1- اطّلاعات  کتابخانه

استان: .........   شهرستان: ........... نام کتابخانه: .........   کد کتابخانه: ...........  درجه : ............ 

مسئول کتابخانه:................         تلفن همراه:.........................................

کتابخانه:  مشارکتی (مشارکت با......................)  مستقل  

مدت زمان فعّالیّت کتابخانه در هر روز: ... ساعت صبح، ... ساعت ظهر             توضیح:..........................................

 

 

2- تابلوی سردرب با آرم نهاد

تابلوی سردرب با عنوان کتابخانه عمومی:    دارد ( 4 با ذکر نام نهاد     بدون ذکر نام نهاد)    10- ندارد (امتیاز منفی برای مدیر و کتابدار)

محل نصب تابلو مناسب است؟    1 بله              1-  خیر

 

 

3- تابلو اعلانات و تبلیغات کتابخانه

تابلو اعلانات:             2دارد       2- ندارد                  ابعاد:               1مناسب     1- نامناسب               

مکان نامناسب:           1مناسب    1- نامناسب    نظم ظاهری:    1مناسب     1- نامناسب   

ساعات کار کتابخانه:  1دارد       1- ندارد                شرایط ثبت نام:  1دارد         1- ندارد               

نصب موارد متفرقه (سطر اول 25/0  نمره و بقیه 5/0نمره):

 تبلیغات کتاب من                                تبلیغات نمایه نشریّات

 آدرس سایت booki و خبر مسابقات  حدیث هفته                   اسامی تازه های کتاب

  اسامی برندگان مسابقات فرهنگی        نقد کتاب                    سایر مطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

4- مخزن

مخزن:     5 باز    5-  بسته

وضعیت فایل منابع بر اساس رده بندی ( دیویی    کنگره     سایر........................ )

منظّم است   2بله     2- خیر               

شناسه مناسب برای قفسه ها 

 

 5/0 دارد      5/0-  ندارد

گنجایش قفسه ها:    جا دارد     1- جا ندارد     

فضای کافی برای اضافه کردن ................... قفسه دارد     

به .............. قفسه نیاز ضروری دارد.   بخش مرجع     5مستقل    کنارمجموعه   1- ندارد

 

 

5- سازماندهی منابع

ورود اطّلاعات منابع در:    

 

 2 دفتر ثبت       

 

 5 نرم افزار  انجام می شود 

 

 5- انجام نمی شود

تعداد کل منابع (مخزن اصلی) .................... نسخه             تعداد منابع ورود اطّلاعات شده 1 ماه گذشته: .................... نسخه

تمام منابع ارسالی نهاد، ورود اطّلاعات شده است؟

 

 5 بله 

 

 خیر ......... نسخه/ ... کارتن (هر کارتن کتاب 3- نمره؛ (حداکثر15-))  

 

 خیر (تازه تأسیس)

 

 خیر؛ سایر                     

تاریخ آخرین کتاب های ارسالی (مهر پست) ...../....../.......              

فهرست آخرین کتب ثبتی با فهرست شما تطابق دارد؟

 

 بله 

 

 خیر

نصب برچسب(منظّم و یکدست):  

 

 5 بله                    2 تاحدودی            1- خیر

درج مهر:                                     

 

 2 بله                    تاحدودی               1- خیر

برگه یادآور:                                

 

 1 بله                    تاحدودی               خیر    

بارکد:               

 

 2 بله                    1 تاحدودی            خیر

کتب مرجع م/برچسب قرمز:         

 

 1 بله                    تاحدودی               1- خیر              

 

 

 

 

 

 

6- تجهیزات الکترونیکی

  5/. پرینتر    1 اسکنر (یا وب  کم)   1 پرس کارت           

رایانه جهت انجام خدمات کتابخانه ای ................. تعداد ( 1کافی  1- ناکافی)

رایانه جهت جستجوی اعضا ................ تعداد ( 1کافی  1- ناکافی)

تعداد سایر رایانه ها: ................ (توضیح: ................... )

 

 

7- نرم افزار و  اینترنت

نرم  افزار مدیریّت کتابخانه:  2دارد  نام نرم افزار: ...........................     2- ندارد            

در صورتی که نرم  افزار مدیریّت کتابخانه ای دارد، آیا از طریق نهاد تهیّه شده است؟  3 بله      خیر         

موارد استفاده از نرم  افزار:  1 امانت   2 جستجوی مراجعین   1 تهیّه برچسب   5- استفاده نمی شود

آیا راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریّت (برای اعضا) کتابخانه دارد؟  1+ بله   1- خیر

 

نمایه نشریّات:  1 دارد                 1- ندارد            آخرین تاریخ به روز رسانی نرم  افزار ..../....      

راهنمای استفاده از نمایه نشریّات دارد؟  1 بله             1- خیر

رایانه نمایه نشریّات:  1 در اختیار اعضا    1- فقط در اختیار کتابدار     1- بخاطر مشکلات فنی استفاده نمی  شود

اینترنت برای اعضا:  دفتر خدمات اینترتی ( 4مستقل   2 کنارمجموعه)   ندارد

اینترنت برای کتابدار:     2 (  WirelessADSLDialUp)       2- ندارد

 

 

 

8- اعضا و امانت

ورود اطّلاعات اعضا 1 (در  دفتر ثبت /  نرم  افزار  انجام می  شود)   1- انجام نمی  شود  

تعداد کل اعضا   ............  نفر // تعداد اعضا جذب شده در یک ماه گذشته   .... نفر

جمعیّت شهر/روستا/منطقه ............... نفر  //  تعداد کتابخانه  های موجود در شهر/روستا ....

ضریب امانت = تعداد کتب امانت داده شده در 1 ماه گذشته تقسیم به تعداد کل اعضا

میزان ضریب امانت:  امتیاز 3- برای ضریب کمتر از 1       امتیاز 5 برای ضریب بین 1 تا 3     

                                امتیاز 10 برای ضریب بین 3 تا 5

 

9- بخش نشریّات

 1 مستقل                 1 کنار مجموعه              2- با میز/قفسه کودک                          5- ندارد               

تعداد قفسه نشریّات:           تعداد قفسه کافی است؟        1بله                                                     1- خیر

جای قرار گرفتن قفسه نشریّات:                  خوب 1 ( ورودی کتابخانه                                   نزدیک میز کتابدار) 

                                                                   بد 1- ( داخل سالن مطالعه   داخل مخزن)    سایر: ...

تاریخ آخرین بسته پستی ارسال نشریّات: ............/............/...........

اعلام وصول نشریّات صورت گرفته است؟                1 بله                   1- خیر                نیاز به نشریه ندارد؟ (عناوین فاقد مخاطب): ...

روزنامه سراسری:                                               1 دارد: ....... عنوان    ندارد

مرتّب سازی نشریّات به صورت الفبایی:             1 شده                        1- نشده

آرشیو نشریّات سه شماره آخر:                              1+ دارد                 1- ندارد

 

 

10- بخش کودک

  10 مستقل                     7 کنار مجموعه ویژه                                        10- ندارد

کنار مجموعه داخل مخزن ( 2 با قفسه کودک    5/0با قفسه بزرگسال      1- چند طبقه از قفسه)

آماده سازی منابع کودک مطابق دستورالعمل(رده  بندی سنی/برچسب رنگی):  3 است                 3- نیست

فعّالیّت  های بخش کودک:  2 مسابقه نقاشی  2 روزنامه دیواری      2 کاردستی            2 مسابقه نویسندگی      2 خلاصه نویسی                      2 قصه  گویی              سایر (هر مورد 1 نمره):                

                     با توجّه به فعّالیّت مجموعه، نیاز به بخش و کتب کودک ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

11- کتاب من

امکان استفاده از سامانه کتاب من:                                             1 دارد                               ندارد               

راه اندازی سامانه کتاب من برای این کتابخانه پیشنهاد می  شود؟ 

 

 بله                                    خیر               

اعلام وصول:                              1می  شود                           1- نمی  شود      

ارسالی اشتباه:                             دارد                                  ندارد

اطّلاع رسانی و تبلیغ «کتاب من» در قالب: 

                                                 5/0پوستر   5/0بروشور   5/0فرم   استند   شفاهی   سایر    

تعداد کتاب درخواستی در یک ماه گذشته: ................... کتاب

کتاب من آماده  سازی نشده (دو هفته بعد از دریافت):  3 ندارد                   3- دارد        

کتاب  های کتاب من کجا قرار گرفته است؟                1داخل مخزن          1- بیرون از مخزن/قفسه جدا     

                                                                                 قطع سهمیه کتاب من

 

 

12-فرهنگی

محل نصب پوستر               ورودی کتابخانه       ورودی مخزن          ورودی/داخل سالن مطالعه                شماره  های پیشین نصب شده است؟

این چند کتاب                                                    1 بله    1- خیر

مسابقات فرهنگی                                                               1- بله     خیر

وبلاگ/سایت با شش ماه سابقه       5 دارد     ندارد

آدرس: ...................................................................   هر 10 پست 1 امتیاز (حداکثر 5 امتیاز): ........................ امتیاز

فرم مسابقات مکتوب:  1 دارد و در دسترس است  5/0- دارد ولی در دسترس نیست   1- ندارد

وبلاگ/سایت «به روز» و «با شش ماه سابقه»

 4 دارد (آدرس: .............................................)   ندارد / هر 10 پست 1 امتیاز (حداکثر 4 امتیاز): ..............امتیاز

عضویّت فعّال کتابدار در booki (هرنفر 1 نمره / حداکثر 3 نمره): ........ نمره  

آیا کتابداران در آزمون های کتاب دستورالعمل در سایت Booki شرکت می کنند؟  2بله   تعدادی   2- خیر

 وجود فهرستی از مراکز فرهنگی که کتابخانه با آنها ارتباط دارد (هر مرکز 5/0 نمره تا سقف 2 نمره) تعداد: .........

 

 

13- ساختمان

نوع کاربری ساختمان:  کتابخانه ای      غیرکتابخانه ای  

تعداد طبقات ساختمان کتابخانه:...... طبقه تعداد طبقات مختص کتابخانه:  .......

سالن مطالعه:  برادران دارد ( 1مناسب    نامناسب)  1- ندارد             

سالن مطالعه خواهران دارد ( 1مناسب    نامناسب)  1- ندارد

آیا ساختمان کتابخانه مستقل است؟   بله     خیر (ساختمان در ...................................... واقع شده است و برای مراجعه اعضا ورودی جداگانه  دارد    2- ندارد)

نمازخانه:             1 دارد              1 جزئی از بخش  های دیگر     کنار مسجد                2- ندارد

بخش  های ویژه:   2 نابینایان          2 پژوهش                              2 دیداری شنیداری 

                          2 نوسوادان و نوآموزان                                        2 استان  شناسی          2 سایر: ....

کتابخانه قابل استفاده برای عموم جامعه می  باشد؟   بله                       5- خیر

وضعیت فعّالیّت کتابخانه:  5 فعّال                   2- نیمه فعّال     5- غیر فعّال

(تاریخ دقیق عدم فعّالیّت کتابخانه: ............)  توضیح:

نور مخزن:                         1 خوب  1- بد        نور نمازخانه:                 1 خوب      1- بد

دمای مخزن:      1 خوب  1- بد        دمای نمازخانه:              1 خوب      1- بد

رنگ مخزن:      1 خوب  1- بد        رنگ آمیزی نمازخانه:                   1 خوب      1- بد

بهداشت مخزن: 1 خوب  1- بد        بهداشت نمازخانه:         1 خوب      1- بد

نور سالن مطالعه:                1 خوب  1- بد        بهداشت سرویس بهداشتی:  1 خوب     1- بد

دمای سالن مطالعه:             1 خوب  1- بد                       

رنگ سالن مطالعه:             1 خوب  1- بد                       

بهداشت سالن مطالعه:        خوب      بد

عدم تطابق اطّلاعات و آمار:  2- منطقه جغرافیایی  5- آدرس 1- تلفن   5-زیربنا  بخش کودک   2- اعضا (اصلاحیه: .........)             زیربنای مفید کتابخانه:             

آیا درجه اختصاص یافته طبق دستورالعمل صحیح است؟  بله  خیر

 

 

 

 

14- نیروی انسانی

تعداد کتابداران: ......نفر = .....آقا + .....خانم      

نسطح تحصیلات کتابداران:  .....نفر دیپلم  ......نفر فوق دیپلم ...... لیسانس .......فوق لیسانس //  ....... نفر رشته کتابداری

میزان تسلط کتابداران به امور:  عالی  خوب  متوسط  ضعیف  بسیار ضعیف توضیح: ......

دوره  های آموزشی کتابداری توسط نهاد استان برگزار می  شود؟  5بلهخیر

نسبت اعضا به کتابدار:  2- کمتر از 300   1 بین 300تا500   3 بین 500 تا700  5 بیشتر از 700

بازدید مسئولین از کتابخانه طی 6 ماه گذشته:

مدیرکل استان:                  

 

 بله   2- خیر          رئیس اداره شهرستان:                بله   1- خیر

کارشناس امورکتابخانه ها:                  بله   1- خیر          کارشناس امور منابع:                 بله   1- خیر

کارشناس امور فرهنگی:                    بله   1- خیر          رابط فرهنگی شهرستان:   بله  1- خیر

کارشناس امور عمرانی:                       بله   1- خیر          کارشناس فنّاوری:     بله   1- خیر

کارشناس حراست:                              بله   1- خیر

آیا رونوشتی از بازدید انجام شده از کتابخانه (مطابق با فرم جدید) در کتابخانه وجود دارد؟  

 

 بله  

 

 خیر

تعداد: ....

 

 

15- قطع سهمیه

کتاب های ارسالی نهاد مورد استفاده اعضا کتابخانه قرار می  گیرد؟  بله  خیر (قطع سهمیه)               

نشریّات ارسالی نهاد مورد استفاده اعضا کتابخانه قرار می  گیرد؟      بله  خیر (قطع سهمیه)

 

 

16- مجوز

تاریخ صدور مجوز فعّالیّت کتابخانه: 

در صورتی که از زمان صدور مجوز یک سال گذشته، آیا اقدامی جهت تمدید آن صورت گرفته است؟ 

 بله                     5- خیر (امتیاز منفی برای مدیر و کتابدار)

با توجّه به شرایط، امکانات و نحوه ی فعّالیّت  تمدید مجوز       10- لغو مجوز5- قطع سهمیه     پیشنهاد می  شود.

 

 

 

17- خلّاقیت  های ویژه (حداکثر 10 امتیاز)

توضیحات:

 

 

 

 

 

 

تاریخ بازدید:              امتیاز کتابدار:                     امتیاز مدیریّتی (مدیر کل و رییس اداره شهرستان):                     

امتیاز کتابخانه (امتیاز کتابدار+امتیاز مدیریّتی):

 

 

نام و نام خانوادگی بازدید کننده

نام و نام خانوادگی مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی رییس اداره شهرستان

نام و نام خانوادگی مدیر کل استان

امضا

امضا

امضا

امضا

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 2. حداقل و حداکثر نمرات کتابدار و مدیر در ارزیابی کتابخانه های مشارکتی

 

حداکثر

حداقل

تفاوت

نمره مدیریّتی/تابلو سردرب

5

11-

16

نمره کتابدار/ تابلو سردرب

0

0

0

نمره مدیریّت/ تابلو اعلانات

0

0

0

نمره کتابدار/ تابلو اعلانات

9

4-

13

نمره مدیریّتی/ مخزن

0

0

0

نمره کتابدار /مخزن

5/12

5/8-

21

نمره مدیریّت/ سازماندهی

0

0

0

نمره کتابدار / سازماندهی

22

8-

30

نمره مدیریّتی /تجهیزات   الکترونیکی

0

0

0

نمره کتابدار /تجهیزات الکترونیکی

5/4

2-

5/6

نمره مدیریّتی /نرم افزار و اینترنت

3

3-

6

نمره کتابدار /نرم افزار و اینترنت

18

5/12-

5/30

نمره مدیریّت/ اعضا و امانت

0

0

0

نمره کتابدار /اعضا و امانت

11

6-

17

نمره مدیریّت /نشریّات

0

0

0

نمره کتابدار/نشریّات

7

10-

17

نمره مدیریّتی/ کودک

0

0

0

نمره کتابدار / کودک

26

10-

36

نمره مدیریّت/ کتاب من

0

0

0

نمره کتابدار /کتاب من

5/7

0

5/7

نمره مدیریّتی/فرهنگی

0

0

0

نمره کتابدار /فرهنگی

4

2-

6

نمره مدیریّتی/ ساختمان

5

23-

28

نمره کتابدار / ساختمان

28

21-

49

نمره مدیریّتی/ نیروی انسانی

0

12-

12

نمره کتابدار/ نیروی انسانی

15

2-

17

نمره مدیریّت/ مجوز

0

15-

15

نمره کتابدار/ مجوز

0

0

0

نمره کلی مدیریّت

13

64-

77

نمره کلی کتابدار

5/164

86-

5/250

نمره کلی

5/177

150-

5/327