1- اطّلاعات  کتابخانه

استان: .........   شهرستان: ........... نام کتابخانه: .........   کد کتابخانه: ...........  درجه : ............ 

مسئول کتابخانه:................  تلفن همراه......................................

 

2- تابلوی سردرب با آرم نهاد

 1 تابلوی استاندارد (تابلو با طرح جدید)        1-  غیر استاندارد   

 4- با آرم اداره ارشاد                                    5-  ندارد

 محل نصب تابلو مناسب است؟    بله             1-  خیر

تابلوهای راهنما به سمت کتابخانه در سطح شهر/روستا وجود دارد؟ 

  بله  ......... تابلو  (هر تابلو 2 نمره / حداکثر 6 نمره)      خیر

حداکثر نمره مدیر: 7

حداکثر نمره کتابدار:  0

حداقل نمره مدیر: 6-

حداقل نمره کتابدار: 0

 

 

3- تابلو اعلانات و تبلیغات کتابخانه

تابلو اعلانات:             دارد             5- ندارد

  ابعاد:               5/0مناسب               1- نامناسب

مکان نصب:               5/0مناسب    1- نامناسب

نظم ظاهری:       1 مناسب                 1- نامناسب

ساعات کار کتابخانه:  دارد             1- ندارد

شرایط ثبت نام:   دارد                       1- ندارد

موارد تخفیف عضویّت:  دارد         1- ندارد

 موارد تخلف (تبلیغات غیرکتابخانه ای/هر مورد 1- نمره، حداکثر 3-) تعداد: ............ توضیح:.........

 1 بنر و تبلیغات محیطی                

 

 1 اطّلاعیه وپوستر          1 کارت                          1 بروشور

نصب موارد متفرقه (سطر اول 25/0  نمره و بقیه 5/0نمره):

 آدرس سایت iplf                        تبلیغات کتاب من           تبلیغات نمایه نشریّات      حدیث هفته

 اسامی تازه های کتاب                     آدرس سایت booki و خبر مسابقات و اسامی برندگان مسابقات فرهنگی

 نقد کتاب ( از نشریّات، نوشته خود کتابدار، خروجی جلسات نقد کتاب)

 سایر مطالب (مطالب طنز / بریده نشریّات / مطالب کودک و نوجوان / و غیره)

حداکثر نمره مدیر: 0

حداکثر نمره کتابدار :  9

حداقل نمره مدیر: 0

حداقل نمره کتابدار: 11-

 

 

4- مخزن

 5 باز           5-  بسته      غیر قابل بازشدن  ( مشکل معماری                مشکل امنیتی)

وضعیت فایل منابع بر اساس دیویی منظّم است                      3 بله                               3- خیر

شناسه مناسب برای قفسه ها:                                                5/0 دارد                         5/0-  ندارد

چیدمان مناسب قفسه ها:                       خوب                متوسط                            بد

موقعیت میز کتابدار به گونه ای است که باعث ایجاد سر و صدا در سالن مطالعه می شود؟

                                                           5/0- بله                   مشکل   معماری دارد         5/0 خیر

تسلط به راه ورودی و خروجی و سالن های مطالعه:                     دارد                                5/0-  ندارد

تسلط میز کتابدار به مخزن:                   5/0 دارد        ندارد ( 1- چیدمان اشتباه             ایراد معماری)

جلوی راه عبور و مرور به مخزن را گرفته است؟                          5/0- بله                          خیر

می توان بین قفسه ها به راحتی رفت و آمد کرد؟ (cm 90)     بله                                  25/0- خیر

گنجایش قفسه ها:                                  جا دارد              1- جا ندارد             ( قطع سهمیه)

فضای کافی برای اضافه کردن ................ قفسه دارد و به .............. قفسه نیاز ضروری دارد............. قفسه خالی نیز دارد.

بخش مرجع:  5 مستقل کنارمجموعه  ( 2 قابل استفاده عموم    1- پشت سر کتابدار)    3- ندارد               

دفتر ثبت جهت ثبت منابع ارسالی نهاد:       دارد                           ندارد

حداکثر نمره مدیر: 5

حداکثر نمره کتابدار:  5/14

حداقل نمره مدیر: 6-

حداقل نمره کتابدار: 14-

 

 

 

5- سازماندهی منابع

تعداد کل منابع (مخزن اصلی) ............... نسخه             تعداد منابع ورود اطّلاعات شده 1 ماه گذشته: .................. نسخه

تاریخ آخرین کتاب های ارسالی (مهر پست) ...../....../.......              

تمام منابع ارسالی ورود اطّلاعات شده است؟   بله:( 1در دفتر ثبت    25/1در نرم افزار)     خیر       ...   نسخه ........کارتن

(هر کارتن کتاب 3- نمره؛ (حداکثر15-))   خیر ( تازه تأسیس سایر............................) تا تاریخ   /  /    ثبت شوند (پس از دو هفته)

رف خوانی در موعد مقرر و به صورت کامل انجام شده است؟   2 بله   1- تاحدودی   2- خیر

صورتجلسه طبق دستورالعمل:  دارد (داخل کتابخانه)   2- ندارد

تاریخ تنظیم صورتجلسه رف خوانی ........./........../..........     

 

5- سازماندهی منابع (ادامه)

نصب برچسب (منظّم و یکدست): 

 

 5 بله                     1 تاحدودی             2- خیر

درج مهر:                                     

 

 2 بله                     تاحدودی                1- خیر

برگه یادآوری:                             

 

 1 بله                     25/0تاحدودی        خیر 

بارکد:               

 

 2 بله                    1 تاحدودی             خیر

کتب مرجع م/برچسب قرمز:          

 

 1 بله                    تاحدودی                1- خیر            

کمک درسی (تفکیک رشته ای):  

 

 1 بله                    تاحدودی                1- خیر           

کتب نوجوانان (ج/برچسب رنگی):

 

 1 بله                    تاحدودی                1- خیر

دیداری و شنیداری:                       

 

 1 بله                    تاحدودی                1- خیر

تفکیک قفسه های منابع مسابقات فرهنگی (ماه جاری):      بله                           1- خیر  

تفکیک قفسه ها کمک درسی:                                        

 

 بله                           1- خیر

میزان کتب اهدایی بر اساس استعلام مکتوب (شش ماهه): 

 کمتر از 100 کتاب      2 (101تا200کتاب)         5 (201تا500کتاب) 

 7 (501 تا1000کتاب) 10 (بیش از 1000کتاب)   3-  استعلام کتب اهدایی صورت نمی گیرد   کتب اهدایی جذب نمی شود

حداکثر نمره مدیر: 0

حداکثر نمره کتابدار :  25/28

حداقل نمره مدیر: 0

حداقل نمره کتابدار: 31-

 

6- تجهیزات الکترونیکی

رایانه جهت انجام خدمات کتابخانه ای ................. تعداد ( کافی  1- ناکافی)

رایانه جهت جستجوی اعضا ................                تعداد ( کافی  1- ناکافی)

تعداد سایر رایانه ها: .................. (توضیح: ................................................................................. )

 5/0 پرینتر              1 اسکنر یا وب کم     1 پرس کارت     1 دستگاه کپی  

 1 بارکدخوان     ویدئو، رادیو، تلویزیون

آیا از کلیّهی تجهیزات استفاده می شود؟                           بله                        خیر     

........... دستگاه (5/0- به ازای هر دستگاه؛ (حداکثر2-))

 1- تجهیزات بلا استفاده و اضافی:                  

 1- تجهیزات رایانه ای که احتیاج به تعمیر دارند:       

تجهیزات ضروری مورد نیاز:

حداکثر نمره مدیر: 5/4

حداکثر نمره کتابدار :  0

حداقل نمره مدیر: 4-

حداقل نمره کتابدار: 2-

 

7- نرم افزار و  اینترنت

نرم افزار مدیریّت کتابخانه:   (1 نمایه                    25/1 پیام مشرق و سامانه نهاد)     2- ندارد

نوع شبکه کتابخانه: 1 شبکه داخلی    تک کاربره

موارد استفاده از نرم افزار:        امانت                     جستجوی مراجعین                     تهیّه برچسب      

                                                                                                                                      5- استفاده نمی شود

آیا راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریّت (برای اعضا) کتابخانه دارد؟  1 بله                    1- خیر

نمایه نشریّات: دارد ( 25/0 سایت        0 قفل)                                  1-ندارد

آخرین تاریخ به روز رسانی نرم افزار ..../....       

راهنمای استفاده از نمایه نشریّات دارد؟     1 بله                                      1- خیر

رایانه نمایه نشریّات:  دراختیار اعضا     05/- فقط دراختیار کتابدار    1- بخاطر مشکلات فنی استفاده نمی شود

اینترنت برای اعضا:  دفتر خدمات اینترنتی( 4مستقل 2 کنارمجموعه)     ندارد              

اینترنت برای کتابدار:     ( WirelessADSLDialUp)             2- ندارد

حداکثر نمره مدیر: 5/6+

حداکثر نمره کتابدار :  2

حداقل نمره مدیر: 6-

حداقل نمره کتابدار: 7-

 

 

8- اعضا و امانت

جمعیّت شهر/روستا/منطقه ............... نفر                       تعداد سایر کتابخانه های موجود در شهر/روستا ....

تعداد کل اعضا   ............  نفر                                       تعداد اعضا جذب شده در یک ماه گذشته ........ نفر

ثبت اطّلاعات اعضا در نرم افزار:       25/0 بله             1- خیر       خیر(موجه)

پیگیری فهرست تأخیرات:                انجام می شود                             1-  انجام نمی شود  

ضریب امانت = تعداد کتب امانت داده شده در 1 ماه گذشته تقسیم به تعداد کل اعضا

میزان ضریب امانت:                   امتیاز 5- برای ضریب کمتر از 1       امتیاز 5 برای ضریب بین 1 تا 3     

                                                امتیاز 10 برای ضریب بین 3 تا 5        

حداکثر نمره مدیر: 0

حداکثر نمره کتابدار :  25/10

حداقل نمره مدیر: 0

حداقل نمره کتابدار: 7-

 

 

 

 

 

9- بخش نشریّات

 5/0 مستقل                    کنار مجموعه       2- با میز/قفسه کودک               5- ندارد

تعداد قفسه نشریّات:           تعداد قفسه کافی است؟   بله               2- خیر        تعداد قفسه مورد نیاز:         

روزنامه سراسری:                                                 1 دارد           ندارد       تعداد: .......

مرتّب سازی الفبایی:                                          1 دارد          1- ندارد 

نگهداری 3 شماره اخیر در آرشیو:                     1 دارد          1- ندارد

درج تاریخ دریافت:                                           1 دارد          1- ندارد

درج مهر:                                                           1 دارد          1- ندارد

اعلام وصول نشریّات صورت گرفته است؟           بله                1- خیر

جای قرار گرفتن قفسه نشریّات:  خوب (ورودی کتابخانه، نزدیک میز کتابدار)  1- بد (داخل سالن مطالعه، داخل مخزن)

  5- نگهداری آرشیو بیش از تعداد مقرر در دستورالعمل (به جز مرکز استان)

نکته: می توان نشریات مازاد را به یکی از مراکز عمومی مانند پادگانها، دانشگاهها، مساجد، مدارس، مهد کودکها

 نیاز به نشریه ای دارد؟  عناوین مورد نیاز:

 نیاز به نشریه ای ندارد؟  عناوین فاقد مخاطب:

تاریخ آخرین بسته پستی ارسال نشریّات: ............/............/...........

قطع سهمیه نشریّات شود // دلایل: ...

حداکثر نمره مدیر: 5/1

حداکثر نمره کتابدار :  4

حداقل نمره مدیر: 7-

حداقل نمره کتابدار: 11-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- بخش کودک

  10- ندارد                       10 مستقل (زیربنا: ......)                             7 کنارمجموعه ویژه

کنارمجموعه داخل مخزن:                 2 با قفسه کودک     5/0با قفسه بزرگسال   1- چند طبقه از قفسه

آماده سازی منابع کودک مطابق دستورالعمل (رده بندی سنی/ برچسب یا نوار رنگی):                   2 می باشد   2- نمی باشد

رنگ آمیزی: 2خوب       تاحدودی                 1- بد

تزئینات:               1 نقاشی کودکان    5/0نشریّات کودک  1 کارهای سقفی و دیواری  1 سایر: ........

فعّالیّت های بخش کودک:                2 مسابقه نقاشی        2 روزنامه دیواری               2 کاردستی

           2 مسابقه نویسندگی  2 خلاصه نویسی      2 قصه گویی                      2 سایر: ........

قفسه کودک:                    5/0دارد (تعداد ...  کافی است  1-کافی نیست) 3- ندارد

میز و صندلی:  1 دارد (تعداد میز ...... / تعداد صندلی ...   کافی است   1- کافی نیست   3- ندارد

سایر تجهیزات: 1اسباب بازی 1 کف پوش/موکت1رایانه 1وسایل نقاشی       1 سایر: .....

تجهیزات ضروری مورد نیاز: ........... قفسه               ........ میز                    ........ صندلی

حداکثر نمره مدیر: 5/6

حداکثر نمره کتابدار :  5/31

حداقل نمره مدیر: 9-

حداقل نمره کتابدار:  10-

 

 

11- کتاب من

سفارش در کتاب من انجام می شود:  بله                              خیر       

اعلام وصول می شود:                1 بله                  1- خیر  

اطّلاع رسانی و تبلیغ «کتاب من»:       2 خوب (چهار مورد از استند، بروشور، فرم، پوستر)   2 تا حدودی (2 مورد از استند، بروشور، فرم، پوستر)                                                   0 خیر

ارسالی اشتباه (در 2 ماه گذشته):        ندارد         دارد      

کتاب من آماده سازی نشده (دو هفته بعد از دریافت):               ندارد                                       5- دارد        

کتاب های کتاب من کجا قرار گرفته است؟                            

 

 داخل مخزن                   1- بیرون از مخزن/قفسه جدا   قطع سهمیه کتاب من؛ به علت: ...                                                                         تعداد کتاب درخواستی در یک ماه گذشته: .....جلد

 

 

 

 

 

 

12-فرهنگی

محل نصب پوسترها در ورودی کتابخانه:                             این چند کتاب    مسابقات فرهنگی

محل نصب پوسترها در ورودی مخزن:                                این چند کتاب    مسابقات فرهنگی

محل نصب پوسترها در ورودی/داخل سالن مطالعه:            این چند کتاب    مسابقات فرهنگی

شماره های پیشین این چند کتاب نصب شده است؟             1 بله                   1- خیر

شماره های پیشین مسابقات فرهنگی  نصب شده است؟       1- بله                 خیر

تازه های کتاب:                                 1- ندارد                                  1 دارد

راهنمای بخش های مختلف:                             5/- ندارد                               5/ دارد

صندوق پیشنهادات:                                      5/- ندارد                               دارد

سند چشم انداز:                                            5/- ندارد                                 دارد

منشور اخلاقی:                                              5/- ندارد                               دارد

دعای مطالعه:                                 5/- ندارد                                 دارد

تمثال امام (ره) و مقام معظم رهبری:                  5/- ندارد                                 دارد       

تصویر شهداء و بزرگان:                    ندارد                                        5/ دارد  

اذان گوی بلال:                                           ندارد                                        25/0دارد

مطالعه و مشاوره:        1کانون ادبی                2 گروه مطالعاتی  4 نقد کتاب   2 اقدامات     ویژه:........

فرم مسابقات مکتوب:  1 دارد و در دسترس است  5/0- دارد ولی در دسترس نیست   1- ندارد

وبلاگ/سایت «به روز» و «با شش ماه سابقه»:              (4 حداکثر امتیاز) دارد                   ندارد

نکته: به هر 10 پست درج شده در وبلاگ 1 امتیاز تعلق می گیرد. همچنین حداکثر امتیاز در نظر گرفته شده 4 است.

آدرس: ...................................................................................................................

عضویّت فعّال کتابدار در booki (هر نفر 1 نمره/حداکثر 3 نمره): ........ نمره   

آیا کتابداران در آزمون های کتاب دستورالعمل در سایت Booki شرکت می کنند؟  2 بله   تعدادی   2- خیر

 وجود فهرستی از مراکز فرهنگی که کتابخانه با آنها ارتباط دارد (هر مرکز 5/0 نمره تا سقف 2 نمره) تعداد: .........

حداکثر نمره مدیر: 0

حداکثر نمره کتابدار :  28

حداقل نمره مدیر: 2-

حداقل نمره کتابدار: 7-

 

 

13- ساختمان

نوع کاربری ساختمان:  کتابخانه ای      غیرکتابخانه ای  

تعداد طبقات ساختمان کتابخانه:...... طبقه تعداد طبقات مختص کتابخانه:  .......

وضعیت مالکیت کتابخانه:  ملکی نهاد                 واگذاری اداره ارشاد  ( مشکل دارد   مشکل ندارد) 

                               واگذاری دایم       حق انتفاع   استیجاری   وقفی            سایر    توضیح........

آیا ساختمان کتابخانه مستقل است؟     بله            خیر ساختمان در ...............................واقع شده است.

برای مراجعه اعضا ورودی جداگانه:                  دارد         ندارد

مناسب سازی جهت ورود معلولان و نابینایان شده است؟   1 بله   خیر              

کنار کتابخانه، مراکز فرهنگی یا ورزشی مانند:  

 مدرسه   مسجد   دانشگاه   ورزشگاه   سینما   کانون پرورش فکری 

 سایر ............................................................. وجود دارد.

فضای غیر کتابخانه ای: 

10- اتاق مسئول کتابخانه ....... متر زیربنا             اتاق رئیس اداره شهرستان ....... متر زیربنا 

 انبار شهرستان ....... متر زیربنا   4- بخش سرایداری ....... متر زیربنا       بخش سرایداری    4 با مجوز      سایر: .....

اقلام موجود در انبار کتابخانه: 

 1-کتاب وجینی   1-کتاب اهدایی   3- ارسالی نهاد   3- تجهیزات فرسوده

 1- مجلّات و روزنامه های قدیمی                    

سالن مطالعه:      دارد ( مناسب    نامناسب / تعداد: ...... )    2- ندارد

نصب تابلو مناظر /پوستر/زیباسازی کتابخانه:                      5 بله                 1 تاحدودی       1- خیر

نمازخانه*:           1 دارد      5/ جزئی از بخش های دیگر   کنار مسجد        2- ندارد

بخش های ویژه:                  2 نابینایان     2 پژوهش      2 دیداری شنیداری 

                           2 نوسوادان و نوآموزان          2 استان شناسی   2 سایر: ....

درآمدزائی در کتابخانه:  بوفه             آمفی تئاتر   فروش لوازم التحریر   کلاس های آموزشی   سایر: ....

ایمنی کتابخانه و کتابدار:  2خوب    متوسط   2-بد

                            دوربین مداربسته      دزدگیر   کپسول آتش نشانی  سایر: ....)

 

* در صورت انتخاب گزینه «ندارد»، تمامی گزینه های مربوط به نمازخانه به صورت خودکار توسط نرم افزار تکمیل شود.

13-ساختمان (ادامه)

در استفاده از انرژی و سامانه های سرمایشی و گرمایشی، برنامه ریزی جهت صرفه جویی انجام:

1 شده است       1- نشده است.

در جداسازی بخش های مختلف و چیدمان کتابخانه، رعایت حریم زن و مرد در نظر گرفته:

 1شده است         1- نشده است

عدم تطابق اطّلاعات و آمار:                         2- منطقه جغرافیایی  5- آدرس     2- روستا     

  1- شهرستان      5/0- بخش         5/0- شهر                 1- تلفن      5-زیربنا                 

 بخش کودک     3- اعضا

آیا درجه اختصاص یافته طبق آیین نامه صحیح است؟         بله                            خیر

 2- ساختمان کتابخانه احتیاج به رنگ آمیزی دارد            

5- ساختمان کتابخانه احتیاج به تعمیر دارد. توضیح:

نور مخزن:                         1 خوب  1- بد                   نور نمازخانه:                                  1 خوب      1- بد

دمای مخزن:      1 خوب  1- بد                   دمای نمازخانه:                               1 خوب      1- بد

رنگ مخزن:      1 خوب  1- بد                  رنگ آمیزی نمازخانه:           1 خوب      1- بد

بهداشت مخزن: 1 خوب  1- بد                   بهداشت نمازخانه:                1 خوب         1- بد

نور سالن مطالعه:                1 خوب  1- بد                   بهداشت سرویس بهداشتی:   1 خوب         1- بد

دمای سالن مطالعه:             1 خوب  1- بد                       

رنگ سالن مطالعه:             1 خوب  1- بد                       

بهداشت سالن مطالعه:        1 خوب    1- بد

حداکثر نمره مدیر: 15

حداکثر نمره کتابدار :  21

حداقل نمره مدیر: 5/41-

حداقل نمره کتابدار: 24-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- نیروی انسانی

تعداد کتابداران: ......نفر = .....آقا + .....خانم      

نیروی خدماتی: 

 

 دارد       

 

 به صورت مشترک با دیگر کتابخانه ها  

 

 ندارد

سطح تحصیلات کتابداران:  .....نفر دیپلم  ......نفر فوق دیپلم  ...... لیسانس  .......فوق لیسانس     ....... نفر رشته کتابداری

میزان تسلط کتابداران به امور:          

 

 عالی

 

 خوب

 

 متوسط 

 

 ضعیف 

 

 بسیار ضعیف توضیح: ......

علاقمندی به کار کتابداری:              

 

 بله          

 

 تا حدودی              

 

 خیر

پیشنهاد تعدیل نیرو:                            

 

 می شود                 

 

 نمی شود/ توضیح: ...

 

  خلّاقیت ویژه در کتابخانه: ........ امتیاز (حداکثر 4 امتیاز) /  توضیح:      

نسبت اعضا به کتابدار:      

 

 2- کمتر از 300  

 

 1 بین 301تا500  

 

 3 بین 501 تا700 

 

 5 بیشتر از 700        

برای خرید از پتانسیل خیّرین استفاده می شود؟ 

 

 1بله         

 

 خیر

بازدید مسئولین از کتابخانه طی 6 ماه گذشته:

مدیرکل استان:                  

 

 بله   2- خیر          رئیس اداره شهرستان:                 بله    1- خیر

کارشناس امورکتابخانه ها:                  بله   1- خیر          کارشناس امور منابع:                  بله    1- خیر

کارشناس امور فرهنگی:                    بله   1- خیر          رابط فرهنگی شهرستان:    بله   1- خیر

کارشناس امور عمرانی:                       بله   1- خیر          کارشناس فنّاوری:      بله    1- خیر

کارشناس حراست:                              بله   1- خیر

*آیا رونوشتی از بازدید انجام شده از کتابخانه (مطابق با فرم جدید) در کتابخانه وجود دارد؟  

 

 بله  

 

 خیر  /  تعداد: ....

حداکثر نمره مدیر: 0

حداکثر نمره کتابدار :  10

حداقل نمره مدیر: 9-

حداقل نمره کتابدار: 2-

 

*در صورت انتخاب گزینه خیر برای تمامی سوابق بازدید، نمره خیر لحاظ می شود.

تاریخ بازدید:              امتیاز کتابدار:                            امتیاز مدیریّتی (مدیر کل و رییس اداره شهرستان):                     

امتیاز کتابخانه (امتیاز کتابدار+امتیاز مدیریّتی):

 

 

نام و نام خانوادگی بازدید کننده

نام و نام خانوادگی مسئول کتابخانه

نام و نام خانوادگی رییس اداره شهرستان

نام و نام خانوادگی مدیر کل استان

امضا

امضا

امضا

امضا

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

 

 

 

جدول 1. حداکثر و حداقل نمرات کتابدار و مدیران کتابخانه های نهادی در مقوله های مورد ارزیابی

حداکثر

حداقل

تفاوت

نمره مدیریّتی/تابلو سردرب

7

6-

13

نمره کتابدار/ تابلو سردرب

---

---

---

نمره مدیریّت/ تابلو اعلانات

---

---

---

نمره کتابدار/ تابلو اعلانات

25/9

11-

25/20

نمره مدیریّتی/ مخزن

5

6-

11

نمره کتابدار /مخزن

5/14

14-

5/28

نمره مدیریّت/ سازماندهی

---

---

---

نمره کتابدار / سازماندهی

25/28

31-

25/59

نمره مدیریّتی /تجهیزات الکترونیکی

5/4

4-

5/8

نمره کتابدار /تجهیزات الکترونیکی

0

2-

2

نمره مدیریّتی /نرم افزار و اینترنت

5/6

6-

5/12

نمره کتابدار /نرم افزار و اینترنت

2

7-

9

نمره مدیریّت/ اعضا و امانت

---

---

---

نمره کتابدار /اعضا و امانت

25/10

7-

25/17

نمره مدیریّت /نشریّات

5/1

7-

5/8

نمره کتابدار/نشریّات

4

11-

15

نمره مدیریّتی/ کودک

5/6

9-

5/15

نمره کتابدار / کودک

5/31

10-

5/41

نمره مدیریّت/ کتاب من

---

---

---

نمره کتابدار /کتاب من

3

7-

10

نمره مدیریّتی/فرهنگی

0

2-

2

نمره کتابدار /فرهنگی

28

7-

35

نمره مدیریّتی/ ساختمان

15

5/41-

5/56

نمره کتابدار / ساختمان

21

24-

45

نمره مدیریّتی/ نیروی انسانی

0

9-

9

نمره کتابدار/ نیروی انسانی

16

2-

18

نمره کلی مدیریّت

46

5/90-

5/136

نمره کلی کتابدار

75/161

133-

75/294

نمره کلی

75/207

5/223-

25/431