نکته: این ویراست پس از اعمال نظرات کارشناسان و تایید مدیران ابلاغ خواهد شد بنابرین فعلا قابل استناد و اجرا نیست.

مادّه 1) نهاد کتابخانه های عمومی کشور به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی مشمول مقرّرات خاص شناخته شده است که وظیفه ی ارتقای سطح مطالعه مفید را در کشور به عهده داشته و در قالب یک مجموعه و سازمان غیر دولتی در شمول مقرّرات قانون کار قرار ندارد.

مادّه 2) مستخدم با قرارداد ساعتی و موقت به کسی گفته می شود که به موجب قرارداد، به طور موقت و پاره وقت برای مدت و ساعات معین و کار مشخّص (که در این نهاد انجام امور کتابداری در کتابخانه های روستایی می باشد)، بکارگیری می شود.

مادّه 3) اشخاصی که در این قالب اشتغال خواهند یافت لازم است واجد شرایط ذیل باشند:

تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛

دارابودن کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دایم از خدمت نظام وظیفه برای آقایان؛

نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر؛

عدم اعتیاد به مواد مخدر؛

داشتن صحّت مزاج و توانایی انجام کار؛

داشتن التزام عملی به اصل ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

در جذب نیروی انسانی مورد نیاز در قالب این شیوه نامه، متاهلین در اولویّت قرار خواهند داشت؛

مقید بودن به ارزش های انقلابی و اسلامی؛ی

حداکثر سن داوطلبان اشتغال در کتابخانه های روستایی (با کسر سنوات خدمت در نهاد از سن متقاضی) نباید از 10 سال تجاوز نماید؛

اولویّت جذب با افراد بومی محل است.

تبصره 1. به منظور حصول این شرایط معرفی این گونه اشخاص به مراجع ذیربط به منظور کسب گواهی های عدم سوء پیشینه، صحّت مزاج و عدم اعتیاد به مواد مخدر الزامی است.

مادّه 4) حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای متقاضیان، دارا بودن کارشناسی، یا معادل تحصیلات حوزوی آن است.

*مادّه 5) به منظور انتخاب نیروی انسانی مورد نیاز، در هریک از استان ها، کمیته ای تحت عنوان کمیته انتخاب نیروی انسانی، متشکل از مدیرکل استان، مسئول حراست، معاون اداره کل استان، برگزار و تصمیمات این کمیته به منظور بررسی و تأیید نهایی به هیات 4 نفره مستقر در ستاد نهاد ارجاع می شود.

مادّه 6) به منظور تأیید صلاحیت افراد منتخب کمیته های استانی برای عقد قرارداد، هیأتی تحت عنوان هیات 4 نفره جذب نیروی انسانی کتابخانه های روستایی متشکل از مدیرکل امورکتابخانه ها، مدیرکل امور اداری و منابع انسانی، مدیر حراست و یک نفر به انتخاب دبیرکل نهاد در ستاد نهاد تشکیل و تصمیمات آن با رأی نصف به اضافه یک نفر اعضا قابلیّت اجرایی خواهد داشت.

مادّه 7) جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه های روستایی، کسب صلاحیت های عمومی متقاضیان اشتغال از طرق مقتضی، از جمله استعلام از امام جمعه شهر، بسیج محل، بخشداری و فرمانداری و سایر مراجع ذیربط ضرورت دارد.

مادّه 8) ساعات قرارداد با توجّه به حجم کار به ازای هر کتابخانه به شرح جدول ذیل تعیین می شود:

ردیف

جمعیّت روستا (نفر)

ساعات فعّالیّت (در روز)

ساعات فعّالیّت (در ماه)

حداقل تعداد عضو کتابخانه

1

1500 تا 4000

3 ساعت

75 ساعت

-

2

1500 تا 4000

4 ساعت

100 ساعت

300

3

4000 نفر و بالاتر

4 ساعت

100 ساعت

-

 

 تبصره 2.  مبلغ هر ساعت حق الزحمه با توجّه به تغییر در سطوح حقوق در کشور، در ابتدای هر سال براساس مصوبه شورای امور اداری و استخدامی نهاد تعیین و به منظور اجرا توسط اداره کل امور اداری ومنابع انسانی ابلاغ می شود.

مادّه 9) پرداخت در این قالب از محل اعتبارات ستادی نهاد صورت خواهد پذیرفت.

مادّه 10) مستخدمینی که در این قالب بکارگیری می شوند، به میزان حق الزحمه پرداختی به آنان در شمول پرداخت حق بیمه و کسورات بازنشستگی براساس قوانین و مقرّرات سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرند.

تبصره 3. در پرداخت حق بیمه، میزان ساعات حضور به روزکاری تبدیل شده و حق بیمه بر مبنای تعداد روزهای کارکرد محاسبه و پرداخت خواهد شد (هر هشت ساعت کار معادل یک روز کارکرد کامل محاسبه می شود).

مادّه 11) داوطلبان اشتغال در کتابخانه های روستایی، لازم است حداقل توانایی ها و مهارت های هفتگانه ICDL  را دارا باشند.

مادّه 12) اشخاصی که در این قالب اشتغال خواهند یافت به غیر از آنچه در قرارداد آنان پیش بینی می شود، در شمول استفاده از سایر امکانات از جمله امکانات رفاهی در نظر گرفته شده برای سایر کارکنان تمام وقت نهاد نخواهند بود.

مادّه 13) این گونه کارکنان مجاز به استفاده از مرخصی در قالب های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق و ... نخواهند بود، مگر در مواقع ضروری و با تأیید مدیرکل استان، که در این صورت در قبال ساعات عدم کاکرد حق الزحمه پرداخت نخواهد شد.

مادّه 14) در صورتی که این گونه کارکنان بنا به شرایطی توان ادامه همکاری با نهاد را به صورت موقت نداشته باشند، قرارداد آنان لغو و به کارگیری مجدد آنها تنها براساس درخواست مدیرکل استان و موافقت اداره کل امور اداری و منابع انسانی نهاد امکان پذیر است.

مادّه 15) استفاده از خدمات پرسنل شاغل در سایر دستگاه ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی و ...، (تحت عناوین رسمی، غیر رسمی، پاره وقت و نیمه وقت)، همچنین بکارگیری بازنشستگان لشگری، کشوری و سایر سازمان ها و دستگاه های اجرایی در قالب این دستورالعمل ممنوع است.

تبصره 4. در شرایطی که استفاده از خدمات بازنشستگان داوطلب ضرورت داشته باشد و این ضرورت به تأیید اداره کل امور اداری و منابع انسانی نهاد رسیده باشد، اشتغال بانشستگان داوطلب در کتابخانه موضوع این شیوه نامه، منوط به تأیید توانایی آنان توسط اداره کل امور کتابخانه ها و بدون در  نظر گرفتن شرط سنی موضوع مندرج در مادّه 2 این شیوه نامه با رعایت سایر شرایط قانونی امکان پذیر است.

مادّه 16) قراردادهای صادره برابر این شیوه نامه، با تعیین زمان قبلی (حداقل 15 روز) و با توافق طرفین، یا با توجّه به پایان قرارداد و با عدم نیاز به خدمات طرف قرارداد قابل فسخ است.

مادّه 17) در صورت فسخ قرارداد با توجّه به پیش بینی کلیّهی پرداخت ها در حداقل و حداکثر حق الزحمه تعیین شده برای هر ساعت، بر اساس تبصره ذیل مادّه «8» این دستورالعمل، هیچ گونه پرداخت دیگری انجام نمی شود.

مادّه 18) اشتغال و جذب نیروی انسانی مورد نیاز کتابخانه های روستایی در این قالب، هیچگونه حقی مبنی بر استخدام این گونه اشخاص در نهاد ایجاد نمی کند.

مادّه 19) اولویّت جذب و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز در قالب این دستورالعمل، با شرکت کنندگان در آزمون دعوت به همکاری نهاد است.

مادّه 20) این دستورالعمل در 20 مادّه و 4 تبصره به تأیید دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور رسیده و از تاریخ 1/1/91 قابل اجرا است.

 

پیوست 1.

نمونه قرارداد پاره  وقت برای انجام کار معین

«قرارداد پاره وقت انجام کار معین »

قرارداد حاضر ما بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان ----------- به نشانی ------------------------- به نمایندگی-------------------- به عنوان طرف اوّل از یکطرف و آقا/خانم --------------- فرزند-----------  متولد-------- شماره شناسنامه------- که در این قرارداد «طرف دوم » نامیده می شود، از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می شود:

مادّه 1ـ موضوع قرارداد:  ---------------------------------  

مادّه 2ـ مدت قرارداد: از تاریخ----------- لغایت------------- است.

مادّه 3ـ مبلغ قرارداد ساعتی ------------- ریال است و به صورت ماهیانه، در ازای گواهی کارکرد و پس از کسر کسورات قانونی از محل اعتبارات مربوط توسط اداره امور مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان قابل پرداخت است.

مادّه 4ـ ناظر اجرای قرارداد رییس اداره ی کتابخانه های عمومی شهرستان محل اشتغال طرف دوم قرارداد است و پرداخت مبلغ مذکور در مادّه 3 منوط به ارائه ی گزارش کارکرد و تأیید ناظر می باشد.

مادّه 5 در صورت عدم پوشش بیمه ای و صندوق بازنشستگی طرف دوم قرارداد، سهم بیمه کارفرما بر اساس ساعات کار ماهیانه ذکر شده در مادّه 3 این قرارداد و سهم بیمه طرف قرارداد پس از کسر از حقوق و مزایای ماهیانه در طول مدت قرارداد طبق شرایط و احکام لازم الاجرای مقرّر در قوانین تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد.

مادّه 6ـ کلیّهی حقوق و مزایای قانونی ناشی از اجرای این قرارداد اعم از سنوات و ... در حق الزحمه فوق محاسبه شده است و به طور کلّی حق الزحمه پرداختی شامل کلیّهی مزایای قانونی متعلقه به طرف دوم است.

مادّه 7 طرف دوم با علم و اطّلاع کامل از اینکه کتابخانه های عمومی کشور نهاد عمومی غیر دولتی و دارای ضوابط و مقرّرات خاص است، قبول دارد که حضور در محل کار طبق این قرارداد جنبه موقت داشته و در هیچ مورد نمی تواند تعهد استخدامی برای طرف دوم ایجاد نماید و این سمت بر حسب قانون جزو مشاغل کارگری محسوب نمی شود. از این رو این قرارداد از مصادیق مادّه 188 قانون کار بوده و به استناد نظریه شماره 22027 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از شمول قانون کار خارج است.

مادّه 8 ـ این قرارداد مطلقاً هیچ گونه تعهدی غیر از پرداخت مبلغ قرارداد برای طرف اوّل ایجاد نمی کند.

مادّه 9 ـ طرف قرارداد حق واگذاری تمام یا قسمتی از تعهدات موضوع قرارداد را به غیر ندارد.

مادّه 10ـ طرفین قرارداد می توانند قرارداد را فسخ کنند مشروط به اینکه یک ماه قبل تصمیم خود را در این مورد به طرف دیگر کتبا اعلام نمایند. صرف تسلیم درخواست مذکور رافع تعهدات طرفین نخواهد بود.

مادّه 11 بروز هرگونه سهل انگاری، ضعف کارایی، عدم رعایت ضوابط ایمنی، حفاظتی یا کم کاری، غیبت غیر موجه و عدم رعایت شئونات اسلامی و به طور کلّی وارد نمودن هرگونه خسارت به اموال، ساختمان و تجهیزات، کتب و ... توسط طرف دوم قرارداد موجب حق فسخ قرارداد برای طرف اوّل بوده و طرف دوم ملزم به جبران کلیّهی خسارات وارده است.

مادّه 12ـ متعهد مجاز نیست آمار، اطّلاعات، اسناد و مدارکی را که نهاد در اختیارش می گذارد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی غیر قرار دهد یا در موردی غیر از موضوع این قرارداد به کار گیرد.

مادّه 13ـ در صورت بروز هرگونه مشکل در تغییر یا اجرای این قرارداد، موضوع بدواً از طریق مذاکره بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، نظر واحد حقوقی نهاد برای طرفین لازم الرعایه است.

مادّه 14ـ این قرارداد در 14 مادّه و سه نسخه تهیّه و مفاد کلیّهی نسخ آن در حکم واحد است،  و پس از امضاء طرفین لازم الاجرا است.

                              امضا طرف قرارداد                                     امضا رییس اداری و مالی اداره کل کتابخانه های عمومی استان