نظر به ضرورت تسهیل اجرا و ذکر جزییات و ابعاد اجرایی «شیوهنامه تأسیس کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل و نحوه ی نظارت بر ارائه خدمات آنها» مصوب جلسه مورخ 11/12/87 هیأت امنای محترم کتابخانه های عمومی کشور، دستورالعمل اجرایی شیوه نامه مزبور به شرح ذیل تدوین و برای اجرا ابلاغ می شود.

فصل اول: تعاریف و اهداف

ماده 1) اهداف

ترغیب و تشویق خیرین، نهادهای فرهنگی و سازمان ها به رعایت استانداردهای لازم برای آغاز و ادامه فعّالیت کتابخانههای عمومی؛

تدوین ضوابط برای اداره مشترک کتابخانههای عمومی توسط نهاد و اشخاص حقیقی و حقوقی؛

ارتقای کیفیت خدمات کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل.

مادّه 2) تعاریف

تعاریف کتابخانه های عمومی مشارکتی، عمومی مستقل، شخصی و اختصاصی همان تعاریفی است که در شیوه نامه تأسیس کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل و نحوه ی نظارت بر ارائه خدمات آنها مصوّب هیأت امنای کتابخانه های عمومی کشور آمده است.

فصل دوم: احراز شرایط لازم برای انعقاد موافقت نامه

مادّه 3) شرایط ضروری برای فضا

3-1. حداقل متراژ زیربنای کتابخانه های متقاضی انعقاد موافقت نامه مشارکتی در شهرها 100 مترمربع و در روستاها 80 مترمربع است.

تبصره 1. حداقل متراژ مخزن کتابخانه های روستایی و شهری 30 متر مربع است.

3-2. چنانچه در مناطق روستایی یا شهرهای فاقد کتابخانه، ساختمان مناسبی برای کتابخانه عمومی موجود نباشد، استفاده از کانکس مشروط به مجهز بودن به سیستم های روشنایی، گرمایشی و سرمایشی و امنیت لازم، با توجه به متراژهای فوق الذکر بلامانع است.

3-3. دارای فضای ورودی قابل دسترس برای عموم مردم باشد.

3-4. از نظر بنا و استحکام قابلیت استفاده به عنوان کتابخانه را داشته باشد.

3-5. دارای تابلو به عنوان «کتابخانه عمومی» باشد.

3-6. کتابخانه به صورت مستمر و دایم به عموم جامعه خدمات ارائه کند.

تبصره 2. کتابخانه های زندانها و خوابگاه های دانشجویی با جمعیت بیشتر از 700 نفر از شرایط فوق مستثنی هستند.

مادّه 4) شرایط ضروری برای حداقل جمعیت بالقوه استفاده کننده از کتابخانه

4-1. حداقل جمعیت بالقوه استفاده کننده از کتابخانه در مراکز خاص مطابق جدول شماره 1 صورت می گیرد.

جدول شماره 1. حداقل جمعیت بالقوه استفاده از کتابخانه برای انعقاد موافقت نامه مشارکتی

ردیف

مناطق

حداقل جمعیت ساکن (نفر)

1

پادگان های نظامی

700

2

شهرک های نظامی

1000

درخصوص کتابخانه های سازمان عقیدتی سیاسی

 ارتش باعنایت به تفاهم نامه فی مابین حداقل

جمعیت 700 نفر می باشد.

3

منازل سازمانی

1000

4

خوابگاه های دانشجویی

700

5

کارگاه و کارخانه ها

1000

6

سایر موارد

700

 4-2.  امکان صدور مجوز برای کتابخانه های مشارکتی در مناطق روستایی و مناطق کم جمعیت، که دارای کتابخانه نهادی مناسب هستند، میسر نیست.

مادّه 5) شرایط ضروری برای حداقل تعداد اعضای فعّال کتابخانه

5-1. حداقل عضو فعّال در کتابخانه های شهری 150 نفر است.

5-2. حداقل عضو فعّال در کتابخانه های روستایی 70 نفر است.

5-3. در خصوص کتابخانه های جدیدالتأسیس (کمتر از یک سال از آغاز فعّالیت آن گذشته باشد) حداقل تعداد اعضا، برای انعقاد موافقت نامه مشارکتی ملاک عمل قرار نخواهد گرفت.

مادّه 6) شرایط ضروری نیروی انسانی کتابدار کتابخانه های مشارکتی

6-1. تأمین نیروی انسانی شامل تأمین کارکنان و کتابداران کتابخانه های مشارکتی و پرداخت حقوق، مزایا و بیمه آنان برعهده مؤسس است و نهاد مسئولیتی در قبال تأمین نیروی انسانی کتابخانه های عمومی مشارکتی ندارد.

6-2. کتابخانه متقاضی انعقاد موافقت نامه ملزم است از نیروی ثابت کتابدار در طول مدت اعتبار مجوز فعّالیت کتابخانه استفاده کند. آموزش نیروی انسانی و ارسال منابع به صورت مستمر منوط به استفاده از نیروی کتابدار ثابت است.

6-3. تغییر نیروی کتابدار باید با اطّلاع اداره کل کتابخانه عمومی استان مربوطه صورت پذیرد.

6-4. متقاضی انعقاد موافقت نامه ملزم است تصویر مدارک مربوط به تصدی نیروی موردنظر به عنوان کتابدار حداقل به مدت یکسال را همراه با مدارک مورد نیاز دیگر به اداره کل کتابخانه های عمومی استان ارسال کند.

6-5. ادارات کل کتابخانههای عمومی استانها ملزم هستند نسبت به آموزش تخصصی کتابداران کتابخانه های مشارکتی به صورت کارآموزی و کارگاهی همکاری کنند.

6-6. در خصوص تعداد نیروی انسانی و شرایط تحصیلی آنها برای فعّالیت این کتابخانه ها (مطابق جدول شماره 2 و 3)، مشاوره های لازم از سوی ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها به افراد متقاضی انعقاد موافقت نامه مشارکتی ارائه شود.

 

جدول شماره 2. حداقل تعداد نیروی انسانی کتابدار مورد نیاز کتابخانه های مشارکتی

ردیف

متراژ زیربنای کتابخانه

تعداد نیروی انسانی موردنیاز

1

کمتر از 250 مترمربع

1

2

250 تا 700 مترمربع

2

3

700 تا 1000 مترمربع

3

4

1000 تا 2000 مترمربع

4

5

بیشتر از2000 مترمربع

5

 

جدول شماره 3. حداقل مدرک تحصیلی نیروی کتابدار کتابخانه های مشارکتی

ردیف

مناطق

حداقل مدرک تحصیلی

1

شهری

یک نفر فوق دیپلم

2

روستایی

یک نفر دیپلم

3

موارد خاص

یک نفر دیپلم

 مادّه 7) شرایط ضروری برای زمان فعّالیت کتابخانه های مشارکتی

7-1.  ساعت فعّالیت کتابخانه موردنظر باید در طول هفته، در روزها و ساعات مشخّص باشد و در فرم بازدید کارشناسی مطابق فعّالیت کتابخانه در آن زمان تکمیل شود.

7-2.  حداقل زمان فعّالیت کتابخانههای شهری و روستایی متقاضی انعقاد موافقت نامه مطابق جدول شماره 4 است.


جدول شماره 4. حداقل زمان فعّالیت کتابخانه های شهری و روستایی

ردیف

مناطق

حداقل ساعات فعّالیت (در هفته)

1

شهری

30 ساعت

2

روستایی

18 ساعت

 7-3. حداقل ساعات فعّالیت در کتابخانه های واقع در زندانها، خوابگاههای دانشجویی، پادگانهای نظامی، مراکز کاردرمانی و حرفه  آموزی،کارگاهها و کارخانهها مطابق ساعات فعّالیت کتابخانه های روستایی است.

ماده 8)حداقل تجهیزات موردنیاز کتابخانه های مشارکتی مطابق جدول شماره 5 است.

 

جدول شماره 5. حداقل تجهیزات مورد نیاز کتابخانه های مشارکتی

ردیف

عنوان

شهری

روستایی

1

قفسه کتاب

12

8

2

صندلی مطالعه

16

8

3

میز مطالعه چهار نفره

4

2

4

میز کتابدار

1

1

7

قفسه نشریّات

2

1

8

رایانه

1

1

9

چاپگر

1

1

10

اسکنر

1

0

11

تلفن ثابت

1

1

12

دفتر یا نرم افزار جهت ثبت منابع و اعضاء

1

1

 

تبصره 3. در خصوص تجهیزات مورد اشاره در ردیف های 8 ، 9 و10 جدول شماره فوق، فقط در سال اول فعّالیت کتابخانه ها به صورت مشارکتی الزامی نیست، ولی در سال های بعد باید در کتابخانه های موردنظر موجود باشند.

ماده 9) حداقل منابع موردنیاز کتابخانه های مشارکتی شهری و روستایی مطابق جدول شماره 6 است.

 

 جدول شماره 6. حداقل منابع موردنیاز کتابخانه های مشارکتی شهری و روستایی

ردیف

مناطق

حداقل منابع موردنیاز (نسخه)

1

شهری

1500

2

روستایی

800

 

9-1. منابع مورد استفاده باید دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مورد تأیید وزارت مذکور باشند.

9-2. حداقل منابع مورد نیاز برای کتابخانه های تازه تأسیس به عنوان شرط انعقاد موافقت نامه در نظر گرفته نمیشود.

9-3. میزان منابع ارسالی به کتابخانه های عمومی مشارکتی همانند کتابخانه های عمومی نهادی و متناسب با درجه کتابخانه موردنظر خواهد بود.

9-4. اداره کل منابع نهاد موظّف است متناسب با نیاز کتابخانه های زندان ها و مراکز کاردرمانی و حرفه آموزی و کانون های اصلاح و تربیت نسبت به تأمین منابع اعم از کتاب ونشریّات اقدام کند.

ماده 10) شرایط لازم برای صدور مجوز فعّالیت کتابخانه های عمومی مستقل:

10-1. حداقل متراژ زیربنای کتابخانه های متقاضی انعقاد موافقت نامه مستقل 70 مترمربع تعیین می شود.

10-2. دارای فضای ورودی قابل دسترس برای عموم مردم باشد.

10-3. از نظر بنا و استحکام قابلیت استفاده به عنوان کتابخانه را داشته باشد.

10-4. دارای تابلو به عنوان «کتابخانه عمومی» باشد.

10-5. کتابخانه به صورت مستمر و دایم به عموم جامعه خدمات ارائه کند.

10-6.حداقل یک نفر نیروی انسانی جهت اداره امور کتابخانه فعّالیت نماید.

10-7. ساعت فعّالیت کتابخانه حداقل 18 ساعت در هفته تعیین می شود.

10-8. منابع مورد استفاده باید دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مورد تأیید وزارت مذکور باشند.

10-9.حداقل تجهیزات موردنیاز مطابق جدول ذیل تعیین می شود:

 

جدول شماره 7. حداقل تجهیزات مورد نیاز کتابخانه های مستقل

ردیف

عنوان

تعداد

1

قفسه کتاب

6

2

صندلی مطالعه

4

3

میز مطالعه چهار نفره

1

4

میز کتابدار

1

5

قفسه نشریّات

1

6

دفتر یا نرم افزار جهت ثبت منابع و اعضاء

1

 

ماده 11) شرایط لازم برای صدور مجوز فعّالیت کتابخانه های عمومی تخصصی

11-1. کتابخانه های عمومی تخصصی برای صدور مجوز فعّالیت باید حایز کلیه شرایط موجود فصل «2» (مواد 3 الی 9) این دستورالعمل باشند.

11-2. صدور مجوز فعّالیت برای کتابخانه های موردنظر در قالب مشارکتی یا مستقل انجام خواهد گرفت.

11-3. تأمین منابع تخصصی موردنیاز کتابخانه های موردنظر به دو صورت انجام خواهد شد:

الف- در قالب طرح کتاب من و بر اساس درخواست های ارائه شده از سوی مسئولین کتابخانه پس از انعقاد موافقت نامه و صدور مجوز فعّالیت کتابخانه عمومی مشارکتی.

ب- به صورت سالیانه و با ارائه فهرست کتاب  و نشریّات موردنیاز کتابخانه تخصصی از سوی مدیر مسئول یا مؤسس به نهاد و خرید و ارسال کتب مورد تقاضا پس از تأیید توسط نهاد یا کمک نقدی با درجه هر کتابخانه و خرید آن توسط مدیر مسئول یا مؤسس.

تبصره 4. مبلغ اختصاصی برای خرید منابع کتابخانه های تخصصی بر حسب درجه هر کتابخانه توسط کمیته ای متشکل از مدیران کل منابع، امور کتابخانه ها و مشارکت ها و شهرداری ها پیشنهاد و پس از تأیید دبیرکل نهاد قابل اجرا خواهد بود.

11-4.چنانچه کتابخانه تخصصی علاوه بر کتاب های تخصصی خریداری و ارسال شده توسط نهاد درخواست منابع عمومی نیز داشته باشد، موظّف است نسبت به آماده سازی و استفاده از منابع عمومی ارسالی از سوی نهاد اقدام نماید.

فصل سوم: صدور مجوز فعّالیت کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل

ماده 12) مراحل صدور مجوز کتابخانههای مشارکتی و مستقل

صدور مجوز در کتابخانه های مشارکتی و مستقل پس از طی مراحل ذیل صورت می گیرد:

الف. ارائه درخواست تأسیس کتابخانه عمومی مشارکتی یا مستقل از سوی متقاضی به اداره کل کتابخانه های عمومی استان و بررسی و تأیید درخواست اولیه توسط کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری های استان؛

ب. استعلام کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری های استان از:

       - کارشناس امور کتابخانه های استان، مبنی بر دارا بودن حداقل شرایط لازم کتابخانه موردنظر در قالب تکمیل و امضای فرم بازدید کارشناسی از کتابخانه.

        - حراست اداره کل کتابخانه های عمومی استان، در خصوص مدیر مسئول معرّفی شده برای کتابخانه موردنظر صرفاً در ارتباط با اشخاص حقیقی.

      - کارشناس امور عمرانی استان، در خصوص تأیید استحکام بنای کتابخانه موردنظر.

ج. بررسی مدارک کتابخانه و تنظیم ، انعقاد و امضای موافقت نامه فی مابین مدیرکل کتابخانه های عمومی استان و مؤسس توسط کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری های استان؛

د. ارسال تصاویر مدارک لازم (مندرج در ماده 13) توسط کارشناس امور مشارکت ها و شهرداری های استان و با امضای مدیرکل کتابخانه های عمومی استان به اداره کل مشارکت هاو شهرداری ها

هـ. بررسی مدارک توسط اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها و در صورت تأیید، ارسال مدارک برای بررسی ، صدور صورتجلسه و تعیین درجه به اداره کل امور کتابخانه ها؛

تبصره 5. چنانچه مدارک ارسالی دارای نقص باشد، مراتب از سوی اداره کل امور کتابخانه ها به ادارات کل کتابخانه های عمومی استان مربوطه جهت بررسی و رفع نقص و همچنین اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها جهت اطّلاع و پیگیری های لازم اعلام می شود. ضمناً کارشناسان مربوطه در ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها موظّفند از ارسال مدارک ناقص و کتابخانه هایی که واجد شرایط مندرج در این دستورالعمل نیستند، به اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها خودداری نمایند.

و. تعیین درجه کتابخانه عمومی مشارکتی یا مستقل توسط اداره کل امور کتابخانه ها ظرف مدت یک هفته؛

ز. ارسال مشخّصات و درجه کتابخانه عمومی مشارکتی یا مستقل از طرف اداره کل امور کتابخانه ها به واحدهای دیگر نهاد از جمله: معاونت اداری و مالی نهاد، معاونت برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی (واحدهای آموزش و آمار)، اداره کل منابع (به منظور اختصاص سهمیه کتاب، نشریّات و نمایه نشریّات به کتابخانه های عمومی مشارکتی)، اداره کل فناوری اطّلاعات (به منظور واگذاری قفل نرم افزار مدیریّت کتابخانه به کتابخانه موردنظر)، اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها، اداره کل فرهنگی (برای پیگیری برنامههای فرهنگی در کتابخانه) و ادارات کل کتابخانههای عمومی استانها؛

ح. صدور مجوز موقت فعّالیت کتابخانه (یکساله) توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان پس از اعلام اداره کل امور کتابخانه ها و ارسال تصویر آن به اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها؛

ماده 13) مدارک لازم برای صدور مجوز کتابخانه های مشارکتی و مستقل

مدارک لازم برای صدور مجوز کتابخانه های مشارکتی و مستقل عبارتند از:

1. فرم تقاضانامه تأسیس کتابخانه عمومی مستقل یا مشارکتی؛

2. فرم تکمیل شده بازدید کارشناسی از کتابخانه توسط کارشناس امور کتابخانه های استان؛

3. فرم تکمیل شده مشخّصات کتابخانه جدیدالتأسیس؛

4. موافقت نامه امضا شده؛

5. تصویر معرّفی نامه یا قرارداد کتابدار(ان) کتابخانه.

 فصل چهارم: تمدید مجوز فعّالیّت کتابخانه های مشارکتی و مستقل

ماده 14) فعّالیّت های ستاد استان برای تمدید مجوز کتابخانه های مشارکتی و مستقل

14-1. تمدید مجوز فعّالیت کتابخانه مشارکتی یک ماه پیش از اتمام مدت اعتبار مجوز موقت صادره توسط کارشناس امور مشارکتها و شهرداری های استان پیگیری شود.

14-2. کارشناس امور کتابخانه های استان از کتابخانه موردنظر بازدید و شرایط موجود کتابخانه ها را جهت تمدید مجوز بررسی و نسبت به تکمیل فرم های مربوطه اقدام نماید.

14-3. مدارک کتابخانه و مؤسس و مدیرمسئول معرّفی شده برای کتابخانه (در صورت تغییر هر یک) توسط کارشناس امور مشارکتها و شهرداری ها بررسی شود.

14-4. به منظور تمدید مجوز فعّالیت کتابخانه ها، علاوه بر داشتن شرایط مندرج در فصل دوم این دستورالعمل، موارد ذیل نیز مد نظر قرار می گیرد:

الف- دارای تابلو با عنوان «کتابخانه عمومی» و ذکر نقش مشارکت نهاد؛

ب- همکاری مطلوب مسئولین کتابخانه با اداره کل کتابخانه های عمومی استان؛

ج- کتابدار(ان) کتابخانه مربوطه باید حداقل یک دوره یا کارگاه آموزشی را طی کرده باشند.

15-4. مدارک ذیل از سوی اداره کل کتابخانه های عمومی استان برای بررسی به اداره کل مشارکت هاو شهرداری های نهاد ارسال شود:

الف- فرم تکمیل شده بازدید کارشناسی از کتابخانه های جدیدالتأسیس توسط کارشناس امور کتابخانه های استان، ب- فرم تکمیل شده مشخّصات کتابخانه جدیدالتأسیس، ج- موافقت نامه امضاء شده (در صورت تغییر مؤسس کتابخانه).

15-5. کارشناسان مربوطه در ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها موظّفند از ارسال مدارک کتابخانه هایی که واجد شرایط این دستورالعمل نیستند، به اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها خودداری کنند.

15-6. کارشناس مشارکتها در ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها موظّفند از ارسال ناقص مدارک کتابخانه هایی که واجد شرایط این دستورالعمل نیستند، به اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها خودداری کنند.

 ماده 15) فعّالیّت های ستاد نهاد برای تمدید مجوز کتابخانه های مشارکتی و مستقل

15-1. مدارک ارسالی استان توسط اداره کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد بررسی و در صورت تأیید، به اداره کل امور کتابخانه ها ارسال شود.

15-2. تأیید یا عدم تأیید اداره کل مشارکت ها و شهرداری های نهاد ضمن اطّلاع مکتوب به استان انجام شود.

15-3. چنانچه مدارک ارسالی ناقص باشد، مراتب از سوی اداره کل امور کتابخانه ها به ادارات کل کتابخانه های عمومی استان برای رفع نقص ارسال شود. همچنین اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها جهت اطّلاع و پیگیری های لازم اعلام  شود.

15-4. در صورت کامل بودن مدارک ظرف مدت یک هفته، درجه کتابخانه، توسط اداره کل امور کتابخانهها تعیین شود؛

15-5. مشخّصات و درجه کتابخانه از طرف اداره کل امور کتابخانه ها به واحدهای مرتبط از جمله معاونت های اداری و مالی نهاد، برنامه ریزی و ارزیابی راهبردی (واحدهای آموزش و آمار)، اداره کل منابع (به منظور اختصاص سهمیه کتاب، نشریّات و نمایه نشریّات)، اداره کل فناوری اطّلاعات (برای واگذاری قفل نرم افزار مدیریّت کتابخانه به کتابخانه موردنظر)، اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها، اداره کل فرهنگی (برای پیگیری برنامه های فرهنگی در کتابخانه)، ادارات کل کتابخانههای عمومی استانها (به منظور تمدید مجوز فعّالیت) ارسال شود.

15-6. صدور و تمدید مجوز فعّالیت کتابخانه های عمومی مشارکتی و مستقل در بازه های زمانی یک ، دو و پنج ساله انجام می گیرد. به عبارت دیگر، در اولین سال فعّالیت کتابخانه موردنظر به صورت مشارکتی یا مستقل، مجوز موقت فعّالیت یک ساله صادر و دفعات بعد مجوز فعّالیت به ترتیب دو و پنج سال تمدید خواهد شد.

15-7. پس از طی یک دوره پنج ساله، تمدید مجوز دوره های بعدی نیز پنج ساله خواهد بود.

 فصل پنجم: ضوابط قطع سهمیه به صورت دایم و موقت

ماده 16) ضوابط قطع سهمیه موقت

16-1. قطع سهمیه کتابخانه های مشارکتی به صورت موقت توسط ؟؟ انجام می شود.

16-2. قطع موقت سهمیه در صورت وجود اشکالات ذیل انجام می شود و با برطرف کردن مشکلات و اعلام به اداره کل امور کتابخانه ها، سهمیه مجدداً برقرار خواهد شد:

الف- تغییر مکان کتابخانه؛

ب- کاهش زیربنای مفید کتابخانه بدون اطّلاع اداره کل کتابخانه های عمومی استان؛

ج- عدم ثبت و آماده سازی منابع ارسالی، عدم اعلام وصول، عدم ارسال به موقع آمار، عدم ارائه منابع به اعضا و عدم استفاده از کتابدار ثابت پس از تذکر کتبی در این رابطه توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استان یا اداره کل امور کتابخانه های نهاد؛

د- عدم همکاری با کارشناسان نهاد به منظور بازدید از کتابخانه ها؛

هـ- بازگشت بیش از 2 بار منابع ارسالی به انبار مرکزی و ابلاغ آن توسط اداره کل منابع به اداره کل کتابخانه های عمومی استان؛

و- کمبود فضای مخزن، قفسه کتاب و نشریّات، پس از اعلام کتبی از سوی اداره کل منابع یا اداره کل امور کتابخانه ها.

16-3. اداره کل کتابخانه های عمومی استان موظّف است بلافاصله پس از اطّلاع از تغییر مکان و کاهش زیربنای کتابخانه مراتب را به همراه مدارک مربوطه به اداره کل امور کتابخانه های نهاد اعلام کند. در غیر این صورت عواقب بعدی آن متوجّه اداره کل کتابخانه های عمومی استان مربوطه خواهد بود.

 ماده 17) قطع سهمیه دایم و لغو مجوز یا تغییر وضعیت

17-1. قطع سهمیه دایم پس از لغو مجوز دایم صورت خواهد گرفت.

17-2. در صورت وجود هر یک از شرایط ذیل، پس از اعلام به کتابخانه موردنظر و با در نظر گرفتن مهلت زمانی مطابق جدول شماره «7»، نهاد در خصوص نحوه ی ادامه فعّالیت کتابخانه های عمومی مشارکتی تصمیم گیری شود:

1. عدم رعایت مواد مندرج در مواد 3 ، 4 ، 5 ، 7 و 8 این دستورالعمل در خصوص شرایط کتابخانه های مشارکتی؛

2. عدم عمل به تعهدات مندرج در موافقت نامه مربوطه از سوی مؤسس کتابخانه.

  

جدول شماره 8. مهلت زمانی به کتابخانه های مشارکتی و مستقل برای رفع مشکلات احتمالی

ردیف

نوع

حداکثر مهلت زمانی تعیین شده برای رفع مشکل

1

کمبود فضا

تا پایان دوره اعتبار مجوز فعّالیت

2

عدم دسترسی عموم مردم به کتابخانه

 3 ماه

3

نداشتن تابلو کتابخانه عمومی

 2 ماه

4

عدم ارائه خدمات کتابخانه ای مناسب به عموم مردم

 2 ماه

5

کاهش تعداد اعضای کتابخانه

 3 ماه

6

کاهش زمان فعّالیت یا تعطیلی کتابخانه

پس از تذکر کتبی

7

کمبود تجهیزات کتابخانه ای

تا پایان دوره اعتبار مجوز فعّالیت

8

عدم ارسال آمار و اطّلاعات فعّالیت کتابخانه

پس از 2 بار تذکر کتبی

 

17-3.اداره کل کتابخانه های عمومی استان موظّف است حداکثر ظرف مدت یک هفته موضوع را به مدیر مسئول یا مؤسس کتابخانه مربوطه اعلام نماید.

17-4. کمیته ای متشکل از مدیران کل مشارکت ها و شهرداری ها و امور کتابخانه ها و نماینده دبیرکل نهاد به ریاست معاون توسعه کتابخانه ها و کتاب خوانی و دبیری مدیرکل امور کتابخانه ها طی صورتجلسه ای در خصوص لغو مجوز فعّالیت کتابخانه های مشارکتی موردنظر یا تبدیل وضعیت آنها تصمیم گیری خواهند نمود.

17-5. دلایل لغو مجوز دایم کتابخانه عمومی مشارکتی و مستقل عبارتند از:

الف- تعطیلی کتابخانه موردنظر تعطیل باشد و امکان بازگشایی و فعّالیت مجدد آن وجود نداشته باشد؛

ب- کتابخانه مورد نظر مرکز فعّالیّت های غیرقانونی باشد؛

ج- کتابخانه مورد نظر امکان ارائه خدمات عمومی نداشته باشد یا از دسترسی عموم به کتابخانه ممانعت به عمل آید.

17-6. در صورت وجود برخی مشکلات خاص (به جز موارد ذکر شده در بند 17-5) در یک  کتابخانه مشارکتی، با تصمیم کمیته فوق الذکر از مشارکتی به مستقل تغییر وضعیت داده خواهد شد.

17-7. مراحل تبدیل وضعیت یا لغو مجوز فعّالیت کتابخانه های مشارکتی عبارتند از:

الف- ارسال گزارش به اداره کل مشارکت ها و شهرداریها از سوی ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها یا کارشناسان ستادی نهاد در نتیجه بازدید با ذکر دلایل؛

ب- بررسی گزارش های واصله توسط اداره کل مشارکت ها و شهرداریها و طرح موضوع در کمیته ذیربط؛

ج- تصمیم گیری در خصوص تبدیل وضعیت یا لغو مجوز فعّالیّت کتابخانه های مشارکتی توسط کمیته ذیربط؛

د- در صورت تصویب لغو مجوز، حذف نام کتابخانه از فهرست کتابخانه های مشارکتی توسط اداره کل امور کتابخانه ها و اعلام آن به واحدهای مرتبط ستادی و استان مربوطه؛

17-8. چنانچه پس از اتمام مدّت اعتبار مجوز موقت فعّالیّت کتابخانه، مدارکی مبنی بر تمدید مجوز کتابخانه به اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها ارسال نشود، پس از اعلام اداره کل مشارکت ها و شهرداری ها به اداره کل امور کتابخانه ها، ارسال منابع به کتابخانه مورد نظر متوقّف شود.

17-9. در صورت گذشت بیش از سه ماه از اتمام مدت اعتبار مجوز، کمیته ذیربط، درخصوص لغو مجوز فعّالیت یا تبدیل وضعیت کتابخانه مشارکتی به مستقل مورد نظر تصمیم گیری نماید.

17-10. پس از ابلاغ لغو مجوز فعّالیت، مؤسس کتابخانه مربوطه می تواند ظرف مدت 10 روز دفاعیه مستند به دلایل و مدارک خود را کتبی به اداره کل استان برای ارائه به اداره کل امور مشارکتها ارائه کند تا به صورت خارج از نوبت رسیدگی شود.

17-11. رأی نهایی صادره پس از بررسی مستندات ارسالی قطعی تلقی می شود و برای طرفین موافقت نامه لازم الاجرا است.

17-12. پس از ابطال مجوز فعّالیت کتابخانه مورد نظر و فسخ موافقت نامه فی مابین، کارشناس منابع اداره کل کتابخانه های عمومی استان باید به منظور استرداد منابع ارسالی از سوی نهاد به کتابخانه مربوطه پیگیری لازم را به عمل آورد و گزارش اقدامات انجام شده در این خصوص را به اداره کل منابع نهاد ارسال کند.

17-13. کلیّهی آرای صادره در کمیته ذیربط توسط اداره کل امور کتابخانه ها به واحدهای ستادی و استانی اعلام شود.

 فصل ششم: نحوه ی حمایت ، نظارت و پیگیری امور مربوط به کتابخانه  های مشارکتی و مستقل توسط ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها

ماده 18) مدیران کل کتابخانه های عمومی استان ها موظّفند پس از اعلام درجه کتابخانه های مشارکتی و اختصاص منابع، در خصوص درخواست قفل نرم افزار مدیریّت کتابخانه و نمایه نشریّات از اداره کل فناوری اطّلاعات و اداره کل منابع پیگیری  لازم را انجام دهند.

ماده 19)  ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها موظّفند بر نحوه ی آماده سازی منابع ارسالی به کتابخانه های عمومی مشارکتی به طور مستمر نظارت کنند و درصورت نیاز همکاری لازم را با مسئولین کتابخانههای مزبور داشته باشند.

ماده 20) در صورت عدم آماده سازی منابع، مراتب به مسئولین کتابخانه مذکور اعلام شود. در صورت عدم اقدام طبق مفاد بند «13- 7»؟؟، برای جلوگیری از ارسال سهمیه کتاب و نشریّات، مراتب به اداره کل منابع با رونوشت به اداره کل امور کتابخانه ها و اداره کل مشارکتها اطّلاع داده شود.

ماده 21) پس از ارسال سهمیه اولیّه به کتابخانه های عمومی مشارکتی، برقراری سهمیه مستمر مشروط به انجام کلیه خدمات فنی روی کتب ارسالی و بازدید و ارسال تأییدیه کارشناس امور کتابخانه ها در استان است.

ماده 22)  ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها موظّف به نظارت بر ارسال به موقع آمار و اطّلاعات فعّالیت کتابخانه های تحت پوشش هستند.

ماده 23)  ادارات کل کتابخانه های عمومی استان ها ملزم به آموزش کتابداران کتابخانه های مشارکتی و مستقل هستند. آموزشهای مربوطه در صورت اعلام نیاز از سوی مؤسس و اعزام کتابدار از سوی مؤسس به کتابخانه های اعلام شده توسط اداره کل استان انجام شود. 

ماده 24) کارشناسان مشارکت ها و شهرداری ها در ادارات کل استانی موظّفند بر نحوه ی انجام تعهدات طرفین موافقت نامه کتابخانه عمومی مشارکتی یا مستقل نظارت کنند و در صورت عدم اجرای تعهدات بر اساس مفاد موافقت نامه و شیوه نامه مربوطه عمل کنند.

ماده 25) در صورت جابجایی محل کتابخانه مشارکتی یا مستقل، مراتب باید در اسرع وقت از طریق ادارات کل استان ها به اطّلاع اداره کل امور کتابخانه ها ضمن ارائه رونوشت به اداره کل مشارکتها و اداره کل منابع برسد.

ماده 26) در صورت انتقال کتابخانه به مکان جدید، تکمیل و ارسال فرم های مربوطه به اداره کل امور کتابخانه ها ضمن  ارائه رونوشت به اداره کل مشارکتها و اداره کل منابع الزامی است.

 فصل هفتم: کمک به کتابخانه های عمومی مشارکتی

ماده 27)  در راستای حمایت از کتابخانه های عمومی مشارکتی و رفع برخی از مشکلات و تأمین نیازهای آنها، متناسب با گستره فعّالیّت های مختلف کتابخانه و درجه آن، با پیشنهاد مشترک ادارات کل مشارکت ها و شهرداری ها و امور کتابخانه ها، سالانه مبلغی به عنوان کمک به کتابخانه های موردنظر به دبیرکل نهاد اعلام شود و پس از تأیید وی، کمک مربوطه به حساب کتابخانه موردنظر واریز شود.؟؟

ماده 30) معرّفی و انتخاب کتابخانه های عمومی مشارکتی برای اختصاص کمک مالی در صورت بازدید مسئولین و کارشناسان ستادی نهاد از کتابخانه های مذکور و پس از بررسی و ارزیابی عملکرد کتابخانه انجام شود و یا ممکن است براساس درخواست مدیرمسئول یا مؤسس کتابخانه های مشارکتی انجام شود که در این صورت نیز پس از بررسی و نظر مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مربوطه صورت پذیرد.

تبصره 13. کمک مزبور مشمول کتابخانه های مشارکتی تحت پوشش سازمان ها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی نخواهد شد و تنها کتابخانه های مشارکتی متعلق به اشخاص حقیقی امکان استفاده از مساعدت مندرج در فصل هفتم این دستورالعمل را دارا هستند.؟؟

ماده 28) شرایط لازم برای  اختصاص کمک هزینه به کتابخانه های عمومی مشارکتی عبارتند از:

الف- حداقل یک سال از صدور مجوز فعّالیت کتابخانه به صورت مشارکتی گذشته باشد؛

ب- مجوز فعّالیت کتابخانه دارای اعتبار باشد؛

ج- کتابخانه به صورت مستمر و دایم به عموم جامعه خدمات ارائه نماید؛

د- تعداد اعضای کتابخانه با توجه به جمعیت منطقه عدد قابل قبولی باشد؛

هـ - تعداد کتب به امانت رفته با توجه به تعداد اعضا عدد قابل قبولی باشد؛

ح- از کتابدار ثابت (حداقل قرارداد یکساله) استفاده نمایند؛

ط- حداقل امور مربوط به خدمات فنی کتابداری در کتابخانه صورت پذیرفته باشد (ثبت اطّلاعات اعضا  و منابع)؛

ک- در ارسال اطّلاعات و آمار درخواستی نهاد همکاری لازم را داشته باشد. برای حصول این شرط تأیید مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مربوطه الزامی است؛

ل- حداقل زمان فعّالیت کتابخانه مطابق با جدول شماره 4 این دستورالعمل باشد؛ و

م- کتابخانه ترجیحاً؟؟ وابسته به ارگان یا سازمان خاصی نباشد و به صورت مستقل فعّالیت نماید. و توسط اشخاص حقیقی اداره شود.

ماده 29) اولویت های اختصاص کمک مالی به کتابخانه های مشارکتی عبارتند از:

الف- کتابخانه هایی که در مناطق محروم فعّالیت می کنند.

ب- کتابخانه هایی که  دارای فعّالیّت های جنبی (فرهنگی- اجتماعی ) به صورت مداوم باشند.

ج- کتابخانه هایی که در جشن هفته کتاب در بخش های کتابخانه، مسئول و کتابدار حائز رتبه برتر کشوری می شوند.

 تبصره 14. در هر صورت درخواست ها و ارزیابی ها مبنی بر کمک به کتابخانه های مشارکتی باید در کمیته ذیربط و با حضور اعضاء، مطرح و مورد توافق و تصویب اعضای قرار گیرد.

ماده 30) با رعایت ضوابط و مقررات مالی نهاد، نحوه ی پرداخت کمک مستقیماً به حساب کتابخانه مشارکتی موردنظر صورت گیرد.

ماده 31)  این دستورالعمل که در 31 ماده و 15 تبصره تهیّه و تدوین شد و به تأیید دبیرکل محترم نهاد رسیده است از زمان ابلاغ لازم الاجرا است.