطالعه؛

جذب اساتید، پژوهشگران، نخبگان و دانشجویان به کتابخانه های عمومی و تأمین منابع مطالعاتی آنها.

 

ماده 12) روش اجرا

در طرح کتاب من، اعضای کتابخانه های عمومی کشور، به کتابخانه محل عضویّت خود مراجعه می کنند و در صورت موجود نبودن کتاب مورد نیازشان، فرم سفارش را تکمیل و کتاب مورد نظر خود را از طریق سامانه www.ketabman.ir درخواست می کنند. پس از بررسی و خرید عناوین درخواستی اعضا، کتاب به نشانی کتابخانه مد نظر در اسرع وقت ارسال می شود. اعضا به فراخور مدرک تحصیلی خود می توانند 4 تا 8 کتاب منتخب خود را درخواست دهند.

 

ماده 13) روش های تبلیغ و اطّلاع رسانی در مورد کتاب من

13-1. مؤثرترین و کم هزینه ترین روش برای تبلیغات سامانه توضیحات شفاهی کتابداران به اعضا است.

13-2.پوستر و بروشور تبلیغ طرح کتاب من در اختیار کلیّهی کتابخانه های عمومی در فواصل زمانی قرار خواهد گرفت.

13-3. نمونه طرح های تبلیغاتی به صورت "فایل لایه باز" در اختیار کارشناس منابع استان برای تبلیغ در اشکال بیشتر قرار خواهد گرفت.

 

ماده 14) زمان بندی ارسال منابع درخواستی طرح کتاب من

14-1. زمان کارشناسی و بررسی کتاب های درخواستی به طور متوسط 10 روز است. امکان رهگیری درخواست و مشاهده مراحل آن در سامانه برای کتابداران وجود دارد و کتابداران می توانند در این مدت به مخاطبان خود اعلام کنند که کتاب درخواستی برای خرید تأیید شده است یا خیر. ممکن است گاهی اوقات منابع تأیید شده در بازار کتاب موجود نباشد.

14-2. امکان ارسال کتب سفارش داده شده در مدت زمان حداکثر 3 ماه وجود دارد. بنابراین کتاب های درخواستی یا در مدت حداکثر 3 ماه به کتابخانه ارسال می شود یا در سامانه عدم امکان خرید آن با ذکر علت اعلام می شود.

14-3. کتاب هایی که در سامانه زمان سفارش بیش از 90 روز دارند و به کتابخانه ارسال نشده اند، قابل پیگیری نیست و در صورت عدم ارسال کتاب و اصرار عضو می توان دوباره در سامانه سفارش داد.

 

ماده 15) پایگاه اطّلاعاتی سامانه من

15-1. پایگاه اطّلاعاتی سامانه کتاب من از پایگاه اطّلاعاتی خانه کتاب استخراج شده و شامل کتاب های سال های 1382-1390 است.

15-2. نهاد کتابخانه ها برای تهیّه کتاب ها از کتاب های اهدایی یا کتاب هایی که در انبار کتاب موجودند، استفاده نمی کند. کتاب های مورد نیاز در طرح کتاب من از بازار کتاب و با قیمت پشت جلد خریداری می شود.

15-3. در طرح کتاب من تنها امکان خرید کتاب های موجود در بازار وجود دارد و در صورتی که سایر کتاب ها درخواست شود؟؟، درصد امکان خرید کتاب های سفارشی کاهش می یابد.

15-4. کتاب های موجود در بازار یعنی کتاب هایی که هم اکنون در کتاب فروشی های بزرگ و مؤسسات توزیع کتاب وجود دارد و به فروش می رسد و این کتاب ها معمولاً طی 3 سال گذشته منتشر شده است. با این حال پایگاه اطّلاعاتی سامانه، کتب 8 سال گذشته انتخاب شده است تا کتابداران بتوانند امکان انتخاب بیشتری داشته باشند اما بالطبع امکان خرید آنها کمتر می شود؟؟.

15-5. کتب کمک درسی معمولا کتاب های موجود در بازار با تیراژ بالاتر هستند و معمولاً زودتر از سایر کتب خریداری و ارسال می شوند.

15-6. کتاب های سفارش داده شده از طریق طرح کتاب من باید قابلیّت استفاده برای عموم را داشته باشد در غیر این صورت احتمال رد شدن سفارش در مرحله کارشناسی وجود دارد.

 

ماده 16) شیوه خرید کتاب های کتاب من

16-1. کتب سفارش شده توسط کتابداران پس از کارشناسی به کارگزاران خرید کتاب که بازار کتاب را به خوبی می شناسند ارائه می شود تا کتب را خریداری و برای ارسال به کتابخانه ها به نهاد تحویل دهند.

16-1. در طرح کتاب من، کتاب های عمومی تا 1.500.000 ریال و کتاب های کمک درسی تا 3.000.000 ریال قابلیّت خرید دارند.

16-1. پیمان کاران با در نظر گرفتن موارد ذیل کتاب ها را تهیّه می کنند:

الف. کتب با قیمت بالاتر از 400.000 ریال نیاز به استعلام از اداره کل تأمین منابع دارند، بدین معنی که برای خرید کتب بیشتر از 400.000 ریال مجوز اداره کل منابع لازم است؛ کتبی که در این مرحله تأیید نمی شوند با پیام «کتاب برای کتابخانه تأیید نشده است! "عدم امکان خرید"» در سامانه نمایش داده می شوند.

 ب.کتاب هایی که چند مجلّد دارند و در سامانه (حتّی یکی از مجلّدات آن) درخواست شده است، تمام دوره خریداری خواهد شد. بنابراین لازم نیست برای درخواست یک کتاب چند جلدی، همه ی مجلدات از سامانه انتخاب و درخواست شود.

ج. در صورتی که کتابی از یک کتابخانه بیش از یک بار سفارش شود، شفاهاً برای عدم انجام آن تذکر داده خواهد شد. در صورت انجام این امر به صورت مکرر در یک کتابخانه، مجوز سفارش کتاب از طریق سامانه کتاب من برای آن کتابخانه قطع خواهد شد. کتابدار محترم مورد سئوال قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار توبیخ و قطع سامانه را در پی خواهد داشت؟؟.

د. عنوان، نام نویسنده/مترجم نباید با اطّلاعات موجود در سامانه کتاب من مغایرت داشته باشد بنابراین چنانچه کتابدار در کتابخانه کتابی را دریافت کند که عنوان کتاب یا نویسنده و مترجم کتاب با آنچه درخواست شده مغایرت داشته باشد، باید به کارشناس منابع استان مراتب را اطّلاع دهد.

ه. برای کتب کمک آموزشی، عنوان و ناشر کتاب نباید با اطّلاعات موجود در سامانه مغایرت داشته باشد و آخرین چاپ آنها خریداری می شود. بنابراین لازم نیست در سامانه آخرین ویرایش یک کتاب کمک آموزشی جستجو شود. برای مثال اگر کتاب کمک درسی ریاضی سوم رشته تجربی انتشارات گاج سال 87 در سامانه درخواست شود، کتاب کمک درسی ریاضی سوم رشته تجربی انتشارات گاج سال 91 برای کتابخانه ارسال خواهد شد.

و.کتاب هایی که ملحقاتی مانند لوح فشرده دارند، همراه ملحقات خریداری می شوند، بنابراین اگر همراه با کتاب لوح فشرده، نقشه، و ملحقات دیگری باشد و این موضوع روی آن درج شده باشد، اما آن ملحقات همراه کتاب ارسال نشده باشد، مراتب به کارشناس منابع استان اطّلاع داده شود.

 ز. قطع کتب درخواستی طرح کتاب من باید الزاماً از پالتویی (20cm*11) تا رحلی بزرگ (cm 34*24) باشد و امکان تهیّه کتب با قطع غیر از این موارد وجود ندارد. بنابراین در صورت اطّلاع از این موضوع، از درخواست کتاب خودداری شود. یکی از مهم ترین علل عدم امکان خرید و نرسیدن کتاب به دست درخواست کنندگان این موضوع است.

ح.کتاب های کودک با هر قطعی به شرط داشتن شابک خریداری می شوند. بنابراین برای سفارش کتب کودک در سامانه هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

ط. درخواست مواردی که اصلاً کتاب محسوب نمی شوند همانند فلش کارت، عروسک، شابلون و جعبه مجاز نیست و در دستور کار تهیّه قرار نمی گیرد. در صورت وجود این اقلام در سامانه از سفارش آن خودداری شود.

نکته 1. پیمان کاران طرح کتاب من در حال حاضر فقط امکان خرید 65 درصد از کتاب های سفارش شده را در سطح کشور دارند. ممکن است کتابخانه ای 90 درصد عناوین درخواستی را دریافت کند و کتابخانه دیگر حتّی 30 درصد کتاب های سفارشی خود را دریافت نکند؛ نرخ دریافت عناوین درخواستی به این موضوع وابسته است که کتاب های جدید موجود در بازار درخواست شوند یا کتابی که عناوین غیر موجود در بازار سفارش داده شوند.

نکته 2. کتابی که در سامانه وضعیت" نایاب" یا «چاپ تمام» برای آنها درج شده است، ممکن است در کتاب فروشیهای شهرهای کوچک یا کتابفروشیهای خرد موجود باشد. باید توجّه داشت که پیمان کاران طرح کتاب من، کتاب های درخواستی را از انتشارات یا از مراکز بزرگ پخش کتاب تهیّه می کنند و چنانچه در این مراکز وجود نداشته باشد، نایاب یا چاپ تمام محسوب می شود.

 

ماده 17) انواع مغایرتهای منابع درخواستی و منابع دریافتی

با توجّه به خطاهای موجود در شیوه خرید، ضمن اعلام وضعیت مغایرت در سامانه، مواردی که اطّلاع به کارشناس منابع استان ضروری است عبارتند از:

- عدم تطابق منابع ارسالی (کم یا زیاد بودن کتاب در کارتن کتاب) با فهرست ارسالی؛

- عدم تطابق اطّلاعات کتابشناختی کتاب دریافت شده با عنوان درخواست شده (در سامانه ثبت نموده اید). به عبارت دیگر عدم تطابق عنوان، نویسنده، یا مترجم کتاب درخواستی و کتاب دریافتی. در کتب کمک آموزشی ناشر اهمیت بیشتری نسبت به نویسنده دارد؛

 - عدم انطباق اطّلاعات برچسب پشت کتاب با کتابخانه شما. در صورتی که اطّلاعات برچسب پشت کتاب با کتابخانه درخواست کننده مطابقت ندارد، سریعا کتاب برای کارشناس منابع استان ارسال شود و کتابدار مجاز نیست آن را در کتابخانه خود ثبت کند. در صورت تمایل کتابدار به وجود آن کتاب در کتابخانه، می تواند آن را برای کتابخانه خود درخواست کند؛

- پاره بودن یا منگنه شدن کتاب به کارتن به صورتی که امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد؛

- ناقص بودن صفحات کتاب؛

 - دست دوم بودن و کهنه بودن کتاب؛ و

- ناقص بودن مجلدات کتاب (دوره کامل کتاب و مجلدات آن به صورت کامل باید در اختیار کتابخانه قرار گیرد).

 

ماده 18) دلایل عدم امکان خرید

در سامانه کتاب من، در بخش اعلام وضعیّت کتاب، جلوی هر عنوان وضعیّت آن درج شده است؛ مفهوم مواردی که در ارتباط با عدم امکان خرید عنوان درخواستی هستند عبارتند از:

قیمت نامناسب: کتاب هایی که ناشران آن بهای نامتعارف اعلام می کنند، خریداری نمی شود؛

قطع نامناسب: به جز کتاب های کودک که از نظر قطع هیچ محدودیت ندارند، سایر کتب باید در اندازه های (20*11) تا (34*24) باشد؛

نایاب: کتبی هستند که کارگزار خرید نتوانسته این کتاب را در بازار پیدا کند؛

کتاب برای کتابخانه شما تأیید نشده است: کتاب هایی که قیمت بیشتر از 400 هزار ریال داشته و کارشناسان خرید کتاب را برای کتابخانه شما مناسب تشخیص نداده اند؛

چاپ تمام: چاپ کتاب در انتشارات و مؤسسات توزیع کتاب به اتمام رسیده و نیازمند چاپ مجدد در زمانی نامعلوم است؛

اطّلاعات جهت کارشناسی نهایی کتاب ناقص می باشد: کتاب هایی هستند که از نظر کارشناسی کتاب به وضعیّت معلوم و مشخّصی نرسیده اند و امکان خرید آنها در حال حاضر وجود ندارد (اکثر این کتب کتاب های داستانی ایرانی هستند که مخاطبان زیادی دارند)؛

کتاب تکراری سفارش شده است: در دو مورد امکان نمایش چنین پیامی وجود دارد:

1. درخواست مکرر یک عنوان تک جلدی؛ 2. درخواست مکرر مجلدات مختلف به دلیل عدم اطّلاع از ارسال مجلدات دیگر به محض سفارش یک مجلد از عنوان.

 

ماده 19) اعلام وصول

19-1. اعلام وصول و در صورت امکان اطّلاع رسانی به عضو درخواست کننده در مدت یک هفته کاری پس از ورود کتاب درخواستی به کتابخانه انجام شود.

19-2. کتابهای کتاب من برای ثبت و ورود اطّلاعات در نرم افزار مدیریّت کتابخانه نسبت به کتابهای سهمیه مستمر در اولویت هستند. ثبت کتب دریافتی از طریق کتاب من بلافاصله پس از ورود کتاب به کتابخانه صورت گیرد. 

19-3. اعلام وصول کتابهای دریافتی طرح کتاب من با توجّه به عدم پشتیبانی مناسب از سامانه به دو طریق صورت می گیرد:

- از طریق ورود به سامانه و تیک زدن کتاب مورد نظر (در زمان حداکثر یک هفته پس از دریافت).

- از طریق اعلام وصول به شیوه کتب مستمر.

19-4. چنانچه کتابی در سامانه آماده اعلام وصول توسط کتابدار است، و تا سه ماه پس از اعلام این وضعیت در سامانه در کتابخانه دریافت نشود، اطّلاع این موضوع به عضو که کتاب امکان خرید و ارسال ندارد ضروری است. در صورت اصرار عضو، درخواست مجدد کتاب در سامانه بلامانع است.

19-5. در صورتی که کتابی در بخش اعلام وصول مشاهده شود که توسط کتابدار درخواست نشده باشد، لازم است با ذکر اطّلاعات کامل کتاب مراتب به کارشناس منابع اطّلاع داده شود.

 

مادّه 20) وظایف کتابداران مجری طرح

کتابداران مجری طرح کتاب من موظّفند:

الف. در صورت عدم وجود منابع اطّلاعاتی مورد نیاز اعضا، پیشنهاد درخواست کتاب را از طریق طرح کتاب من ارائه دهند.

 ب. از سفارش مکرر یک عنوان خودداری کنند.

 ج. از سفارش کتاب بدون اطّلاع اعضا با استفاده از مشخّصات آنها خودداری کنند.

 د. از درخواست خرید و نیز پیشنهاد درخواست خرید کتب تخصّصی که استفاده کننده عام ندارند خودداری کنند.

 ه. اعلام وصول و ثبت منابع دریافتی را در اسرع وقت انجام دهند.

 و. از تغییر اطّلاعات درج شده در بخش ویرایش مشخّصات کتابخانه خودداری کنند و در صورت مشاهدة مغایرت اطّلاعات درج شده در سامانه با اطّلاعات کتابخانه، موضوع را به کارشناس منابع اطّلاع دهند.

 ز. با توجّه به احتمال فاش شدن نام کاربری و رمز عبور کتابخانه در طرح کتاب من، لازم است نسبت به تغییر آن در اسرع وقت اقدام کنند. رمز عبور انتخاب شده باید ترکیبی از حروف و عدد باشد و در هنگام تایپ فارسی یا انگلیسی (EN یا FA) بودن و بزرگ یا کوچک بودن کلمات مورد توجّه قرار گیرد.

 ح. اگر امکان درخواست کتاب ندارند یا میزان درخواست آنها در ماه کمتر از 50 عنوان کتاب در هر کتابخانه است، به کارشناس منابع استان اطّلاع دهند.

 ط. برای اعلام اشکال در مورد کتب به استان تمام اطّلاعات کتاب مورد نظر (نام کتاب، نام کتابخانه، شناسه درخواست که در زیر بارکد برچسب درج شده و تاریخ دریافت کتاب) را ارسال کنند. این موضوع در مورد ارتباط کارشناس منابع استان با ستاد نهاد نیز صادق است.

 ی. مسئولیت طرح کتاب من در هر کتابخانه بر عهده ی مسئول کتابخانه است، اما این به معنای واگذاری همه امور بر عهده وی نیست و تقسیم کار و انجام امور مربوط به گزارشات با مدیریّت وی در کتابخانه انجام شود.

 

ماده 21) موارد غیر مجاز

انجام برخی موارد توسط کتابدار غیر مجاز است. این موارد عبارتند از:

الف. درخواست کتب تخصّصی که احتمال مطالعه آن توسط سایرین به جز درخواست دهنده وجود ندارد.

 ب. درخواست تمام مجلدات یک دوره کتاب (ماده 4 بند ب).

 ج. سفارش یک کتاب با چند شناسه در سامانه که موجب ارسال چند باره یک عنوان کتاب به کتابخانه می شود.

 د. ثبت کتاب های ارسالی به کتابخانه با وجود عدم تطابق کتاب از نظر نویسنده و عنوان کتاب. این موضوع باید به کارشناس منابع استان اعلام گردد.

 ه. ثبت کتب کمک درسی ارسال شده که مربوط به سال های قبل باشد (با توجّه به بند "د" ماده 4 کتب کمک درسی باید آخرین چاپ خریداری و به کتابخانه ارسال شود). این موضوع باید به کارشناس منابع استان اعلام شود.

 و. ثبت کتبی که ملحقات آنها همراه کتاب ارسال نشده و ناقص باشد (با توجّه به بند "ه" ماده 4 باید کتاب همراه با ملحقات خریداری شود). این موضوع باید به کارشناس منابع استان اعلام شود.

 ز. ثبت کتبی که اطّلاعات برچسب پشت کتاب با اطّلاعات کتابخانه شما مغایرت دارد.

 ح. عدم ثبت و اعلام وصول کتاب در مدت زمان مقرر.

 ط. درخواست یک عنوان کتاب بیش از یک بار برای هر کتابخانه (به جز مواردی که انجام این امر را مجاز می داند مانند عدم دریافت کتاب پس از سه ماه).

 ی.  کندن برچسب شناسایی طرح کتاب من که بر روی پشت جلد کتاب های ارسالی نصب شده است.

 

ماده 22) راهبردهای جستجو در سامانه

یکی از مشکلاتی که کتابداران در سامانه کتاب من با آن مواجه هستند، پیدا نکردن کتب در سامانه کتاب من است. برای پیدا نمودن عناوین درخواستی می توان این راهبردها را برای بازیابی به کار برد:

 الف. اسم کامل کتاب را وارد نکنید، بلکه تنها یک کلمه اصلی (کلید واژه) را جستجو کنید.

 ب. اگر کلمه دو بخشی است جستجو را یک بار با جدانویسی و در صورت عدم رویت، با ملحق نویسی انجام دهید.

 ج. از بخشی از نام نویسنده یا مترجم کمک بگیرید (جستجوی ترکیبی).

 د. از بخشی از نام ناشر کمک بگیرید (جستجوی ترکیبی).

 ه. کلمه مورد نظر خود را ابتدا در نرم افزار واژه پرداز word تایپ کنید و بعد آن را در جعبه جستجو در سامانه کپی کنید.

 و. بعضی از حروف مانند ک، ی در صفحه کلید به دو صورت نوشته می شوند. به هر دو شکل آنها را در جعبه جستجو تایپ کنید.

 ز. اگر از نام ناشر کتاب اطّلاع دارید، تمام کتب آن ناشر را جستجو کنید.

 ح. از سایت های دیگر مانند خانه کتاب (ketab.ir) و کتابخانه ملی (nlai.ir) یا سامانه مدیریّت کتابخانه ها برای بدست آوردن اطّلاعات بیشتر و دقیق تری از کتاب یا موضوع مورد نظر استفاده کنید.

 ماده 23) شیوه ارتباط با ستاد مرکزی و انتقاد و پیشنهاد

کتابداران می توانند نظرات و مشکلات خود را با کارشناس منابع استان خود و در صورت برطرف نشدن با ستاد طرح کتاب من با استفاده از پست الکترونیک و تلفن ذیل مطرح کنند:

                          4-88938083  021 داخلی 1095          ketabeman@iranpl.ir

 ماده 24) درخواست یک کتاب از سوی عضو باید پس از تکمیل فرم شماره یک انجام شود.

فرم شماره یک. فرم درخواست کتاب

مشخّصات درخواست کننده کتاب

نام و نام خانوادگی

نام پدر:

کد ملی:

تاریخ تولد:              /       /        13

تاریخ عضویّت:       /       /        13

شماره همراه:

شماره شناسنامه:

جنسیت:   زن            مرد

آخرین مدرک تحصیلی:

شغل: آزاد     استاددانشگاه     خانه دار     دانش آموز     دانشجو     فرهنگی   کارگر   کارمند

مشخّصات منبع درخواستی

نام کتاب (عنوان):

پدیدآور:

ناشر:

موضوع:

سال انتشار (آخرین چاپ):

نوع نیاز: پژوهشی         درسی و کمک درسی        سرگرمی و اوقات فراغت          موضوع مورد علاقه

مشخّصات کتابخانه محل درخواست

استان:

شهرستان:

شهر/روستا:

نام کتابخانه محل عضویّت:

این قسمت توسط کتابخانه تکمیل می شود

 

تاریخ ثبت:        

شناسه کتاب:

عدم وصول           اعلام وصول

تاریخ دریافت:  

تعداد جلد:

رده:                  

کد رهگیری:

تاریخ درخواست:     /    /    13

امضا

 

 

فصل سوم: نظام تهیّه و توزیع غیر متمرکز (استانی یا شهرستانی)

ماده 25) خرید منابع با استفاده از بودجه های استانی مطابق ضوابط ذیل صورت می گیرد:

الف- برای انجام هر گونه خرید، اخذ استعلام و دریافت مجوز خرید از اداره کل منابع لازم است.

ب- اداره کل منابع موظّف است با در نظر گرفتن شرایط منابع اطّلاعاتی درخواستی، درخواستهای خرید استانی را به مؤسسه کتاب نشر به عنوان کارگزار خرید منابع مورد نیاز کتابخانه های عمومی ارسال کند. در صورت وجود شرایط خاص، موظّف است نسبت به ارائه مجوز خرید مستقل به استان درخواست کننده اقدام کند.

ج- کارشناس منابع استان مکلف به نظارت بر اجرای صحیح فرآیندهای خرید مطابق ضوابط مقرر است.

د- در صورتی که مجوز خرید کتاب به استان ارائه شود و بودجه اختصاص یافته برای خرید منابع اطّلاعاتی (کتاب، نشریه و چند رسانه) هزینه انجام اموری غیر از خرید منابع اطّلاعاتی شود، تخلف محسوب شده و مدیر کل استان در این زمینه مسئول و پاسخگو است.

 

فصل چهارم: فرآیند ارائه درخواست خرید کتاب از سوی ناشران و پدیدآورندگان

ماده 26) درخواستهای خرید کتاب از سوی ناشران و پدیدآورندگان آثاری که تنها مطابق ضوابط مندرج در این فصل ارائه شود، پاسخ داده خواهد شد. ضوابط مزبور در راستای تسهیل و تسریع پاسخ به درخواستها و کاهش هزینه ها پرداختی توسط ناشران و پدیدآورندگان برای ارسال نمونه اثر وضع شده است. این ضوابط عبارتند از:

الف. ارائه اطّلاعات کامل اثر در قالب فایل اکسل به آدرس پست الکترونیک اداره کل منابع (manabe@iranpl.ir):

 

 

 

 

 

فرم شماره 2. فرم ارائه اطّلاعات اثر

عنوان

 

پدید آوراصلی

 

مترجم

 

ناشر

 

موضوع

 

رده دیویی

 

تعداد صفحه

 

تعداد جلد در دوره

 

نوع جلد

 

قطع

 

تاریخ چاپ

 

نوبت چاپ

 

تاریخ چاپ اول

 

قیمت پشت جلد

 

آیا کتاب فایلword یاhtml دارد؟

(با بلی و خیر پاسخ داده شود)

خلاصه اثر(200 کلمه)

 

ویژگی های خاص اثر(حداکثر 20 کلمه)

 

 

 

ب. در عنوان نامه قید شود: درخواست بررسی و خرید منابع نام انتشارات یا نام پدیدآور تاریخ ارسال.

ج. تحویل/پست نمونه اثر به  اداره کل منابع.

د. بررسی کارشناسی و پاسخ به ناشر؛

ه. ارائه سفارش خرید کتاب  به ناشر؛

و. عقد توافق نامه خرید اثر.

ماده 27) پس از دریافت پست الکترونیک در اداره کل منابع، نتیجه بررسی به آدرس پست الکترونیکی درخواست کننده ارسال خواهد شد.

ماده 28) نمونه منابع ارسالی به نهاد به ناشر عودت داده نمی شود.

ماده 28) از ارائه درخواست خرید برای منابعی که قبلاً از سوی نهادکتابخانه های عمومی کشور خریداری شده است مجاز نیست و در دستور کار خرید قرار نمی گیرد.

 

فصل پنجم: خرید فایل رقومی کتاب برای کتابخانه رقومی

ماده 29) خرید فایلهای رقومی منابع بر اساس ضوابط و پس از طی فرآیندهای مندرج در این فصل صورت می گیرد. این ضوابط بدین شرح است:

الف. ارسال مشخّصات منابع رقومی (کتاب های منتشره از سال 1385 تاکنون) در قالب فایل اکسل به آدرس پست الکترونیک اداره کل منابع (manabe@iranpl.ir): 

عنوان

 

پدید آور اصلی

 

مترجم

 

ناشر

 

شابک

 

موضوع

 

رده دیویی

 

تعداد صفحه

 

تعداد جلد در دوره

 

نوع جلد

 

قطع

 

تاریخ چاپ

 

نوبت چاپ

 

تاریخ چاپ اول

 

قیمت پشت جلد

 

 

 

ب. در عنوان نامه قید شود: درخواست بررسی و خرید اثر رقومینام انتشارات یا نام پدیدآورتاریخ ارسال.

ج. تحویل/پست نمونه اثر به اداره کل منابع؛

د. بررسی کارشناسی و پاسخ به ناشر؛

ه. ارائه سفارش خرید فایل کتاب های به ناشر؛

و. عقد توافق نامه خرید اثر.

 

فصل ششم: خرید منابع چند رسانه ای

ماده 30) خرید منابع چند رسانه ای بر اساس ضوابط و پس از طی فرآیندهای مندرج در این فصل صورت می گیرد. ضوابط و فرآیندهای مزبور بدین شرح است:

الف. ارسال مشخّصات منابع چند رسانه ای در قالب فایل اکسل به آدرس پست الکترونیک اداره کل منابع (manabe@iranpl.ir):

عنوان اثر چند رسانه ای

 

خلاصه 100 تا 150 کلمه ای از محتوای اثر

 

تولید کننده

 

 

ب. در عنوان نامه قید شود: درخواست بررسی و خرید اثر چندرسانه ای نام انتشارات یا نام پدیدآورتاریخ ارسال.

ج. معرّفی هر منبع چند رسانه ای در 50 تا 100 کلمه به صورت خلاصه به همراه نامه درخواست خرید ارسال شود.

د. تحویل/پست نمونه اثر به اداره کل منابع؛

ه. بررسی کارشناسی و پاسخ به ناشر؛

و. ارائه سفارش خرید فایل کتاب های به ناشر؛

ز. عقد توافق نامه خرید اثر.

ماده 31) اثر ارائه شده باید دارای مجوز مرکز ترویج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد.

ماده 32) تولید نرم افزارها باید به صورت افست (استمپری)، با کیفیت مناسب و فاقد محدودیت در هنگام نصب باشد. لوح فشرده (اعم از سی دی و یا دی وی دی)  باید بدون قاب و به صورت شیرینگ شده در بسته های 50 تایی آماده شود.

ماده 33) در طرح چاپی روی منبع، لحاظ کردن آرم نهاد و قیمت واقعی نرم افزار، ضروری است. قبل از چاپ و تکثیر نرم افزار، طرح باید به تأیید اداره کل منابع رسیده باشد. عناصر ضروری دیگر برای چاپ روی منبع عبارتند از:

1- غیر قابل فروش، 2- جهت استفاده در کتابخانه های عمومی،

3- شماره ثبت:            تاریخ ثبت:                رده بندی:     

(قسمت سوم به صورت ستونی و داخل یک کادر باشد)

ماده 34) هماهنگی های لازم با نماینده نهاد برای تحویل به انبار پس از آماده سازی انجام شود.

ماده 35) در صورت مغایرت در عنوان و تعداد سفارش داده شده از ارسال منابع خودداری شود. در صورت مغایرت امکان تحویل گیری در انبار وجود ندارد.

ماده 36) پرداخت صورتحساب از طریق فاکتور  و با سربرگ مؤسّسه صورت گیرد. ارایه فاکتور با قیمت و تخفیف مشخّص شده هنگام تحویل به انبار انجام شود.

 

فصل هفتم: خرید تمام آثار منتشره ناشران برای کتابخانه های مرکزی استان ها

ماده 37) نهاد کتابخانه های عمومی درصدد خرید تمامی کتب چاپ شده کلیه ناشرین کشور کتابخانه های مرکزی استان تحت پوشش خود خریداری کند. ناشران می توانند فهرستی از آثار منتشره خود را در قالب فایل اکسل با اطّلاعات ذیل را به آدرس ایمیل sefaresh.manabe@iranpl.ir ارسال کنند.

 

 

 

 

 

 

فرم شماره 3. فرم درخواست خرید آثار منتشره ناشر برای کتابخانه های مرکزی استان ها

ردیف

 

عنوان

 

پدید آوراصلی

 

مترجم

 

ناشر

 

موضوع

 

رده دیویی

 

تعداد صفحه

 

تعداد جلد در دوره

 

نوع جلد

 

قطع

 

تاریخ چاپ اول

 

نوبت چاپ

 

قیمت پشت جلد

 

آیا کتاب فایل world یا html دارد؟

با بلی و خیر پاسخ داده شود

خلاصه اثر(200 کلمه)

 

ویژگی های خاص اثر(حداکثر 20 کلمه)

 

 

 

ماده 38) ارسال تصویر صفحه جلد کتب بر روی لوح فشرده به اداره تهیّه و سفارش-اداره کل منابع الزامی است. نمونه فایل فوق در صفحه اداره کل منابع در پورتال نهاد در لینک خرید منابع کتابخانه های مرکزی قرار دارد.

ماده 39) نکات مهم در ارتباط با ارسال آثار ناشران به شرح ذیل است:

الف. کتاب های علمی منتشره در سال 87  و پس از آن در دستور کار خرید قرار می گیرد.

ب. کتاب های کمک آموزشی چاپ شده در سال های 91 و پس از آندر دستور کار خرید قرار می گیرد.

ج. کتب کودک و نوجوان برای خرید با تعداد بیشتر در فهرست مجزا ارائه شود.