این ویراست پس از اعمال نظرات کتابداران 

و تایید دبیرکل محترم ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.

کتابخانه های عمومی در شکل ظاهری و محتوایی خود باید نمایان گر فرهنگ و تمدن ایرانی–اسلامی، تاریخ، و جغرافیای فرهنگی منطقه ی خاص خود  باشند. نام گذاری کتابخانه ها بر اساس موقعیّت جغرافیای فرهنگی، ذهنیّت تاریخی، شخصیّت های بزرگ فرهنگی، علمی، و دینی یا واژگان عام و خاص متأثر از حوزه ی فرهنگ و تمدن غنی ایرانی- اسلامی، می تواند زمینه ساز گسترش اندیشه و جریان فرهنگی تأثیرگذار بر حوزه ها و شئونات مختلف اجتماعی شود. 
در راستای ایجاد وحدت رویّه و تحقّق اهداف نام گذاری برگرفته از مقدمه ذکر شده، دستورالعمل نام گذاری کتابخانه های عمومی به شرح ذیل تدوین و برای اجرا ابلاغ می شود.

مادّه 1) تعاریف

 نهاد: منظور نهاد کتابخانه های عمومی کشور است.

 کتابخانه های عمومی: منظور کتابخانه های عمومی تحت پوشش اعم از نهادی، مشارکتی و مستقل

 

مادّه 2) اهداف

افزایش آگاهی  و آشنایی عموم به ویژه نسل جوان با مفاخر  و میراث ارزشمند تاریخی و هویت ایرانی ـ اسلامی؛ 

ارج نهادن به مفاخر فرهنگی و دینی ایرانی ـ اسلامی؛ 

ترغیب و تشویق خیّرین کتابخانه ساز به احداث کتابخانه های عمومی؛

ایجاد ساز و کار مناسب به منظور جلوگیری از انتخاب نام های تکراری  و غیر متعارف در سطح استان؛

ارج نهادن به مفاخر محلی، منطقه ای و ملی.


مادّه 3) ضوابط نام گذاری کتابخانه های عمومی جدید التاسیس

3-1. مرجع عالی نظارت بر نام گذاری کتابخانه های عمومی، معاونت توسعه ی کتابخانه ها و کتاب خوانی است.

3-2. همه کتابخانه‌های جدیدالتاسیس بایستی یک نام که در سطح استان غیر تکراری باشد برای خود برگزینند. 

3-3. نامگذاری کتابخانه ها، پس از پیشنهاد انجمن شهرستان و تایید مدیر کل استان  و صدور مجوز از سوی معاونت توسعه ی کتابخانه ها و کتاب خوانی رسمیت می یابد.

تبصره. پیشنهاد می شود نام کتابخانه متناسب با نوع خدمات و فعالیت های آن انتخاب شود. مثل : انتخاب نام سفیر دانایی برای کتابخانه سیار

3–4. از نام ها و اسامی استفاده  شود که به لحاظ روایی در گفتار و ایجاز، باعث ایجاد تصویر ذهنی و ذهنیّت تاریخی مناسب شود و تداعی کننده هویّت فرهنگ ایرانی–اسلامی، متناسب با جغرافیای فرهنگی مناطق (قومی، مفاخر، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و غیره) باشد.

3-5. استفاده از نام خیّرین یا بستگان آنها برای کتابخانه های عمومی که توسط ایشان احداث یا تأمین هزینه می شود، در چهارچوب این دستورالعمل بلامانع است.

3-6. از استفاده از نظام شماره گذاری برای نام گذاری کتابخانه های عمومی (کتابخانه عمومی شماره یک، دو و ...) خودداری شود .


مادّه 4) ضوابط تغییر نام  کتابخانه های عمومی

4-1. نظر به تعدّد شخصیّت های اسلامی- ایرانی و لزوم تبیین نقش این شخصیّت ها در جامعه،  کتابخانه هایی که در سطح یک استان قرار دارند باید نام متفاوت داشته باشند. 

4-2. کتابخانه هایی که از نظام شماره گذاری برای نام خود استفاده می کنند، در اولویت تغییر نام هستند.

4-3. در صورت تکراری بودن نام چند کتابخانه در سطح شهرستان های مختلف استان، اولویت تغییر نام با کتابخانه ی است که دارای قدمت کمتری در نامگذاری است.

4-4. در صورت تکراری بودن نام دو کتابخانه در یک شهرستان واحد، مرجع تشخیص قدمت نام کتابخانه، انجمن شهرستان است. 

4-5. در کتابخانه هایی که در اولویت تغییر نام هستند، به منظور بسط فرهنگ دینی و ترویج شعائر اسلامی، نام معصومین علیهم السلام، شخصیّت های فرهنگ عاشورا، شخصیّت های بزرگ دوران انقلاب اسلامی نظیر حضرت امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهدای دفاع مقدس، شخصیّت های بزرگ فرهنگی و تاریخی منطقه، همچنین نام های زیبای مرتبط با حوزه فرهنگ (فرهنگ، دانش، قلم و... )  می توانند به عنوان جایگزین انتخاب شوند. 

4-6. در صورت اصرار بر استفاده از نام یک شخصیّت برای دو کتابخانه، از نام ها یا عناوین متفاوت آن شخصیّت استفاده شود. مثال: کتابخانه ی عمومی امام رضا (علیه السلام) و کتابخانه ی عمومی حضرت ثامن الحجج (علیه السلام).


 این دستورالعمل در 4 مادّه تدوین و تنظیم شد و از تاریخ ابلاغ برای کتابخانه های عمومی لازم الاجرا است.