پیش گفتار
فصل اول: قوانین مصوب
- قانون تأسیس و نحوه‌ی  اداره‌ی کتابخانه‌های عمومی کشور
- آیین نامه اجرایی قانون تأسیس و نحوه‌ی اداره کتابخانه‌های عمومی کشور
- شیوه نامه تأسیس کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل
- دستورالعمل ‌تأسیس کتابخانه‌های عمومی مشارکتی و مستقل
- دستورالعمل تأسیس کتابخانه‌ عمومی مستقل ویژه
- دستورالعمل اداره کتابخانه مرکزی استان
- دستورالعمل اداره کتابخانه روستایی
- دستورالعمل اداره کتابخانه سیار

فصل دوم: قوانین مدیریت کتابخانه
- دستورالعمل رتبه‌بندی کتابخانه
- دستورالعمل توزیع نیروی انسانی
- دستورالعمل توزیع منابع اطلاعاتی
- دستورالعمل افتتاح کتابخانه
- دستورالعمل جابجایی محل کتابخانه
- دستورالعمل تحویل کتابخانه به مسئول جدید
- دستورالعمل کاروزی در کتابخانه
- دستورالعمل ایمنی در کتابخانه‌

فصل سوم: خدمات عمومی کتابخانه
- دستورالعمل فهرست‌نویسی

فصل چهارم: بخش های ویژه کتابخانه
- دستورالعمل اداره بخش نشریات
- دستورالعمل اداره بخش دیداری شنیداری
- دستورالعمل اداره بخش مرجع
- دستورالعمل اداره و گسترش بخش اسناد، نسخ خطی، نفایس چاپی

فصل پنج: خدمات ترویجی و فرهنگی کتابخانه
- دستورالعمل فعالیت های ترویجی و فرهنگی
- دستور العمل تبلیغات در کتابخانه های عمومی

فصل ششم: پیوست ها
- متون مرتبط برای مطالعات بیشتر