این متن تصویب شده است.

با امید به عنایات الهی و تلاش برنامه ریزی شده، نهاد عمومی غیردولتی کتابخانه های عمومی، در چشم انداز ایران 1404 هجری شمسی نهادی است:

فرهنگی، با هویت اسلامی -  ایرانی، نافذ و اثرگذار بر جامعه، دارای کارکردهای آگاهی بخشی، اطّلاع رسانی، آموزشی و ارشادی، زمینه ساز ارتقای مطالعه مفید، دارای نیروی انسانی متعهّد، متخصّص و آموزش دیده، با حفظ جایگاه اوّل کشور در منطقه و موفّق در رساندن کشور در زمره ی  پانزده کشور برتر جهان از جهت سرانه فضا، عضو، منابع و امانت کتابخانه ای با ویژگی های ذیل: 

- ارتقادهنده ی آگاهی  عمومی از طریق دسترسی سریع، آسان و عادلانه  یکایک ایرانیان و فارسی زبانان به منابع اطّلاعاتی مورد نیاز با توجّه به اقتضائات سنّی، فرهنگی، جغرافیایی و جسمی؛

- در خدمت آموزش مادام العمر افراد جامعه از طریق تعامل با نهادهای آموزشی و تسهیل در چرخه  دانش با تأمین منابع اطّلاعاتی؛

- مرکزی برای یادگیری، رشد مهارت و نیز ارتقای تعاملات فکری و علمی در راستای تولید علم.

- جذاب، هدایت کننده ی اوقات فراغت و توسعه دهنده ی فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی با هدف جذب فراگیر مخاطب به ویژه کودکان،  نوجوانان و جوانان؛

- تقویت کننده «مؤلّفه های هویّت ملّی ایرانیان»،  حافظ و انتقال دهنده ی ارزش ها دینی و فرهنگی در برابر از خود بیگانگی فرهنگی و گسست نسل ها؛

- پژوهش محور،  نوآور و خلّاق و بهره مند از مشارکت نخبگان و فرزانگان و رشد دهنده روحیّه خلّاقیّت و نوآوری در جامعه؛

- حامی و ارتقای دهنده منزلت اجتماعی کتابداران؛

- مشاور امین با بهره مندی از کتابداران متخصّص و متعهّد؛

- دارای ساختار انعطاف پذیر و چابک، در تعامل با مساجد و خیّرین و بهره مند از همکاری نهادها و سازمان های دولتی، مردمی و مذهبی؛

- برخوردار از نظام های همکاری و تبادل بین کتابخانه ای در سطوح ملّی،  منطقه ای و جهانی؛

- پیشرو در بهره گیری از فنّاوری های نوین اطّلاعاتی، با ایجاد کتابخانه های ترکیبی از طریق دیجیتال سازی اثر بخش خدمات و منابع.